Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                           e-mail: mayor@pavelbanya.bg     С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на […]

Набиране на желаещи да ползват и предоставят интегрирана здравно-социална услуга по проект „Грижа в дома в община Павел баня”

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА     ОБЯВА     за набиране на желаещи да ползват и предоставят интегрирана здравно-социална услуга по проект „Грижа в дома в община Павел баня” по договор BG05SFPR002-2.001 -0021-С01, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.   Община Павел баня в качеството си на бенефициент по […]