За изтегляне!

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

п р а в и л н и к

за финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Павел баня

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури „ин витро на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Павел баня със средства предвидени в бюджета на община Павел баня.

 

Чл. 2 Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ се гласуват всяка календарна година с бюджета на община Павел баня, неизползваните средства в рамките на календарната година остават, като преходен остатък.

Чл.3 (1) Със средствата предвидени в бюджета на община Павел баня, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по – конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации :

1.Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2.Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3.Тубарен стерилитет при жената /МКБ – Х:№97.1/, доказан лапароскопски :

а/ липса на маточни тръби  двустранно /оперативно отстранени/

б/едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза

в/двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл. след стерилизация/

г/едностранна непроходимост с контралатериална стеноза

д/двустранна интерстициална или истмична стеноза

е/състояние след пластика на маточни тръби, най – малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпила вътрематочна бременност

4.Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS]

5.Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х : №97.4

6.Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

(2) Със средствата предвидени в бюджета на община Павел баня се финансират:

1.Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/ :

а/аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/

б/гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/

г/всички лекарствени средства за КОХС;

 1. АРТ методи /ин витро методика/

а/фоликулярна пункция под ехогравски контрол;

б/класическо инвитро оплождане;

г/оплождане чрез ICSI;

д/ембриотрансфер вкл.и на замразени ембриони

г/инсеминация от партньора или дарител;

д/ин витро матурация

ж/тестикуларна и/или епидидимална биопсии, както и имунологична биопсия /TeSE, PESA, MESA/

з/ цялостна ин витро процедура ;

и/ин витро процедура с донорски материал;

3.Контрол на стимулационния процес чрез

а/ехогравски преглед

б/хормонални изследвания

(3) Със средствата, предвидени с бюджета на община Павел баня се финансират и следните изследвания:

а /микробиологични

б/спирмален анализ

в/специфични изследвания /генетични, имунологично/

г/кръвногрупова принадлежност и резус фактор

д/хормонални преди КОХС

е/на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС

ж/индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ

з/ембриоредукция

и/предимплантационна генетична диагностика или скрининг /PGD/PGS/

й/овоцитна донация

к/ембриодонация

л/GIFJ, ZIFT и други подобни

м/вливане на разтвори и системи и медикаменти потискащи маточната дейност

(4) Лекарствените продукти финансирани със средствата от този Правилник следва да са включени в позитивния лекарствен списък и се осгуряват по реда на чл.207, ал.1, т.5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

(5) Кандидатстване за финансово подпомагане за „ин витро “процедури на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Павел баня, е един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

(6) Средствата отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане са в размер на …… 1000 лв на заявител

(7) Средствата отпуснати на лица, по донорски програми за финансово подпомагане са в размер на …… 1500 лв на заявител

 

ГЛАВА ВТОРА

 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРЩВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ

 

ЧЛ.4 (1) Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ :

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Павел баня през последните пет години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне един от кандидатите;

б/ кандидатите да нямат задължения към община Павел баня;

в/ да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

г/ да не са поставени под запрещение или криминално проявени;

д/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по конкретно с IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване етапа на лечение на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;

Чл.5 Кандидатстването за финансово подпомагане „ин витро“ процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми живущи на територията на община Павел баня, със средства предвидени в бюджета на общината е за един опит в рамките на текущата година /еднократно/ и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция“ .

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

 

Чл.6 Входираните искания за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

Комисията е в състав от 7 члена, като 4 от тях да бъдат общински съветници , избрани от Общински съвет Павел баня. Председател на комисията по право е председателя на ПК по ……………

Чл.7 Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

а/ разглеждане, одобряване на искани и изготвяне на предложения до Общински съвет Павел баня за финансово подпомагане на български граждани /лица, фактически съжителстващи двойки и семейства/ живущи на община Павел баня за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по – конкретно чрез „ин витро“ оплождане.;

б/ даване на методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства  за асистирана репродукция, предоставени с бюджета на община Павел баня по предложение на комисията;

в/ спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл.8 Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на община Павел баня.

Чл.9 Председателят на комисията, обявява в сайта на община Павел баня часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по – голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл.10 (1) Заседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на „ин витро“ процедури са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) Заседанията на комисията са закрити.

(3) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство, при явно гласуване.

Чл.11 (1) С цел подпомагане дейността на комисията право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(2) По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и вещи лица – медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология“ и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитет. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

Чл.12 (1) За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен от Председателя на комисията.

(3) Заявлението по ал. 1 се изготвя по Приложение № 1 и се придружава от :

а/ Копие на лична карта , заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“

б/ Декларация удостоверяваща липса на родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец.

в/ Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен под запрещение.

г/ Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като например :

-етапна епикриза;

-документи за извършване на един или повече от следните методи : ХСГ и /или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод.

-документи за извършване на два или повече спермални анализа , последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер.

-при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки

-при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации

-остойностен лечебен план

-декларация – удостоверяваща, че семейната двойка, съжителстващите на семейни начала или лица, кандидатстващи за финансово подпомагане по правилата на настоящия правилник, не са одобрени за финансово подпомагане за „ин витро“ процедури от Център „Фонд за асистирана репродукция“

Чл.13 При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по – голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.

Чл.14 Комисията взема решение по всяка преписка, която съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.

Чл. 15 (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

(2) Протоколът отразява персоналното решение касаещо лицето, постоянния адрес и размера на предложената за отпускане сума.

Чл.16 Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията и взетите решения.

Чл.17 В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.

Чл.18 Списъкът с одобрените кандидати, както и размера на отпуснатата сума, внася за гласуване в Общински съвет Павел баня, след внесено предложение за решение от Председателя на комисията.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.19 Членовете на комисията, лицата по чл.11 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

Чл.20 За запазване на конфиденциалност и за защита на личните данни на заявителите, при подаване на всяко заявление и образуване на преписка по него, същото се обозначава с уникален идентификационен номер, под който се завежда в специален регистър. При последваща работа с преписките и оформянето на допуснатите заявители за финансово подпомагане, същите се идентифицират с този номер.

Чл.21 (1) Паричната сума, определена с решение на Общински съвет Павел баня, се отпускат в рамките на съответната бюджетна година след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебното заведение, което има актуален договор за съответната календарна година с Националния фонд за асистирана репродукция.

(2) Заявителя представя заверено от него копие на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания, придружена със съответната медицинска документация на комисията назначена според този правилник.

(3) Средствата по ал.1 се изплащат с банков превод в левове по посочена банкова сметка от заявителя.

Чл.22 При настъпване на бременност, подпомаганите лица са длъжни да предоставят информация на комисията, като поставяне на информация за стратегическо проучване и данни.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1 Срокът за първото подаване на заявления за разглеждане на финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция при двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, лечимо преди всичко с методите на АРТ е до ……………….. на текущата година.
 • 2 Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет Павел баня
 • 3 Измененията и допълненията на Правилника се приемат от общински съвет Павел баня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.12

от

 

„ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

От……………………………………………………………………………………………………

 

ЕГН ………………………………………………………………………………………………….

 

Лична карта № ………………………………………………………………………………………

 

Издадена на ………………………………… от …………………………………………………..

 

Постоянен адрес……………………………………………………………………………………..

 

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………………….

 

Телефон за контакт ……………………………………, e – mail……………………………………

 

Семейно положение …………………………………………………………………………………

 

 Гражданство …………………………………………………………………………………………

Прилагам следните документи :

 1. Копие от лична карта;
 2. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньора при фактическо съжителство;
 3. Декларация, удостоверяващи, липса на кръвно родство;
 4. Декларация от съпруга или партньора, че не са поставени под запрещение;
 5. Удостоверение за постоянен адрес издадено от община Павел баня;
 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Павел баня;
 7. Удостоверение от Териториална дирекция – Казанлък към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;
 8. Медицинска документация;

 

 

 

Дата …………………………..                                                      Подпис ………………………..

Гр.………………………………

Приложение №2

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.4, т.“г“

от

 

„ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

 

Подписаните :

 

 

 

1…………………………………………………………………….…, ЕГН ………………………..

 

 

 

 

2………………………………………………………………………, ЕГН …………………………

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме партньори и живеем на семейни начала.

 

 

 

 

 

Дата …………………………..                                                      Подпис 1.………………………..

 

Гр.………………………………                                                                   2…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.12, ал. 3, т.“в“

от

 

„ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

 

 

 

Подписаният :……………………………………………………….…, ЕГН ……………………….

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен под запрещение.

 

 

 

 

 

Дата …………………………..                                                      Подпис : ………………………..

 

Гр.………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.12, ал. 3,  т.“б“

от

 

„ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

 

Подписаните :

 

 

 

1…………………………………………………………………….…, ЕГН ………………………..

 

 

и

 

2………………………………………………………………………, ЕГН …………………………

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен помежду си.

 

 

 

 

 

Дата …………………………..                                                      Подпис 1.………………………..

 

Гр.………………………………                                                                   2…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

 

 

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.12, ал. 3,  т.“ж“

от

 

„ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО“

НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

 

 

 

Подписаните :

 

 

1…………………………………………………………………….…, ЕГН ………………………..

 

 

и

 

2………………………………………………………………………, ЕГН …………………………

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че към настоящия момент не сме одобрени за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ от Център „Фонд за асистирана репродукция“ и в рамките на настоящата година не сме получили средства за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ от същия.

Запознати сме, че за попълване на декларация с невярно съдържание носим отговорност по чл.313 от НК.

 

 

 

 

 

Дата …………………………..                                                      Подпис 1.………………………..

 

Гр.………………………………                                                                   2…………………………