Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд, изм. 2020г., акт. 28.05.2020г.

За изтегляне Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Общинският поземлен фонд (ОПФ) включва имоти възстановени на Община Павел баня по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Собствеността върху земите се установява със следните документи: За общински поземлен фонд – Решение на Общинска служба по земеделие, Акт за общинска […]

Наредба за общинския жилищен фонд, акт. 31.01.2019.

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд Чл.1 Тази Наредба се приема на основание чл. 45а ал.1 от Закона за общинската собственост и определя ред за управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Павел баня ГЛАВА ПЪРВА УПРАВЛЕНИЕ НА […]

Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на сгради

За изтегляне НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община ПАВЕЛ БАНЯ (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение […]

Наредба за търговската дейност – ОТМЕНЕНА!

Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 1 ЗАЯВЛЕНИЕ 2 За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА I I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат реда, условията за откриване и функциониране на търговски обекти и […]

Наредба за изграждане и опазване на зелената система, акт. 18.04.2019г.

За изтегляне ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община ПАВЕЛ БАНЯ. (2) Зелената система на Община Павел […]

Наредба за управление на общинските пътища, акт. 26.05.2017

За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Павел […]

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, Решение №80/30.08.2018г.

За изтегляне Решение на РИОСВ относно Наредба за управление на отпадъците, публикувано на 31.10.2018г.   Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, Решение №80/30.08.2018г. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – гр. Павел баня с Решение № 70/30.08.2018г. Раздел І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Тази наредба урежда: (1) Реда и […]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

За изтегляне Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг Декември 2009 год. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Павел баня. Чл.2. Поемането на общински дълг се извършва при условията и реда […]

Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1. Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество на територията на община Павел баня от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетянане на причинените вреди. Чл.2. ал. […]

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостоп. животни

За изтегляне НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Павел баня     Раздел I Общи положения Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Павел баня, […]