Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1. Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество на територията на община Павел баня от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетянане на причинените вреди. Чл.2. ал. […]

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостоп. животни

За изтегляне НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Павел баня     Раздел I Общи положения Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Павел баня, […]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Павел баня

За изтегляне НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ В сила от 29.11.2013 г. Приета с решение № 548/29.11.2013г. на Общински съвет-Павел баня Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди […]

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Oбщина Pавел баня

Карта за паркиране Заявление За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. (1) С наредбата се уреждат : 1.условията и редът за обособяване на местата определени за превозните средства, обслужващи […]

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Павел баня

 Бланки За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се възпитават, социализират, обучават и отглеждат деца от тригодишна възраст […]

Наредба №1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г.

Наредба №1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г. Р А З Д Е Л І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Тази наредба урежда редът, условията и специалните изисквания за опазване и поддържане на обществения ред на територията на община Павел баня, с цел осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и […]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество акт. 2020г.- 25.02.2020г.

За изтегляне НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Павел баня, 2008г. На основание чл.8, ал. 2 от ЗОС   Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Павел баня. С наредбата се определят и правомощията […]