За изтегляне

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

Декември 2009 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Павел баня.

Чл.2. Поемането на общински дълг се извършва при условията и реда на Закона за общински дълг.

Чл.3. Обществено обсъждане за поемане на общински дълг, наречено по долу обществено обсъждане, възниква преди поемане на финансови задължения от името и за сметка на общината.

II. УСЛОВИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Чл.4. Възникването на условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане от общината дълг са:

1. Предложението за обществено обсъждане да отговаря на условията по чл. 4 и чл.5 от Закона за общинския дълг;

  1. Предложението за обществено обсъждане да е в интерес на населението живущо на територията на Община Павел баня;

Чл.5. (1) В общественото обсъждане могат да участват представители на Общинска администрация и Общински съвет Павел баня държавни и обществени организации, сдружения с нестопанска цел, физически и юридически лица.

(2) Право на изказване и мнения по общественото обсъждане имат всички лица по ал.1, ако:

1. за физически лица- имат постоянно или временно жителство на територията на Община Павел баня;

2. за юридически лица, обществени организации и сдружения с нестопанска цел – със седалище на територията на Община Павел баня;

3. за държавните и общинските структури не влизат ограниченията по т.1 и т.2.

Чл.6. (1) При възникване на нужда от обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг Кмета на Община Павел баня оповестява местната общност чрез Покана за обществено обсъждане;

(2) Покана за обществено обсъждане се публикува в централен и/или местен ежедневник или седмичник, на официалният сайт на Община Павел баня, както и на информационните табла в сградата на общината и кметствата ;

(3) Поканата по ал.2 се публикува не по-рано от 14 (четиринадесет) дни преди датата на насроченото обсъждане.

Чл.7. Поканата за обсъждане по чл.6, ал.2 трябва да съдържа:

1. Описание и предназначение на проекта, съобразено с изискванията по чл.4.;

2. Стойност и начин на финансиране и обезпечаване на дълга;

3. Дата и място на общественото обсъждане;

4. Място за свободен достъп на граждани до материали по проекта;

5. Работно време и лица за контакти, работещи по проекта за поемане на дълг;.

Чл.8. Мястото по т.3 от чл.7 се определя така, че да бъде достъпно, да е съобразено с очаквания брой посещаемост и да е на територията на Община Павел баня.

Чл.9. (1) Кметът на Община Павел баня издава Заповед с лицата отговорни за представянето на необходимостта от поемане на дълг;

(2) В Заповедта по ал.1 Кмета на общината назначава комисия, в състав не по-малък от 5 члена;

(3) Председателят на комисията по ал.2 ръководи срещата с местната общност;

(4) Един от членовете на комисията по ал.2 е протоколист на общественото обсъждане;

(5) Лица по ал.2 и ал.3 могат да бъдат както лица от общинска администрация, така и външни консултанти и експерти работещи по проекта;

(6) Заповедта по ал.1 е неразделна част от Поканата за обществено обсъждане;

Чл.10. (1) Общественото обсъждане започва с презентация от председателят по ал.3 на чл.9

(2) Презентацията включва:

1. Представяне на проекта, за който е необходимо поемане на общински дълг;

2. Доказателства за условията по чл.4, ал.2 от настоящата наредба;

3. Средствата необходими за проекта, за който е необходимо поемане на общински дълг;

4. Начинът на обезпечаване на дълга;

5. Условията за погасяване на дълга.

Чл.11. След презентацията председателя на комисията дава думата на представителите на местната общност за мнения, коментари и въпроси.

Чл.12. (1) Лицето, по чл.9, ал.4 документира всички изказвани, мнения и въпроси на местната общност в протокол от обсъждането.

(2) Не се документират мнения и изказвания на лица неотговарящи на критериите по чл.5, ал.2 от настоящата наредба.

(3) Лицата неотговарящи на критериите по чл.5, ал.2 могат да задават въпроси на комисията по чл.9, ал.1, които не се протоколират.

Чл.13. Когато в резултат на обсъждането се налага промяна в проекта поради оценка на други алтернативи, Кмета на община Павел баня преценя необходимостта от допълнение на проекта и организира ново обществено обсъждане по реда и условията на настоящата наредба.

Чл.14. Протоколът от общественото обсъждане е неразделна част от предложението по чл.16 или чл.17, ал.1 от Закона за общински дълг.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба е изготвена на основание чл.21,ал.2, от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.15, ал.3 от Закон за общински дълг/ДВ, бр.34 от 19.04.2005 год., изм. ДВ. бр.110 от 30.12.2008 год.

§2. Наредбата е приета с Решение № 362/09.12.2009 год. от Протокол №30 на Общински съвет Павел баня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………………….

/Хр.Петрова/