Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение № 323 от Протокол № 18/28.01.2021 г., допълнена с Решение № 337 от Протокол № 19/ 19.02.2021 г. на Общински съвет – Павел баня.