Обявление за инвестиционно предложение

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Павел баня уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “Биоформ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: изграждане на “ Присторойки и вътрешно преустройство на медицински и ароматни […]