О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-9/ 19.01.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 231 от Протокол № 14/ 27.08.2020 г. на Общински съвет – Павел баня, т. 3.12.4 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., заповед № РД-15-180/ 21.09.2020 г. за открита процедура по продажба на два общински имота в с. Търничени – ПИ 73688.64.136 и ПИ 73688.64.137, заповед № РД-15-189/ 09.10.2020 г. за отмяна на продажбата на ПИ 73688.64.136, заповед № РД-15-190/ 15.10.2020 г. за спиране на процедурата по продажба на поземлен имот с идентификатор 73688.64.137 по КККР на с. Търничени до приключване на производството по Адм.дело № 618/2020 г., Определение № 368 от 16.10.2020 г. на Старозагорски административен съд по Адм.дело № 618/2020 г., влязло в законна сила на 24.11.2020 г.

Н А С Р О Ч В А М :

ПРОВЕЖДАНЕ НА публичен търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Търничени, община Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-1440/ 07.08.2018 г. на ИД на АГКК, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 73688.64.137 (седем, три, шест, осем, осем, точка, шест, четири, точка, едно, три, седем), площ 1416 кв.м. (хиляда четиристотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: Десета, при съседи 73688.64.19, 73688.64.18, 73688.64.15, 73688.176.3, 73688.62.22, 73688.176.1, 73688.62.21, 73688.62.92, 73688.62.127, 73688.64.136, 73688.64.16, 73688.64.8, 73688.64.20; съставен АОС № 4310/ 24.06.2020 г.

Начална тръжна цена в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

      НА ДАТА –  05.02.2021 г. от 14,00 часа всградатана общинска администрация – Павел баня

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се уведомят по надлежния ред за датата, часа и мястото по провеждане на  процедурата участниците, подали документи в определения, съгласно Заповед № РД-15-180/ 21.09.2020 г. срок – 17,00 часа на 12.10.2020 г. и вписани в регистъра на постъпилите заявления за участие, а именно:

  1. Георги Василев Аптиев – Участник № 1, с адрес гр. Казанлък, бул. Ал.Батенберг № 39, ап.12 – подал заявление с вх. № ОС-20-200/ 08.10.2020 г. 16,36 ч.
  2. Филип Димитров Лисичаров – Участник № 2, с адрес гр. София, ул. Арх. Миланов № 50, ет.8, ап.24 – подал заявление с вх. № ОС-20-203/ 12.10.2020 г. 16,25 ч.

Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 3260.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ     /п/

Кмет на Община Павел баня

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост