Наредба за изграждане и опазване на зелената система, акт. 18.04.2019г.

За изтегляне ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община ПАВЕЛ БАНЯ. (2) Зелената система на Община Павел […]

Наредба за управление на общинските пътища, акт. 26.05.2017

За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Павел […]

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, Решение №80/30.08.2018г.

За изтегляне Решение на РИОСВ относно Наредба за управление на отпадъците, публикувано на 31.10.2018г.   Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, Решение №80/30.08.2018г. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – гр. Павел баня с Решение № 70/30.08.2018г. Раздел І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Тази наредба урежда: (1) Реда и […]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

За изтегляне Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг Декември 2009 год. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Павел баня. Чл.2. Поемането на общински дълг се извършва при условията и реда […]

Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция

За изтегляне Н А Р Е Д Б А за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1. Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество на територията на община Павел баня от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетянане на причинените вреди. Чл.2. ал. […]

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостоп. животни

За изтегляне НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Павел баня     Раздел I Общи положения Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Павел баня, […]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Павел баня

За изтегляне НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ В сила от 29.11.2013 г. Приета с решение № 548/29.11.2013г. на Общински съвет-Павел баня Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди […]

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Oбщина Pавел баня

Карта за паркиране Заявление За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. (1) С наредбата се уреждат : 1.условията и редът за обособяване на местата определени за превозните средства, обслужващи […]

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Павел баня

 Бланки За изтегляне Н А Р Е Д Б А ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се възпитават, социализират, обучават и отглеждат деца от тригодишна възраст […]