Приключи изпълнението на проект: „многофункционална спортна площадка“

Приключи изпълнението на проект:  „многофункционална спортна площадка в УПИ – I, кв. 77, пи 55021.501.997 по KKKP на гр. Павел баня“ осъществен по европейстки земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, програма за развитие на селските райони 2014-2020 по договор № BG06RDNP001-7.007-0031-C02 между община Павел баня и държавен фонд „Земеделие“ […]

Информация относно целева програма „Обществена трапезария“

ИНФОРМАЦИЯ     На 21.12.2021г. беше подписан договор между Фонд „Социална закрила“ и кмета на община Павел баня Иса Бесоолу, съгласно който считано от 04.01.2022г. до 31.12.2022г. в Община Павел баня чрез Домашен социален патронаж гр.Павел баня, ще реализира целева програма „Обществена трапезария“ в Община Павел баня , чрез който ще се предоставя безплатна топла […]

Покана за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Павел баня разработи Проект на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) […]