За изтегляне

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАВЕЛ БАНЯ

Правилник

За реда и начина за отпускане на

еднократна помощ

Павел баня

2008г.

Раздел I

Общи положения

Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от общинския бюджет на Община Павел баня.

Чл.2. С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на:

1.Хора с трайни увреждания над 50 %

2. Деца в неравностойно положение

3.Деца с изявени дарби и особени възможности

4. Семейства и домакинства , пострадали от бедствия, аварии и пожари.

Чл.3.Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на територията на общината след съгласуване с Кмета на населеното място.

Раздел II

Размер на отпусканата финансова помощ

Чл.4. Размера на еднократна помощ за лицата по чл.2.т.1 е до двукратния размер на минималната работна заплата

Чл.5. Размера на еднократна помощ по чл.2 т.2 и т.3 е до трикратния размер на минималната работна заплата

Чл.6. Размера на еднократна помощ за лицата по чл.2.т.4 е до двукратния размер на минималната работна заплата

Раздел IIІ

Основания за отпускане на помощта

Чл.7. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2 т. 1 се предоставя за :

-закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна

-оперативно лечение

-следоперативно възстановяване

-закупуване на помощни средства

Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали образователни и комунално-битови потребности на лица по чл. 2 т. 2 и 3 се предоставя за :

– закупуване на учебници, учебни помагала и пособия и дрехи

-при завършване на средно образование

-при нуждата от представяне на особените заложби и дарби

-при смърт на родител

-при настаняване на детско заведение

-за награди при много добър и отличен успех

-за особена изява , допринесла за имиджа на Общината

Чл.9. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности на лица по чл. 2 т. 4 се предоставя за :

-възстановяване на щети от бедствия, аварии и пожари

-за осигуряване на временно жилище

Чл.10. При наличие на повече от едно основание за отпускане на еднократна помощ , се прилага нормата за определяне на по-високия размер.Не се допуска кумулиране на основанията за отпускане на помощи.

Раздел IV

Критерии и изисквания за определяне

и отпускане на помощта

Чл.11. /1/ Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна помощ на лицата са:

1.Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество, или едноличният търговец съответно търговското дружество да не работят или да са обявени в ликвидация или несъстоятелност

2.Да имат постоянен адрес на територията на Община Павел баня

3.Да разполагат с месечен доход на член от семейството под минималната работна заплата за страната за период от шест месеца назад от датата на подаването на молбата

4.Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг орган или иституция

5.Да не притежава недвижимо или движимо имущество , от което да получават доходи

6.Да не са продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на молбата за отпускане на помощ

/2/Данните по чл. 11,ал.1, т.1,4,6 се удостоверяват с декларация по образец – Приложение № 1

/3/Данните по чл.11,ал.1,т.2 се удостоверяват с копие от личната карта на молителя , а за децата , с копие от личната карта на родителите и акт за раждане

/4/ Данните по чл.11,ал.1,т.3 се удостоверяват с документ за дохода на всеки от членовете на семейството-в случай че лицето работи , или саморъчна декларация за доходите в случай че не работи или е пенсионер

/5/ Данните по чл.11,ал.1,т.5 се удостоверяват с документ от съответната служба при Общината /Удостоверение за декларирани имоти и др/

Чл.12. Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна помощ на лицата са:

/1/ За лицата по чл.2 т.1

-Официално становище от надлежно медицинско лице за наличието на основание на отпускане на помощ

/2/ За лицата по чл.2 т.2 и т.3

-Официално становище от съответното учебно заведение за наличието на основание на отпускане на помощ

-Официална грамота за представянето на дарбата ; решение на компетентния орган ; становище на Агенцията за закрила на детето при Община Павел баня; и др.

-Преписи от акт за смърт

/3/ За лицата по чл. 2 т.4

-Наличие на бедствие авария или пожар , констатирани от надлежно лице

– наличие на щета , установена от Комисия от специалисти, резултат от бедствие авария или пожар ,

-Лицата да не са получили обезщетение от застраховка

Раздел V

Необходими документи за определяне

и отпускане на помощта

Чл.13. Необходими документи за кандидатстване за еднократна помощ:

1.Молба-декларация по образец чрез Кмета на населеното място до Общински съвет Павел баня

2.Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/

3.Епикриза

4. Удостоверение за семейно положение

5.Уверение от ръководителя на учебното заведение

6.Уверение от учебно заведение

7.Протокол от специализиран орган

8.Документ за доход за предходните шест месеца

9.Удостоверение за деклариран недвижим имот

10.Копие от лична кара

11.Удостоверения за факти , основания за получаване на помощта

12.Становище на Кмета на населеното място

13.Други

/2/ Изброените документи се представят на вниманието на ПК при Общински съвет Павел баня , като се съобразява основанието за искане на помощта

/3/ ПК при Общински съвет Павел баня има право да изиска допълнителни документи , да направи проверка и справка за установяване на твърдяните в молбата –декларация факти и обстоятелста , основания за отпускане на помощта

/4/ При необходимост ПК при Общински съвет Павел баня може да направи и оглед на място с цел придобиване на реална представа за наличието на основание за отпускане на помощта

Раздел VІ

Процедура за определяне

и отпускане на помощта

Чл.14. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община Павел баня ,определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ по реда на този правилник.Определените средства се разпределят, пропорционално за месеците от финансовата година.

Чл.15 /1/ Молби за отпускане на еднократна помощ се подават до Общински съвет Павел баня

/2/ Към молбата се прилагат необходимите писмени документи посочени в правилника и съобразени с основанието за отпускане на помощта , посочено в молбата – декларация

/3/ Молбата – декларация се разглежда от ПК на Общински съвет Павел баня , която се произнася с решение , в което се определя дали лицето подало молбата за помощ отговаря на критериите и изискванията за отпускане на едократна помощ.За заседанието на ПК се води протокол.

/4/ Молителите се уведомяват за решението на ПК на Общински съвет Павел баня писмено в четиринадесет дневен срок от произнасянето й

/5/ Комисията има право да направи предложение за отпускане на помощ до Общински съвет Павел баня за лицата отговарящи на изискванията , определени в настоящия правилник.

/6/ Въз основа на предложението на ПК Общински съвет приема решение, с което определя и отпуска еднократната помощ.

/7/ Въз основа на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за изплащане на определената сума.

Чл.16. Лицето , на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез законния си представител или чрез пълномощник.

Преходни и заключителни разпоредби

&1.Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този правилник са лица с един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко финансово състояние.

&2.Общинският съвет може да отпуска еднократна помощ и при изключителни нужди повече от един път на едно и също лице в рамките на мандата.

&3.Този правилник е приет от Общински съвет Павел баня с Решение № 134, Протокол № 13 от 30.09.2008 г. и влиза в сила от датата на приемането му

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………..

/Хр.Петрова/