За изтегляне

 

Н А Р Е Д Б А

За условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл. 1(1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности в община Павел баня за следващите три години;

2. съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение,промяна и отчитане на общинския бюджетна Община Павел баня;

3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

4. функциите на общината и и Общинския съвет;

5.взаимоотношенията с органи на централната власт, второстепеннитеразпоредители с бюджет и от по-ниска степен разпоредители , други общини,

4. управлението на общинския дълг.

(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност и в интерес на местната общност.

Чл. 2 (1)Бюджетният процес включва всички етапи на подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Павел баня, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.

(2) Общинският бюджет е:

 1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;

 2. годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно закона и тази наредба;

 3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона;

 4. основен документ на политиката на общината, съставен и обсъден с местната общност;

 5. ръководство за оперативна дейност.;

Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба и Правилник за организацията,и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Павел баня, както следва :

1.Общински съвет:

 • приема и изменя годишния бюджет на общинатапо предложение на кмета;

 • осъществява контрол и приема отчета за изпълнението на годишния бюджет при условията на настоящата наредба;

 • одобрява бюджетната прогноза в съответствие със закона.

2. Кметът на общината:

 • организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет;

 • съставянето на бюджетната прогноза , в съответствие със закона и при условията на тази наредба.

3. Общинска администрация – осъществява оперативно изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес.

4. Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет – осъществяват оперативно изпълнение на утвърдените им бюджети и/или разчети.

5. Местната общност :

 • осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства;

 • дава предложения при всички етапи на бюджетния процес.

(2) Кметът на община Павел баня като първостепенен разпоредител с бюджет:

1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

2. предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;

4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(3)Кметът на община Павел баня като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:

1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европейския съюз;

2. внася проект на годишен индикативен разчет за сметки от средства на ЕС заедно с ре

3.организира разработването на детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на финансите.

4. утвърждава разработения детайлен разчет по т.3;

5.изпълнява и други функции , произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от ЕС

Чл.4 (1)Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетът на общината започва от 01 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3)Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 5 (1)В общината :

 1. първостепенен разпоредител с бюджете Кметът на общината;

 2. второстепенни разпоредители с бюджет са определените с решение на общинскиясъвет, по предложение на Кмета на общината ръководители на бюджетни организации и звена, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.

 3. Второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет, са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.

 4. Разпоредители от по-ниска степен са определените с решение на общинския съвет Павел баня, по предложение на Кмета на общината ръководители на структурни звена на бюджетни организации, които може и да не са юридически лица, чийто бюджет се включва в бюджета на съответен разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(2)Разпоредителите с бюджет по ал.1, т.2 и т.4 се определят от Общинския съвет по предложение на Кмета на община Павел баня.

(3) Кметът на община Павел баня може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител с бюджет по реда и условията на Закона за публични финанси.

(4) Кметът на общината, в случаите по ал.3 и съответното упълномощено лице, упражняват контрол по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

РАЗДЕЛ II

Финансова политика и управление

Чл.6 (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:

1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;

2.достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря своевременно на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,

3. стабилно финансово състояние;

5. балансирано бюджетно салдо.

Чл. 7 (1) Целите на общината се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.

(2) Ежегодно на базата на документите по ал. 1, приетите от общинския годишни планове и програми и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза, Кметът на общината определя годишните оперативни цели по общинския бюджет. Годишните оперативни цели могат да се формулират и по области на политиката.

(3) Въз основа на годишните оперативни цели по ал. 2, общинската администрация, звената на общината, общинските предприятия и разпоредителите от по-ниска степен, разработват прогнозна годишна програма за тяхната реализация и очакваните резултати от нейното изпълнение. Програмата включва и проект на разчет за необходимите ресурси, който се предлага да бъде включен в общинския бюджет.

(4) Принципите на управление са съвкупност от правила, процедури, норми за поведение на участниците в бюджетния процес.

Чл. 8 (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

 1. приходите от местниданъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;

 2. изравнителната субсидия от централния бюджет;

 3. другитрансфери от централния бюджет;

 4. преходнияостатък от предходната година.

(2) Текущиразходи за местнидейности не могат да се финансират с дългосроченобщинскидълг, по смисълана Закона за общинскиядълг (ЗОД).

(3)Ангажименти за самостоятелнофинансиране от община Павел баня на услуги с регионален обхват могат да бъдатпоемани само след конкретно решение на общинскиясъвет и при условие, че сапланирани в общинския бюджет.

Чл. 9(1) Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

 1. приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

 2. защита на инвестициите;

 3. поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

 4. средно- и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;

 5. точно определяне на текущите разходите за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

 6. разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;

 7. разходване на постъпленията от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.

(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи.

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. приходи от продажба на нефинансови активи;

3. средства от програми и проекти;

4. средства от дарения;

5. собствени приходи;

5. заемни средства.

Чл.10 (1) Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;

2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;

3. наблюдение на приходите с еднократен характер и въвеждане на специални мерки за компенсирането им в случай на риск от неизпълнението им;

4. интегрирано използване на методите „анализ на тенденциите” и „анализ на облозите, недоборите и събираемостта” при прогнозиране на данъчните приходи.

5. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно.

6. цялостно възстановяване на разходите (текущи, капиталови и за обслужване на дълга), извършени за предоставяне на конкретна услуга за сметка на постъпленията от такси и цени, определени за тази услуга.

7. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от общинския съвет съответните актуализации и изменения.

8. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове.

Чл. 11 (1) Политиката по резервите е система от правила и процедури, осигуряващи поддържането на ресурс за неотложни и непредвидени разходи, който да се използва за преодоляване на временен недостиг на бюджетни средства, за покриване на необходими еднократни разходи и/или като източник на лихвени приходи.

(2) Резервътможе да бъде общ и целеви, катоконкретниятму размер се определя с решението на общинскисъвет за приемане на общинския бюджет и като общ размер не може да надвишава10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

(3) При планирането на резервите се използват следните лимити:

1. за делегираните държавни дейности – не повече от 10% от средствата, определени по стандартите за делегираните от държавата дейности, с изключение на учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.

2. за учебните и детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети – не повече от нормативно определения лимит.

3. за останалите дейности – до 10% от собствените приходи.

. Чл. 12(1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на община Павел баня.

(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на общината може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението настоящия раздел.

РАЗДЕЛ III

Фискални правила

Чл. 13(1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.

(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

(3)Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 3 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.

(5)Допълнителните мерки по ал. 3 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

(7)В обяснителните записки по общинския бюджет се включва информация за изпълнението на съответните правила по ал.1, ал.2 и ал.3 и на мерките по ал.5 и ал.6 , ако са предприети.

(8)В случаите на отклонение на правилата по ал.1-6, общинският съвет , с решението за приемане на общинския бюджет и/или на тригодишната бюджетна прогноза приема програма с мерки за стабилизация.

(9) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.

(10) Кметът на община Павел баня определя реда и условията за наблюдение и контрол на изброените по-горе показатели, включително и по второстепенни разпоредители.

Чл. 14(1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва : дължимата главница , лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4)Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождащо датата на поемане на рефинасиращия дълг, общината е длъжна да задели паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен по ал.1

(5)В ограничението по ал.1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор «Държавно управление»

(6) Максималният размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограничението по ал.1 и извън случаите по ал.5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.15. (1)Кметът на общината:

1.организира изпълнението на определените от министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.

2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

(2)Общинският съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:

1.максималния размер на новия общински дълг;

2.общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3.максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

(3)Кметът на общината утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение фискалните правила по този раздел и за представяне на информация в общинския съвет.

РАЗДЕЛ ІV

Бюджетна процедура. Съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и на общински бюджет

Чл. 16 (1)Бюджетната процедура на общинатавключваетапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местнитедейности за следващите три години, общинския бюджет и годишнитеразчетизасметките от Европейскиясъюз.

(2) Ежегодно, в срок доседем дни от публикуването на решение на МС за бюджетната процедура, Кметът на общината, в съответствие с нормативнатауредба, утвърждавабюджетенкалендар или график, включващетапите, сроковете, разпределениетонаотговорностите и изискванията за съставянето на бюджетната прогноза.

(3) Съставянето на бюджетната прогноза за местнитедейности се организира от кмета на общината, като се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(4)Бюджетната прогноза на общинатасе разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ, със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. указанията на министъра на финансите;

2. допусканията за развитието на регионаи общината;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.

(5) Кметът на общината внася в Общинския съвет разработената бюджетна прогноза.

(6) Общински съвет – Павел баня одобрява бюджетната прогноза за следващите три години по предложение на кмета на общината в срок до 15 дни от внасянето.

(7) кметът на общината представя в МФ бюджетната прогнозав сроковете, определени в бюджетната процедура.

(8) кметът на общината може да упълномощи длъжностни лица от съставя на администрацията за изпълнение на ангажиментите му по ал.7

(9) В случай, че срока по ал. 6 не е спазен, кметът на общината представя в МФ служебно само проекта на бюджетна прогноза, внесен в Общинския съвет.

Чл. 17 (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл.45 от Закона за публични финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената през текущата година бюджетна прогноза по чл. 16, ал. 6 ;

2. указанията по министъра на финансите;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

10. кметът писмено ( със заповед или с писмо) определя конкретните правомощия, срокове, отговорности и задачи на разпоредителите с бюджет, звената и служителите от администрацията по подготовката на проекта на общински бюджет.

(2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел V в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

(3) публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общински съвет ;

(4)За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

(5) Проектът на бюджет се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз и от прогнозите по чл.16 от тази наредба.

(6)Кметът на общината утвърждава правила за разработване на индикативен годишен разчет за сметките от ЕС и от прогнозите по чл.16 ал.6 , както и формата за тяхното представяне.

(7)Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и новата бюджетна прогноза за следващите три години в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

РАЗДЕЛ V

 Приемане на Бюджета на общината

Чл. 18 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в Правилника за организацията,и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Павел баня

(2) С решението за приемане на бюджета на общината, общинският съвет определя размерите на:

1. приходите от местни данъци; от такси; от услуги и права, предоставяни от общината; от разпореждане с общинска собственост; от глоби и имуществени санкции; от лихви и неустойки; от други постъпления; от помощи и дарения;

2. разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи субсидии; капиталови разходи;

3. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет (съответстващи на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година) и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетното салдо;

5. финансирането;

6. резерва;

7. допълнителното финансиране на делегираните от държаватадейностисъс средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия.

(3) Резервът по ал.2 т.6 може да бъде в размерите, определени в чл.11 ал.3на настоящата Наредба.

(4) Допълнителното финансиране по ал.2 т.7 се определя по предложение на кмета на общината

(5)С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година – в %;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година – в %;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза.

10. допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва.

11.конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи друг размер на ограниченията по ал.5, т.1 и т.2, като в този случай се прилагат специфичните за съответната година размери.

(7)Общинския съвет приема бюджета на общината по показателите по чл.45 от Закона за публични финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(8) Приетият от общинския съвет бюджет на общината по ал. 7 се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(9) В срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(10 )Бюджетът на общината и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.

Чл. 19 (1) В случай , че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по закон и по реда и условията на настоящата наредба .

(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

РАЗДЕЛ VI

Изпълнение и текущо наблюдение на бюджета на общината

Чл.20 (1)Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет

(2)Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

(3)Наложените санкции и неустойки , както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет, доколкото със закон не е определено друго.

Чл.21 (1) При временни касови разриви по бюджета на общината, по решение на общинския съвет може да се отпуска безлихвен заем за сметка на свободните средства от други източници, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на бюджетната година.

(2)С решение на общинския съвет от бюджета на общината могат да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година.Отпускането на заеми не трябва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на община Павел баня, като отпускаща заема.

Чл.22 (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на авансово финансиране по реда на чл.142 ал.1 от Закона за публичните финанси, могат да се отпускат временни безлихвени заеми.

1.от сметките за средства от Европейския съюз на общината – с решение на общинския съвет, като в случай, че не може да се извършат плащания от сметки за средства от Европейския съюз, от които са предоставени безлихвени заеми, дължимите суми се изплащат от общинския бюджет.

2. от общинския бюджет – – с решение на общинския съвет.

(2) Сумите от заемите по ал.1 се отнасят по бюджета или сметката за средства от Европейския съюз, ако е обособена такава.

(3)Разпоредбите на ал.1 и 2 се прилагат, при условие, че не противоречат на установените правила в Европейския съюз, както и на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

(4) Срокът за погасяване на заеми по ал.1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

(5)Отпускането на заемите по реда на ал.1 -4 не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по сметките за средства от Европейския съюз, от които е предоставен съответния заем.

Чл.23 (1) При невъзстановяване в срок на отпуснатите от общината временни безлихвени заеми за други общини и/или други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) За отпусканите от общинския бюджет временни безлихвени заеми може да се изискват обезпечения при условия и по ред, видове и размери, определени от общинския съвет.

Чл.24 Подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация може да се прихващат с подлежащите на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за общинския бюджет или сметките за средства от Европейския съюз, доколкото със закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.

Чл.25 Приходите по общинския бюджет се събират от общинската администрация, освен ако със закон не е определено друго.

Чл.26 (1)Изпълнението на бюджета се организира от Кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2)В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

(4) При разглеждането на решения, в случаите на ал.2 и ал. 3, общинския съвет разглежда и информация за оценката на въздействие върху общинския бюджет.

(5) Проекти за решения, които биха довели до нарушение на фискалните правила и/или до влошаване на показателите по общинския бюджет, съгласно раздел ІІІ не се разглеждат.

(6)В случаите на внесени проекти за решения по ал.2-5, кметът на общината представя мотивирано становище за влиянието върху общинския бюджет.

Чл. 27. (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по показателите на общинския съвет, в резултат на получени като трансфери или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки, се одобряват от общинския съвет.

Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

(4) Решението на общинския съвет за приемане на общинския бюджет по чл. 18, ал. 2, може да се изменя по начина, по който е прието.

(5) При промяна във финансово-икономическите условия и нормативната и методическа рамка, кметът на общината има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет по чл.18, а.5, т.8 и 9, като внася информация в деловодството на Общински съвет – Павел баня за направените промени.

(7) В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кмета на общината има право служебно да изменя показателите по чл.18, ал.2, т.2 и т. 3.

(8) Кметът на общината разработва система за наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 18, ал. 5, т. 1 и 2 и т.7, в съответствие с Раздел ІІ.

(9) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, като издава заповеди.

Чл. 28. (1) Общинският съвет може с решението за приемане на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощикмета на общината да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След изтичането на всяко тримесечие кметът на общината представя в общинския съвет актуализираното разпределение на променените бюджети в резултат на извършените промени по реда на ал. 1 и чл. 27, ал.9 .

Чл. 29(1) Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимитеза общината фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

(2) С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, общинския съвет може да оправомощи кмета да ползва временно свободните средства, при условията на ал. 1.

Чл. 30 Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината

Чл. 31 (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери, в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2)Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година е определено друго.

Чл. 32 (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на общинския съвет до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

(3) Нарушение по ал.1 се установява по реда на СФУК, като в зависимост от тежестта на нарушението , кметът на общината може да уведоми и общинският съвет за предприетите действия.

Чл. 33(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.

Чл. 34(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината и на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

(2)Условията и редът за предоставяне на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета на общината и се публикуват на интернет страницата на общината.

(3)Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала, изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с условия и ред по ал.2.

(4)В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация в общинския съвет с предложение за предприемане на действия.

(5)Кметът представя информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал.1.

РАЗДЕЛ VІІІ

Отчитане

Чл. 35(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския съвет.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3;

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на бюджетната прогноза за следващите три години.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен от общинския съвет

(5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 10 дни от приемането му от общинския съвет.

РАЗДЕЛ IХ

Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС

Чл. 36Сметките за средства от Европейскиясъюз не се включват в общинския бюджет.

Чл. 37 (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кмета на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:

1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2. публикуваните решения за преодставяне на безвъзмездна финансова помощ;

3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели, Съгласно Приложение към настоящата наредба.

(5)С решението за утвърждаване на разчетите за сметки за средства от европейския съюзна общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва компенсирани промени по показателите.

(6)Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се актуализират по реда , по който са утвърдени.

(7)Кметът на общината утвърждава правила за изготвяне и отчитане на разчетите за сметки те за средства от Европейския съюз на общината, които представя в общинския съвет за информация.

Чл. 38 (1)Разчетите за сметките за средства от европейския съюз на общината се съставят в български лева, независимо от спецификата на финансиращата програма.

(2)Чрез сметките за средства от ЕС се финансират всички проекти, по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се ползват такива сметки.

(3)Чрез сметките за средства от ЕС може да се извършва авансово финансиране на плащания на общината или на нейни звена, в качеството им на бенефициенти, под формата на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, включително за осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.

(4)По предложение на кмета на общината , с решение на общинския съвет, за авансово финансиране на плащания на проекти по ал.2, може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината.

(5)Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година, при условие че не се нарушава нормалната дейност на общината.

(6) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема дълг, при условията и реда на Закона за общинския дълг, Закона за публични финанси и Закона за държавния бюджет на Република България, настоящата наредба и решението на общинския съвет за приемане на бюджета.

РАЗДЕЛ Х

Общински дълг

Чл. 39 Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;

2. дълга, поет с договори за общински заеми;

3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

4. изискуемите общински гаранции;

5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

7. финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).

Чл. 40 Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2. рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;

5. общински проекти за публично-частно партньорство.

Чл. 41(1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции.

(2) Краткосрочният дълг по ал. 1, освен в случаите по ал. 1, т. 2, трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Чл. 42 Източници за обслужване на общинския дълг са:

1. приходи на общината;

2. общата изравнителна субсидия;

3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.

Чл. 43 Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

Чл. 44 (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 43 и издадените от тях гаранции.

(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 43.

Чл.45 Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл. 46 Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 47 (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 45.

Чл. 48 Разпоредбите на чл. 46, т. 4 и чл. 47 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Чл. 49 Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл. 50 (1) Общинският съвет, с решението за приемане на бюджета за съответната година , приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга ;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

Чл. 51(1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.

РАЗДЕЛ Х

Мониторинг и контрол

Чл. 52(1) Мониторингът на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка, с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.

(2) Кметът на общината може да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията да осъществят функции по мониторинг и контрол и по изпълнение на настоящата наредба.

(3) Лицата по ал. 1 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност, за да могат да осъществяват ефективно възложените функции.

Чл. 53 Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на общината и за основа при подготовката на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.

Чл. 54Лицата по ал.1 имат право да предлагат на кмета подобрение в процесите и процедурите по бюджетната процедура.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение № 576/17.01.2014г. на ОбС Павел баня, на основание чл. 82 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, влиза в сила от 1 януари 2014 и отменя действащата Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

§2 В срок до 24.01.2014 година Кметът на общината предлага нов списък на второстепенните разпоредители с бюджет, като до тогава , утвърдените второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет запазват статута си на такива.

§3 В срок до 30.06.2014 година Общински съвет – Павел баня приема реда за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Павел баня по чл.17 ал.2 и ал.3 от настоящата наредба.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………………….

Приложение към чл.37 ал.4

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ

ЗА СМЕТКА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 20…… ГОДИНА

Наименование

на §

ОБЩО

в т.ч. от:

Европейския съюз

Общинския бюджет

ОП“ Регионално развитие“

ПРИХОДИ

I.Трансфери

Трансфери( субсидии, вноски) между бюджетни сметки (+/-)

61-00

Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (+/-)

62-00

Трансфери между извънбюджетни сметки/фондове (нето)

63-00

Всичко трансфери:

II.Временни безлихвени заеми

Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)

74-00

получени заеми (+)

74-11

погасени заеми (-)

74-12

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)

75-00

Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето

76-00

Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)

77-00

Всичко временни безлихвени заеми

III.Депозити и средства по сметки

Остатък от предходния период (9501 до 9506 вкл) (+)

Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)

Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)

95-00

Разходи:

Име на функция

Код и име на дейност

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

01-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

02-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-00

Издръжка

10-00

Стипендии

40-00

Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел

43-00

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт §51 до §54

51-00

52-00

53-00

54-00

Капиталови трансфери

55-00

ВСИЧКО РАЗХОДИ

ОП “ Околна среда“

Приходи

…….

Всичко разходи

ОП „развитие на човешките ресурси’

Приходи

…….

Всичко разходи

ОП „Административен капацитет’

Приходи

…….

Всичко разходи

 

 

 

 

Приложение към Решение № 698

Приложение № 1 към

Н А Р Е Д Б А

За условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня

Приета с Решение № 576 от 17.01.2014г. на Общински съвет Павел баня – Протокол № 37

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

I.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

1.Проекта за общински бюджет се публикува на електронната страница на община Павел баня преди внасянето му в общински съвет и най-малко седем дни преди насрочената дата за провеждане на публично обсъждане

2. Кметът на община Павел баня организира изготвянето на материал и информация, представящи основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.

3.Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.

4. На таблото за обяви в сградата на общинска администрация Павел баня и на таблата за обяви в сградите на Кметствата по населените места на Общината, на електронната страница на Община Павел баня и по възможност в един местен вестник най-малко седем дни преди провеждането на публичните обсъждания се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.

5. Кметът на община Павел баня и Председателят на общински съвет Павел баня отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни.

6. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се представят в деловодствата на органите на местното самоуправление не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

7.Публичното обсъждане се провежда по следният ред

7.1.Докладва се проекта на общински бюджет по функции и дейности

7.2.На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания

7.3.Докладват се постъпилите по реда на т. 6 становища и предложения

7.4.За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:

7.4.1.Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането

7.4.2.Докладваният проект за бюджет

7.4.3.Направените предложения и становища

7.5.Протоколът от проведеното обсъждане е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет Павел баня

II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

1.Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на електронната страница на община Павел баня, преди внасянето му за публично обсъждане и гласуване от Общинския съвет

2.Срокът за приемане от общински съвет Павел баня на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.

3.Кметът на община Павел баня организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.

4.Кметът на община Павел баня внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от общински съвет Павел баня най-късно до 30.09-тридесети септември на следващата календарна година

5.На таблото за обяви в сградата на общинска администрация Павел баня и на таблата за обяви в сградите на Кметствата по населените места на Общината, на електронната страница на Община Павел баня и по възможност в един местен вестник най-малко седем дни преди провеждането на публичните обсъждания се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Павел баня.

6. Кметът на община Павел баня и Председателят на общински съвет Павел баня отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни.

7. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се представят в деловодствата на органите на местното самоуправление не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8. .Публичното обсъждане се провежда по следният ред

8.1.Докладва се проекта на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Павел баня по функции и дейности

8.2.На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания

8.3.Докладват се постъпилите по реда на т. 6 становища и предложения

8.4.За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:

8.4.1.Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането

8.4.2.Докладваният проект за Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Павел баня

8.4.3.Направените предложения и становища

8.5.Протоколът от проведеното обсъждане е неразделна част от проекта за Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Павел баня при разглеждането му на заседание на Постоянните комисии общински съвет Павел баня

Христина Петрова

Председател на ОбС

 

 

 

 

 

Приложение към Решение № 698

Приложение № 2

Към Н А Р Е Д Б А

За условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня

Приета с Решение № 576 от 17.01.2014г. на Общински съвет Павел баня – Протокол № 37

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.94, АЛ.3, Т. 1 И 2 И АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ /СВЪРЗАНИ С ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/

1. Община Павел баня изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.

2. Общински съвет Павел баня одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и замаксимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.

3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят в община Павел баня справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.

4. Разпоредителите с бюджетни средства на община Павел баня изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указания на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ с писмо ДДС № 3/01.04.2009 г. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) къмконкретноопределенолице (лица) прибъдещоизпълнениеилиналичиенаопределениусловия и обстоятелства, засягаши съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).

5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на община Павел баня за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.

6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.

7. Разходите за консумативи( вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат катотекущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.

8. За спазване на изискването на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.

9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

Христина Петрова

Председател на ОбС