Проект на Наредба за определяне на местните данъци и такси – Изтегли!

 

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

 

Наредбата е приета с Решение № 147 от Протокол № 9/ 30.04.2020 на Общински съвет – Павел баня, допълнена с Решение № 209 от протокол № 12/01.07.2020 год.

 

Мотиви:

  1. Причини, които налагат изменение и допълнение:
  2. I. На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени в закона. Правомощието на органа на местното самоуправление – общинския съвет, да определя местните данъци, е предоставено със Закон за изменение и допълнение на закона за местни данъци и такси ДВ. бр. 110/21.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. С така направената промяна, законодателят е предоставил на общинските съвети сами да определят собствените си приходи.

Основен приходоизточник в бюджета на общината, е данък върху недвижим имот.

В тази връзка предлагаме увеличаване на ставката на данък върху недвижими имоти, за всички данъчно задължени лица. Другата промяна в Наредбата е във връзка с данък при възмездно придобиване на имущество, който  е вид местен данък, но той не е повсеместен данък, какъвто е данък върху недвижим имот. Лицата, които заплащат този вид данък са ограничени, т.е само тези които ще извършват сделка с недвижим имот или закупуващите моторни превозни средства, регистрирани за движение в страната.

  1. II. Направеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Павел баня е във връзка с промяна в Закона за туризма, касаеща чл.3, ал.2, т.1, в, а именно добавянето в Туристическите обекти на клас В – стаи за гости и апартаменти за гости.
  2. Цели, които се поставят:
  • С предложените промени на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Павел баня, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ се цели повишаване на собствените приходи в бюджета на Община Павел баня и постигане на очакваните резултати.
  • Съобразяване с разпоредбите на Закона за туризма и въвеждане на единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставянето на туристическите услуги
  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Предложение за изменение и допълнение:

 

Стар текст

 

Предложение за изменение и допълнение

Чл.15.  Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Чл.15.  Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 35 (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Чл. 35 (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Приложение №2 към чл.56

Патентни дейности I зона II зона … зона … зона
1. Места за настаняване с не според местонахождението повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на … лв. за стая за обекта:
1 и 2 звезди І зона – 30 лв./ стая

ІІ зона – 25 лв./ стая

Приложение №2 към чл.56

Патентни дейности
1. Места за настаняване според местонахождението  

І зона – 30 лв./ стая

ІІ зона – 25 лв./ стая

Приложение №3 към чл.60

Местата за настаняване клас А (хотели, мотели,апартаментни туристически комплекси вилни селища, туристически селища и вили)
1 звезда 1,00 лв.
2 звезди 1,00 лв.
3 звезди 1,00 лв.
4 звезди 1,00 лв.
5 звезди 1,00 лв.
Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хосктели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги)
1 звезда 0,30 лв.
2 звезди 0,30 лв.
3 звезди 0,40 лв.
Приложение №3 към чл.60

Местата за настаняване клас А (хотели, мотели,апартаментни туристически комплекси вилни селища, туристически селища и вили)
1 звезда 1,00 лв.
2 звезди 1,00 лв.
3 звезди 1,00 лв.
4 звезди 1,00 лв.
5 звезди 1,00 лв.
Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хосктели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги)
1 звезда 0,30 лв.
2 звезди 0,30 лв.
3 звезди 0,40 лв.
Места за настаняване клас В (стаи за гости, апартаменти за гости)
0,30 лв.

 

 

 

Изготвил: /п/

Красимира Кънчева, Секретар на община

 

 

Съгласувал: /п/

адв. Хр. Петрова

 

На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването, за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Община Павел баня на адрес: гр. Павел баня, ул. Освобождение № 15, Деловодство.

 

Проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на 23.10.2020 г.