О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-10/ 19.01.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 282 от Протокол № 16/ 26.11.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.9.11 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на  имот – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 66826.54.202 (шест, шест, осем, две, шест, точка, пет, четири, точка, две, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево, община Павел баня, одобрени със Заповед № РД-18-1517/ 22.08.2018 г. на ИД на АГКК, местност „––––“, площ 994 кв.м. (деветстотин деветдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 000202; съставен АОС № 4172/ 18.02.2020 г.

Начална тръжна цена в размер на 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. Дата, място  и час на провеждане на търга05.02.2021 г., в сградата на общинска администрация – Павел баня от 14,10 ч.
 2. Депозит за участие в размер на  50% от началната цена – 230,00 лв.
 3.             За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 4. Срок за подаване на заявления за участие:  До 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството на община Павел баня.
 5. Дата на повторна процедура: При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна да се проведе  на  12.02.2021 г. в същия час и място, и при същите условия.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец;
 • Проекто – договор за продажба
 • Копие от скица и акт за общинска собственост;
 • Копие от заповед;

 

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ     /п/

Кмет на Община Павел баня

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост