Наредба №1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г.

Наредба №1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г. Р А З Д Е Л І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Тази наредба урежда редът, условията и специалните изисквания за опазване и поддържане на обществения ред на територията на община Павел баня, с цел осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и […]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество акт. 2020г.- 25.02.2020г.

За изтегляне НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Павел баня, 2008г. На основание чл.8, ал. 2 от ЗОС   Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Павел баня. С наредбата се определят и правомощията […]