Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия, и др. ОТМЕНЕНА!

Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год За изтегляне  Н А Р Е Д Б А За реда за разполагане на  преместваеми обекти за търговия, и др. обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне /по чл. 56 и 57 ЗУТ/   ГЛАВА ПЪРВА   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   Чл. 1 /1Тази наредба […]

Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9, акт. 19.12.2019.

За изтегляне Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   чл.1  С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето, и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община […]

Наредба за определяне размера на местните данъци акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за определяне размера на местните данъци Павел баня, 2020 г.   ГЛАВА ПЪРВА Общи положения   Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Павел баня . Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци: Данък върху недвижимите имоти; Данък върху наследствата; […]

Наредба за изпълнението на общинския бюджет

За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 2004 г. РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, […]

Наредба за предоставяне на общински концесии

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за предоставяне на общински концесии по чл. 71, ал.1, т.2 от ЗОС Глава първа Общи положения Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица, върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от […]

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, акт. 30.11.2017г.

За изтегляне НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Павел баня. С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските […]

Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд, изм. 2020г., акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Общинският поземлен фонд (ОПФ) включва имоти възстановени на Община Павел баня по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Собствеността върху земите се установява със следните документи: За общински поземлен фонд – Решение на Общинска служба по земеделие, Акт за общинска […]

Наредба за общинския жилищен фонд, акт. 31.01.2019.

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Чл.1 Тази Наредба се приема на основание чл. 45а ал.1 от Закона за общинската собственост и определя ред за управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Павел баня ГЛАВА ПЪРВА УПРАВЛЕНИЕ НА […]

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на сгради

За изтегляне НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община ПАВЕЛ БАНЯ (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение […]

Наредба за търговската дейност – ОТМЕНЕНА!

Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 1 ЗАЯВЛЕНИЕ 2 За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА I I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат реда, условията за откриване и функциониране на търговски обекти и […]