О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-208/ 11.11.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.2 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 270 от Протокол № 15/ 22.10.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.16. от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на

 

 1. Лек автомобил Мерцедес  S 350 CDI 4 MATIC с рег. № СТ 6680 ВР, цвят – Черен металик, година на регистрация 2010 г. рама № WDD2210801A350596, двигател № 6429324099495, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 18000,00 (осемнадесет хиляди) лв. без ДДС.
 2. Автобус „Отойол Е 27.14“ с рег. № СТ 1776 РМ, цвят – Жълт, година на регистрация 2008 г. рама № 697TC55LFRZ832477, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 10000,00 лв. (десет хиляди) без ДДС.
 3. Лек автомобил Мерцедес  VITO 112 CDI с рег. № СТ 2911 АМ, цвят – Слонова кост, година на регистрация 2003 г. рама № WDF63819413523087, двигател № 61198050714933, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 900,00 (деветстотин) лв. без ДДС.
 4. Лек автомобил Фолксваген  TRANSPORTER T с рег. № СТ 3207 СМ, цвят – Зелен, година на регистрация 1995 г. рама № WV2ZZZ70ZSH047617, двигател № 1Х127258, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 800,00 (осемстотин) лв. без ДДС.
 5. Специален автомобил с повдигаща се площадка Мерцедес  608 D с рег. № СТ 4590 НН, цвят – Оранжев, година на регистрация 1978 г. рама № 31042510319517, двигател № 31494810301475, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 1600,00 лв. без ДДС.
 6. Товарен автомобил Мерцедес  L 608 D с рег. № СТ4694РА, цвят – Син, година на регистрация 1979 г. рама № 31042510350215, двигател № 31494610334056, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 1300,00 лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.

 

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. Дата, място  и час на провеждане на търга27.11.2020 г., стая № 8 на общинска администрация – Павел баня от 14,20 ч.
 2. Депозит за участие в размер на  20% от началната цена за всеки от автомобилите, внесен по сметка на община Павел баня:

Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък

BG56 UNCR 9660 3300 3003 18

UNCRBGSF

 1. За оглед: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 2. Срок за подаване на заявления за участие:  До 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството на община Павел баня.
 3. Дата на повторна процедура: При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна да се проведе  на  04.12.2020 г. в същия час и място, и при същите условия.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец;
 • Проекто – договор за продажба
 • Копие от заповед;

 

 

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

 

 

 

ИСА БЕСООЛУ

Кмет на Община Павел баня

 

 

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост