Наредба No 1 за обществения ред, акт. 26.05.2017

За изтегляне Н А Р Е Д Б А № 1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г. Р А З Д Е Л І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Тази наредба урежда редът, условията и специалните изисквания за опазване и поддържане на обществения ред на територията на община Павел баня, с цел осигуряване на […]

Наредба № 2 за опазване на околната среда

За изтегляне НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ /приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА,чл5, ал3 от ПОДОбС и ЗООС на заседание на ОбС на 23.12.2004г.с Решение №209,изменена с Решение №235/23.02.2005г. и Решение № 441 от Протокол №35/29.06.2006г./    Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ           Чл.1. Тази Наредба […]

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия, и др.

За изтегляне  Н А Р Е Д Б А За реда за разполагане на  преместваеми обекти за търговия, и др. обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне /по чл. 56 и 57 ЗУТ/   ГЛАВА ПЪРВА   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   Чл. 1 /1Тази наредба урежда реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми […]

Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9, акт. 19.12.2019.

За изтегляне Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   чл.1  С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето, и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община […]

Наредба за определяне размера на местните данъци акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за определяне размера на местните данъци Павел баня, 2020 г.   ГЛАВА ПЪРВА Общи положения   Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Павел баня . Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци: Данък върху недвижимите имоти; Данък върху наследствата; […]

Наредба за изпълнението на общинския бюджет

За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 2004 г. РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, […]

Наредба за предоставяне на общински концесии

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал.1, т.2 от ЗОС Глава първа Общи положения Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица, върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от […]

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, акт. 30.11.2017г.

За изтегляне НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Павел баня. С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските […]

Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд, изм. 2020г., акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Общинският поземлен фонд (ОПФ) включва имоти възстановени на Община Павел баня по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Собствеността върху земите се установява със следните документи: За общински поземлен фонд – Решение на Общинска служба по земеделие, Акт за общинска […]

Наредба за общинския жилищен фонд, акт. 31.01.2019.

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Чл.1 Тази Наредба се приема на основание чл. 45а ал.1 от Закона за общинската собственост и определя ред за управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Павел баня ГЛАВА ПЪРВА УПРАВЛЕНИЕ НА […]