О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-147/ 18.08.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 224 от Протокол № 13/ 16.07.2020 г. на Общински съвет Павел баня, и т. 2.11.7 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост, както следва:
Хижа „Русалка“ – масивна триетажна сграда със ЗП 230 кв.м. в едно с помощните сгради към нея (склад, тоалетна, агрегатно помещение, помещение за ВЕЦ) построени в ПИ с идентификатор 73540.321.3 по КККР на с. Тъжа, съставен АОС № 37/ 18.02.1997 г.
Начална конкурсна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС месечен наем, съгласно експертна оценка от лицензиран експерт оценител.
Месечните вноски на достигнатата при провеждане на конкурса цена за първата година се заплащат авансово при подписване на договора за наем.
 При подписване на договора за наемспечелилият търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.
Конкурсът да се проведе при следните условия и критерии за участие:
Задължително условие:
1.      До участие в процедурата се допускат кандидати подписали декларация, че обекта ще се използва и функционира, като туристическа хижа.
Критерии за участие:
2.      Предложена най-висока месечна наемна цена, която не може да бъде по-ниска от предложената начална, увеличена с една наддавателна стъпка в размер на 10% – 50 т.
3.      Ангажимент, съгласно подписана декларация за преимуществено настаняване на посочени от общината гости до 120 бр. годишно на преференциални цени (при изрична заявка от кмета на общината) – 10 т.
4.      При необходимост от основен и текущ ремонт и подобрения в обекта, същите да бъдат извършени за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.30 т.
5.      В 6 месечен срок от  подписване на договора за наем  наемателят да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема,  с  всички необходими  документи за работа на обекта10 т.
ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Дата за провеждане на конкурса: 03.09.2020 г. от 14,40 ч. в сградата на Общинска администрация Павел баня.
  2. Депозит за участие в размер на 50% от началната цена – 300,00 лв.
  3. За оглед на имота: Всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.
 
 
УТВЪРЖДАВАМ:  Конкурсна документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 12,00 лв. и съдържа:
  • Условия за участие в конкурса
  • Образец от заявление
  • Образец от предложение
  • Удостоверения и декларации по образец
  • Проекто – договор за наем
  • Копие от АОС и заповед
Заявления за участие в процедурата се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на конкурсната процедура, повторна ще се проведе на 10.09.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
 
 
ИСА БЕСООЛУ             /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост