КОРИГИРАНИ П Р А В И Л А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Правила - корег. със Заповед от 27.03.2-023 г. (1)

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИЕТА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ БЕЗПЛАТНИ И ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ ЗА 2022 ГОД.

Отчет

Информация на основание чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени да обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 2021г.

2021

Информация на основание чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени да обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 2020г.

2020

Банкови сметки на Община Павел баня

Обслужващата банка на Община Павел баня е: „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10 BIC UNCRBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 44 24 […]

  • 1
  • 2