Наредба за търговската дейност на територията на община Павел баня

Наредба за търговската дейност на територията на община Павел баня Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти Заявление за издаване на разрешение за поставяне на фирмени информационно-указателни табели и фирмени тотеми Заявление за издаване на разрешение за поставяне за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска […]

Наредба No 1 за обществения ред, акт. 26.05.2017

За изтегляне Н А Р Е Д Б А № 1 за обществения ред в община Павел баня Юни 2004 г. Р А З Д Е Л І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Тази наредба урежда редът, условията и специалните изисквания за опазване и поддържане на обществения ред на територията на община Павел баня, с цел осигуряване на […]

Наредба № 2 за опазване на околната среда

За изтегляне НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ /приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА,чл5, ал3 от ПОДОбС и ЗООС на заседание на ОбС на 23.12.2004г.с Решение №209,изменена с Решение №235/23.02.2005г. и Решение № 441 от Протокол №35/29.06.2006г./    Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ           Чл.1. Тази Наредба […]

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия, и др. ОТМЕНЕНА!

Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год За изтегляне  Н А Р Е Д Б А За реда за разполагане на  преместваеми обекти за търговия, и др. обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне /по чл. 56 и 57 ЗУТ/   ГЛАВА ПЪРВА   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   Чл. 1 /1Тази наредба […]

Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9, акт. 19.12.2019.

За изтегляне Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   чл.1  С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето, и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община […]

Наредба за определяне размера на местните данъци акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за определяне размера на местните данъци Павел баня, 2020 г.   ГЛАВА ПЪРВА Общи положения   Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Павел баня . Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци: Данък върху недвижимите имоти; Данък върху наследствата; […]

Наредба за изпълнението на общинския бюджет

За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 2004 г. РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, […]