Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 – Изтегли! 

 

 

О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

 

 

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА

 МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

СЪГЛАСНО ЧЛ.9  НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ

ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Мотиви:

  1. Причини, които налагат изменение и допълнение:

Предлаганата промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите съгласно чл.9 от ЗМДТ  се основава на настоящата икономическа обстановка, както и обхвата на работа и необходимото време за изпълнението им.

Съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗМДТ, местните такси се определят въз основа на необходимите материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Чл.8, ал. 1 от същия закон дава правомощия на Общински съвет да определи размера на таксите при спазване на следните принципи:

– Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата;

– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

– Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

При определяне на цените на предлаганите услуги са взети под внимание следните фактори:

  • Времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становища;
  • Ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за служителите;
  • Количеството консумативи използвани в процеса на изпълнение на конкретната задача;

При определяне на цените на услугите са взети под внимание справедливото и целесъобразно определяне на цените на таксите и услугите, спазване на принципа на равнопоставеност и обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност.

  1. Цели, които се поставят:

Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на  Наредба

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9  на закона за местните данъци и такси в съответствие с нормативни актове от по висша степен.

С проекта се цели също така по – пълно възстановяване на направените разходи от община Павел баня по предоставянето на услугата. Постигане в по – пълна степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и оптимизиране на административния адрес по предоставянето им.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Предложение за изменение и допълнение:

 

Стар текст

 

Предложение за изменение и допълнение

Чл.7 /2/ Размерът на таксата се определя в годишен размер, за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, пропорционално на данъчната оценка за всички селища на общината в размер 6 промила

– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /кофи, контейнери и други/ – 0,00 промила;

– събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им –2,69 промила;

-проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 2,16 промила;

– почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване –1,15 промила;

Чл.7 /2/   Размерът на таксата се определя в годишен размер, за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, пропорционално на данъчната оценка за всички селища на общината в размер 7 промила

– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /кофи, контейнери и други/ – 0,11 промила;

– събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им –3,45 промила;

-проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 2,32 промила;

– почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване –

1,12 промила;

Чл.26 Размерът на таксите за техническите услуги се определя както следва:

1.Издаване на скици за един УПИ:

– Формат А4 – 10лв.

– Формат А3 – 20 лв.

– по – голям формат – 50 лв.

2.Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ:

– Формат А4 – 15 лв.

– Формат А3 – 30лв.

– по – голям формат – 60лв.

 

3.Заверка на скици след изтичане на шестмесечния срок – 3лв.

4.За:

– Издаване на удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ – 20 лв. /изм. с Решение № 14, Протокол № 3 от 22.12.2011г./

–  издаване на удостоверение за търпимост – 20 лв. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./

-издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж – 20 лв.

– издаване на удостоверения по чл.202 за доброволна делба – 20 лв.

 

– удостоверения за идентичност на УПИ – 10 лв.

– искане за определяне на административен адрес – 10 лв.

– изготвяне на справки предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП И ПРЗ в процедури – 10 лв.

– изготвяне на справки по искане на физически и юридически лица по реституционни преписки – 5 лв.

– учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура – 50лв.

 

 

– (нов приет с Решение № 272/29.11.2012г.)) Издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл. 116, ал.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ и за премахнати сгради – 10лв.

5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 5лв. + 0.50лв. на копие

7.  Издаване на разрешение за:

 

– строеж – 0.10лв. на кв.м. но не по-малко от 30 лв.

– строеж на ограда – 0.10 лв. на лин.м. но не по-малко от 20лв.

– строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението – 25 лв.

Чл.26 Размерът на таксите за техническите услуги се определя както следва:

1.Издаване на скици за един УПИ:

-Формат А4 – 20лв.

-Формат А3 – 40 лв.

– по – голям формат – 60 лв.

2.Издаване на скица с виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ с указан начин на застрояване /срок за предоставяне 30 дни по ЗУТ/:

– Формат А4 – 40лв.

– Формат А3 – 50лв.

– по – голям формат – 60лв.

3.Заверка на скици след изтичане на шестмесечния срок – 5лв.

4.За:

-Издаване на удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ – 50 лв. /изм. с Решение № 14, Протокол № 3 от 22.12.2011г./

– Издаване на удостоверение за търпимост – 30 лв.

 

 

– Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж – 30 лв.

– издаване на удостоверения за реално обособени части от сгради по чл.202 от ЗУТ за доброволна делба – 50 лв.

удостоверения за идентичност на УПИ – 20лв.

– искане за определяне на административен адрес – 20 лв.

– Копие – извадка от действащ устройствен план –за формат А4 – 10 лв.; за формат А3 – 20 лв.

– изготвяне на справки по искане на физически и юридически лица по реституционни преписки – 30 лв.

– учредяване на право на прокарване през общински /чужд/ поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура – 50лв.

-(ново) учредяване право на преминаване през общински /чужд/ поземлен имот – 50 лв.

– Издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР, във връзка с §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР, чл. 116, ал.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ и удостоверение за премахнати сгради – 20лв.

5. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 10лв. + 0.50лв. на копие формат А4

7.  Издаване на разрешение за строеж или заповед за промяна по време на строителство:

– 50 лв. за сгради и съоръжения на допълващото застрояване

– 100лв. за сгради и съоръжения на основното застрояване

– 150 лв. – за линейни обекти

8.  (нова) Издаване на Заповед за промяна на титуляра в разрешение за строеж – 30лв.

9. (нова) Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията – 10лв.

10. (нова) Даване на нов кадастрален номер и/или отреждане за един имот/УПИ – 10.00 лв. за един имот/УПИ.

11. (нова) Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ – 50лв.

12. (нова) Одобряване на план за безопасност и здраве (ПБЗ) – 20лв.

13. (нова)  Одобряване на План за управление на строителните отпадъци – 20 лв.

14. (нова) Регистриране на технически паспорт за строеж – 20 лв.

15.(нова) Процедура по изменение на кадастрален план на основание §4, ал.2 от ЗКИР – 20 лв.

 

Чл.29а  За бърза услуга до края на работния ден следващ датата на подаване на заявлението, се заплаща удвоена такса. Чл.29а  За бърза услуга до края на 2-ия работен ден следващ датата на подаване на заявлението, се заплаща удвоена такса.
Чл.29б За експресна услуга в рамките до 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер. Чл.29б  отпада
Чл. 29г Такси за архитектурни услуги:

/1/ Становище от главен архитект за Разрешение за ползване на обекти (строежи) от първа до трета категория – 50 лв.

/2/  Допускане на устройствена процедура по чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ.

-До 3 ПИ – 30лв.

-Над 3 ПИ – 50 лв.

 

 

/3/ 1. Разглеждане и изготвяне на становища по проекти ПТКП и градоустройствени проекти в ОЕСУТ

– До 3 ПИ – 50 лв.

– Над 3 ПИ до 3 квартала – 80 лв.

 

2.Процедиране на градоустройствена разработка:

2.1. без обявление в Държавен вестник – 30.00 лв.

 

2.2. с обявление в Държавен вестник – 50.00лв.

 

 

 

 

 

 

3. Обработка на преписки за изменения на дворищна регулация при условията на §8 от ЗУТ – 50 лв.

/4/изм. с Решение № 564, Протокол № 36/20.12.2013г./

1. Разглеждане и одобряване на идеен проект за РС, чл.142, ал.2 от ЗУТ с доклад за оценка на съответствие или в ОЕСУТ

– сгради и съоръжения I и II категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 200,00лв.

– сгради и съоръжения III и IV категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 100,00 лв.

– сгради и съоръжения V категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 30,00 лв.

 

 

 

2. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие в ОЕСУТ

– сгради и съоръжения I и II категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 200,00лв.

– сгради и съоръжения III и IV категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 100,00 лв.

– сгради и съоръжения V категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 30,00 лв.

3. Разглеждане и одобряване на проекти за преработка към РС и издаване на Заповед по чл.154 от ЗУТ, с доклад за оценка на съответствие, в ОЕСУТ

– сгради и съоръжения I и II категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 200,00лв.

– сгради и съоръжения III и IV категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 100,00 лв.

– сгради и съоръжения V категория – 0,40 лв. на кв.м., но не по-малко от 30,00 лв.

/5/ Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от гл.архитект:

1. Извършена оценка на съответствието с приемане от ОЕСУТ /на основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ/- 0.25 лв. на кв.м., но не по-малко от 20.00лв.

2. Извършена оценка на съответствието, като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма /на основание чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ/ – 0.10лв. на кв.м., но не по-малко от 20.00лв.

 

3. Възстановяване на строителни книжа, чл.145, ал.5 от ЗУТ – 0.10 лв. кв.м.

 

4. Съгласуване /одобряване/ на проекти от инженерната инфраструктура – 10.00лв. +0.10 лв. на кв.м.

5. Проверка и заверяване на екзекутивна документация – 0.10 лв. на кв.м.

/7/1. Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка – 5 лв.

2. Проверка за установяване съответствието на строежа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването след завършване на строителните работи по фундаментите. – 15лв.

Чл. 29г Такси за архитектурни услуги:

/1/ отпада

 

 

/2/ Разрешение за изработване на:

– Проект за изменение на ПУП (чл.135 от ЗУТ) -50 лв.

– Проект за ПУП (чл.124а от ЗУТ) – 50 лв.

-Изменение на ОУПО – 100 лв.

 

/3/ 1. Отпада

 

 

 

 

 

2.Процедура по обявяване и одобряване на Подробен устройствен план ПУП:

2.1. В регулация по брой засегнати имоти:

2.1.1. до 3 броя – 100лв.

2.1.2. над 3 броя – 150 лв.

2.2. ПУП – План схеми – 100 лв.

2.3.Извън регулацията на населените места – 100 лв./имот

2.4. Извън регулацията на населените места Парцеларни планове на линейни обекти:

2.4.1. до 500 метра – 100лв.

2.4.2. над 500 метра – 200 лв.

3. отпада

 

 

/4/изм. с Решение № 564, Протокол № 36/20.12.2013г./

1. Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект /идеен, технически или работен/ от ЕСУТ:

-За обект до 100 кв.м – 50 лв.

-За обект от 100 кв.м до 300 кв.м – 100 лв.

-За обект над 300 кв.м – 150 лв.

-За огради – 50 лв.

-За линейни обекти до 500 м. – 100 лв.

-За линейни обекти над 500 м. – 200 лв.

 

2. отпада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. отпада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5/ Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от гл.архитект:

1. С извършена оценка на съответствието с приемане от ОЕСУТ /на основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ/- 0.50 лв. на кв.м., но не по-малко от 50.00лв.

2. С извършена оценка на съответствието, като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант /на основание чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ/ – 0.80лв. на кв.м., но не по-малко от 80.00лв.

3. Възстановяване на строителни книжа, на основание чл.145, ал.5 от ЗУТ – 0.30 лв. кв.м.

 

4. Съгласуване и одобряване на проекти от инженерната инфраструктура – 50 лв. + 0,20 лв. на л.м.

5. Проверка и заверяване на екзекутивна документация – 0.30 лв. на кв.м.

/7/ 1. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – 20 лв.

2. Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването. – 30 лв.

  Нов чл.31а

За издаване на:

1.Удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост – 10.00 лв.

2.Заверка на молба – декларация по обстоятелствена проверка – 10.00 лв.

 

 

Чл.35 б За издаване на:

1.Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 4.00 лв.

Удостоверение за данъчна оценка на

2. Незавършено строителство–3.00лв

3.Удостоверение за декларирани данни/декларирано движимо и недвижимо имущество/ – 3 .00лв.

4.Удостоверение за платен данък върху наследство– 3 .00лв.

5.Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци–3.00лв.

6.Удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ /чл.87 ал.6 от ДОПК/- безплатно

Чл.35 б За издаване на:

1.Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 5.00 лв.

Удостоверение за данъчна оценка на

2.Незавършено строителство–5.00лв

3.Удостоверение за декларирани данни/декларирано движимо и недвижимо имущество/ – 10. 00лв.

4.Удостоверение за платен данък върху наследство– 3 .00лв.

5.Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци–3.00лв.

6.Удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ /чл.87 ал.6 от ДОПК/- безплатно

чл.36в

/2/ /изм. с Решение № 95, Протокол №7 от 29.03.2012г./За издаване на разрешително за отсичане и кастрене и  Превозен билет за добитата дървесина:

– За дървета и храсти под особена закрила – 20 лв./ бр

– За всички останали – 3 лв./ м. куб.

/3/ /приета с Решение № 95, Протокол №7 от 29.03.2012г./

За издаване на разрешително за прочистване на имот от храсти – 5 лв. за имот

чл. 36в

/2/  За издаване на разрешително за отсичане и кастрене както следва :

 

 

– За дървета и храсти под особена закрила – 50.00 лв./ бр.

– За всички останали – 5.00 лв./ м. куб.

/3/ За издаване на разрешително за прочистване на имот от храсти – 10.00 лв. за имот.

/4/ Превозен билет за добитата дървесина – 2.00 лв.

 

 

 

 

Изготвил: /п/

Красимира Кънчева, Секретар на община Павел баня

 

 

Съгласувал: /п/

адв. Хр. Петрова

На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването, за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите съгласно чл.9 от ЗМДТ на Община Павел баня  на адрес: гр. Павел баня, ул. Освобождение № 15, Деловодство.

 

Проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на 23.10.2020 г.