Заявление финансово подпомагане на студенти

За изтегляне

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  Настоящият правилник урежда условията и реда за финансово подпомагане на студенти от Община Павел баня, чрез:

 1. отпускане на годишни и еднократни стипендии;

 2. други помощи на студенти, благоприятстващи културното, духовно, социално развитие.

Чл.2. С оглед политиката на осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Павел баня и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, община Павел баня може да отпуска стипендии на студенти, отговарящи на условията, посочени в този правилник.

Чл.3. Видове стипендии:

 1. Годишни стипендии за студенти редовно обучение полагащи се за съответната учебна година на студенти приключили успешно най-малко първата година от своето обучение, в т.ч и за студенти първи курс на образователна степен Магистър;

 2. Еднократни стипендии за студенти редовно обучение – полагащи се еднократно на студенти първи курс, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър.

Чл.4. Стипендии се отпускат от бюджета на общината, като необходимите средства се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА СТУДЕНТИ

Чл.5. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:

 1. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;

 2. Приети за обучение във висше учебно заведение акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация;

 3. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.

Чл.6. Годишни стипендии за студенти-полагаеми се за съответната учебна година се отпускат на:

 1. Студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитеция;

 2. Постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър 5.00;

 3. Успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от Кмета на Община Павел баня със заповед.

Чл. 7. Еднократни стипендии за студенти (полагаеми се еднократно за целия период на обучение на студентите) се отпускат на :

 1. Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър и

 2. Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.8. С решение на общински съвет за всяка учебна година се определят:

 1. Размер за еднократна стипендия;

 2. Месечен размер за годишна стипендия;

 3. Специалностите, от които община Павел баня има нужда с оглед Плана за развитие на община Павел баня и Програмата за управление на Кмета на община.

Чл.9 Кметът на общината издава заповеди с които определя:

 1. Темата по която ще се представи разработката на кандидата за годишна стипендия от Общината;

 2. Срока за подаване на документи;

 3. Комисия, за оценяване на представените теми;

 4. Списък на студентите на които следва да се изплати еднократна или годишна стипендия.

Чл.10. Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец – Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:

 1. Копие от студентската книжка;

 2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;

 3. Разработка по определяната ежегодно тема.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.11.(1)Годишни Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година;

(2)Еднократни стипендии се изплащат преди приключване на учебната година, през която студентите са приети на обучение.

Чл.12. Стипендиите и помощите се получават от Касата на община Павел баня лично от стипендианта, след представяне на Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие на студентска книжка.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО  НА  СТИПЕНДИИ

Чл.13. Изплащането на годишната стипендията се преустановява, когато студентът:

 1. Повтаря семестъра;

 2. Прекъсне образованието си;

 3. Промени постоянния си адрес.

Чл.14. Изплащането на стипендиите се преустановява с мотивирана Заповед на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.15. Кметът на общината упражнява контрол по реда на подаване на документите, изплащането и спирането на стипендиите

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ДРУГИ ПОМОЩИ

Чл.16. По предложение на кмета на общината или общински съветник в бюджета на Община Павел баня могат да бъдат предвиждани средства за организиране на мероприятия благоприятстващи културното, духовно, социално развитие на студентите на Община Павел баня.

Чл.17. Предвидените средства се разходват по предварително приета от Общински съвет програма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         §1. Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, сумата се събира принудително по реда на ГПК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Този правилник влиза в сила от 01.01.2012г.

§3. Правилникът за отпускане на стипендии е приет с Решение № 22 от Протокол № 3/22.12.2011г.

НЕДКА КАВРЪКОВА

Председател на Общински съвет – Павел баня

Приложение № 1