За изтегляне

Решение на РИОСВ относно Наредба за управление на отпадъците, публикувано на 31.10.2018г.

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, Решение №80/30.08.2018г.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – гр. Павел баня с

Решение № 70/30.08.2018г.

Раздел І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба урежда:

(1) Реда и условията за екологосъобразно управление касаещо-изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, претоварване, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биотпадъци, опасни битови отпадъци, масоворазпространени отпадъци и опазването на чистотата на територията на Община Павел баня, имайки за цел да предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

(2) Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при :

1. Поддържане и опазване на чистотата;

2. Управление на битови отпадъци;

3. Управление на строителни отпадъци;

4. Управление на масово разпространени отпадъци, в това число:

а) отпадъци от опаковки;

б) негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;

в) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

г)  отработени моторни масла /ОММ/;

д) излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

е) излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/.

(3) Наредбата определя и правата и задълженията на общинската администрация и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

(4) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

(5) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на община Павел баня, за юридическите лица, организациите и учрежденията осъществяващи дейност на нейна територия.

(6) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.

Чл. 2 (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

3 да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадът организация за безопасното им управление;

5.да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(3) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО и настоящата наредба.

Чл. 3.(1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието владение се намират отпадъците.

(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

(3) Когато причинителят на замърсяване с неопасни отпадъци в имот частна собственост не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите от замърсяването физически лица могат да подадат молба до кмета на общината за отпускане на помощ за отстраняване на замърсяването.

(4) Отстраняването на нерегламентирани замърсявания в имоти държавна и общинска собственост се организира и провежда от общинската администрация със средства, заделени за тази дейност по бюджета за съответната година.

Чл. 4. (1) За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня.

Раздел ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Чл. 5 Кметът на общината организира управлението на битови и строителни отпадъци, образувани на нейната територия.

Чл. 6 (1) Кметът на общината отговаря за:

1.Чистотата на територията на Общината;

2.Осигуряването на съдове за събиране на БО-контейнери, кофи и др.;

3.Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4.Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоражения за обезвреждането им;

а)Поддръжката на съдовете за БО в добро техническо състояние;

б)Почистването около местата, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци;

в)Извозването на БО за предварително третиране, оползотворяване, и/или обезвреждане единствено до Претоварна станция- Казанлък.

5. Разделното събиране на БО на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло.

6. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъците от поддържането на зелените площи, паркове и градини, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на биоотпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

7. Организира разделното събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

8. Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и други, при необходимост или определя дните за извозването им.

9. Поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Павел баня.

10. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и организиране на почистването им.

11. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъци.

12. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размера на таксата за битови неопасни отпадъци.

13.Отговаря за организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

14.Отговаря за организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ на площадките за временно съхраняване.

15.Отговаря за определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това.

16.Отговаря за определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори / ИУБА/’

17.Определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и излезли от употреба гуми /ИУГ/;

18.Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци на територията на общината.

19.Организира съвместно с Бюрото по труда-Павел баня ангажиране на трайно безработни лица в общината в дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата.

20.Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.

21.Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества, относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.

22.Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение на правата и задълженията си по ал.1.

Чл. 7 (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата в периметър 3 м. Почистването и поддържането на прилежащите територии на сградите в режим на етажна собственост се осигурява от физическите и/или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата. (2)Отговорност пред общинската администрация за замърсяване на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

а)ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата, помещението;

б) председателят на етажната собственост и домсъветът, а когато няма такива- всички живущи в сградата.

(3)Собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини,) заведения за обществено хранене и офиси, които обитават част от сградата носят отговорност пред общинската администрация за чистотата на прилежащите към обектите им тротоари.

(4)Прилежащите територии по смисъла на ал. 3 се определят с документ от общинската администрация, съобразно съществуващата вертикална планировка.

Чл. 8 Почистването на снега на площите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки се извършва от съответните физически или юридически лица, стопанисващи или експлоатиращи сградата.

Чл. 9 Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указание на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) или Регионална здравна инспекция (РЗИ).

Чл. 10 Умрели селскостопански и други домашни животни се извозват до екарисаж или се третират по указание на Българска агенция по безопасност на храните.

Раздел ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл.11 Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси и строителни отпадъци от строителни площадки и от премахването на строежите включително от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоражения/ е задължение на възложителя на строежа или собственика на строителните отпадъци или друго лице отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор

Чл.12 (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти-съгласно чл. 151 от ЗУТ, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1м³, отговорните по чл.11 лица подават заявление по образец за обектите на високото строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на възстановителните работи за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Павел баня издава:

(2) Разрешение за транспортиране на строителните отпадъци и/или земни маси от изкопните работи

(3) Документа по ал. 2 се издава за всеки отделен обект

(4) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му разрешение

(5) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписването на Акт 15 независимо от продължителността на строителството.

Чл.13 Отговорното за третирането и транспортирането на СО и ЗМ лице в случая на чл.12 ал.1 е длъжно:

1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали на СО и ЗМ;

3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;

4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;

5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба на съответната Териториална дирекция, за да бъде възстановен внесеният депозит по чл.12, ал.1.

Чл.14 Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.11 е длъжно:

1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози своевременно до определеното за целта депо;

2. или да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност.

Чл.15(1) Депонирането на СО и ЗМ се извършва само на определените от Кмета на общината депа.

(2) Отговорност за дейностите по депонирането на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация носи притежателят на отпадъци.

(3) Притежателят на отпадъци за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.

(4) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоражения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

(5) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1от ЗУО

(6) (В сила от 14.07.2014г.) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.

(7) Кметът на общината отговаря за предаването на отделните строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяването на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

(8) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоражението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

(9)(В сила от 14.07.2014г.) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали/Приета с ПМС №277 от 05.11.2012г./

Чл. 16 (1)(В сила от 14.07.2014г.) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т. 40 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата за управление строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ под 100 кв. м.

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по- малка от 500 кв. м.

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

(4) Плановете за управление на строителните отпадъци се одобряват :

1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект- като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ от органа, отговорен за тяхното одобряване.

2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект- от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответсвие с изискванията на наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали/Приета с ПМС №277 от 05.11.2012г./ като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на строителните отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.

(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административно процесуалня кодекс.

(8) Одобрението на плана за управление на строителните отпадъци включва проверка на съответствието на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

(9) Изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор- с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци .

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор- с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

(10) Документите по ал.9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околна среда и водите/РИОСВ/, на чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.

Чл.17 Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:

1.Почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоражения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1-3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата.

2. Осигуряването на съдове за събиране на отпадъци и транспортирането им до съоражение за тяхното третиране.

Раздел ІV

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

І. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Чл. 18 Кметът на общината отговаря за разделното събиране на отпадъци от опаковки.

Чл. 19 Кметът на общината изпълнява задълженията си по чл. 18 като сключва договори със:

1.Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки(ООп), притежаващи разрешение, издадено по реда на Глава V от ЗУО и/или

2.Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Глава V от ЗУО, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VІІ от ЗООС.

Чл. 20 (1)Организацията по оползотворяване, с която Кметът на общината е сключил договор за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки е длъжна да организират за своя финансова сметка на територията на Общината управление на масово разпространените отпадъци от опаковки чрез изграждане на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани както от домакинствата, така и от обществените и административни учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти, находящи се на територията на населените места в общината.

(2) Системата за разделно събиране, организирана от ООп, включва най-малко следните елементи :

а) Съдове (зелени, жълти ) за разделно събиране, разположени на определените за това места, извън това число и чували, при параметри съгласно Наредбата за отпадъци от опаковки(НООО), обозначени със стикери, указващи видовете отпадъци, за които са предназначени;

б) Специализирана и транспортна техника, обезпечаваща обслужването на съдовете и функционирането на съоръженията за предварително третиране (изкупни пунктове за вторични суровини или площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и/или претоварни станции и/или площадки със сортиращи инсатлации);

(3) Разходите за доставка, разполагане и обслужване на контейнерите, транспортирането на отпадъците и рециклираните материали са за сметка на бюджета на ООп.

(4) цялото количество отпадъци от опаковки, събрани чрез системата за разделно събиране, предмет на договора, които подлежат на сортиране, рециклиране и оползотворяване става собственост на ООп, без организацията да дължи каквото и да е възнаграждение или такса на Общината за това.

(5) ООп ще се разпорежда с разделно събраните и соритрани отпадъци, като ги предава от свое име и за своя сметка на лицата – крайни потребители.

Чл. 21(1) Права и задължения на Кмета на общината:

(2) Общината се задължава да депонира за своя сметка, отпадъците които не представляват отпадъци от опаковки, които са неправилно събрани чрез системата за разделно събиране, както и тези остатъци, които не са годни за рециклиране и/или оплзотворяване.

(3) Общината се задължава да обезпечи постоянен достъп до всички контейнери, съоръжения и сортиращи инсталации, намиращи се на нейна територия, както и да създава необходимите условия за осъществяване на проекта за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

(4) Общината се задължава да разработи и представи, съвместно с ООп, Програма за управление на отпадъците от опаковки, която се утвърждава от Обищниския съвет.

(5) Общината се задължава да подпомага и контролира прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, да съдейства при подготовката и провежда- нето на разяснителните кампании на ООп, съгласно общинската програма за управление на отпадъци и регионалните цели.

(6) Общината насърчава притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населенто място има изградена система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.

(7) Общината се задължава, след съгласуване с ООп, да определи местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

(8) Общината има право да изисква информацията, относно годишните отчети за количествата разделно събрани отпадъци от опаковки чрез системата за разделно събиране от ООп.

(9) Общината се задължава ежегодно до 31 март да представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година (съгласно приложение № 7 към чл.52, ал.1 и 3 от НООО) относно: събраните чрез системи за разделно събиране количества отпадъци от опаковки на територията на общината; организираната система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината; обхванатото от системата за разделно събиране население; проведени кампании за повишаване на общественото съзнание – в свободна форма.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

Чл. 22 (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системата за разделно събиране на ИУЕЕО като сключва договор със:

1.Организация по оползотворяване на ИУЕЕО (ООп);

2.Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално и/или;

3.Други лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО на територията на Общината.

Чл. 23 (1) Права и задължения на ООп:

(2) ООп финансира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(3) Има право да разположи на територията на Общината съдове за ИУЕЕО.

(4) ООп и подизпълнителите й имат право да дадат предложение за промяна на разположението на съдовете с цел улесняване на тяхното вдигане и обслужване. Промяната на разположението на съдовете се съгласува с общинската администрация.

(5) ООп възлага на подизпълнителя си да обозначи мястото предоставено от Общината за разделно събиране на ИУЕЕО с табела “Място за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”.

(6) ООп провежда информационна и образователна кампания за запознаване на живущите на територията на Общината граждани относно ползите на разделното събиране на ИУЕЕО.

(7) ООп представя до 31 март на общинската администрация справка относно събраното за предходната година ИУЕЕО от територията на общината.

(8) Подизпълнителят на ООп обслужва съдовете за разделно събиране на ИУЕЕО, като осигурява транспортирането и предаването на събраните отпадъци за последващо третиране.

(9) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, като създадената от ООп система за разделно събиране трябва да осигурява най-малко едно място на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

(10) Подизпълнителят на ООп извозва събраното ИУЕЕО до свои площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане.

Чл. 24 (1)Права и задължения на Кмета на общината:

(2)Кметът на общината е длъжен да определи със своя Заповед:

1.места за поставяне на съдовете за разделно събиране на ИУЕЕО, върху общински терени;

2.изготвения и утвърден график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита включващ не по-малко от две дати годишно;

3.отговорно лице за контакт с подизпълнителя;

4.лице отговорно за стопанисването на съдовете и контрола по спазване на изискванията за разделно събиране на ИУЕЕО.

(3)Общинската администрация следва да съблюдава в съдовете за разделно събиране да не се поставят уреди, които:

1. поради наличие на замърсяване представляват риск за човешкото здраве;

2. не са цели уреди;

3. съдържат отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

(4)Общинската администрация се задължава да уведоми подизпълнителя в случай, че капацитетът на съдовете е на 2/3 запълнен и е необходимо извозване на събраното в тях ИУЕЕО.

(5)За извършените услуги по събиране, временно съхраняване и предаване за предварително третиране на ИУЕЕО, Общината не дължи възнаграждение на подизпълнителя.

(6)Графикът по ал. 2, т.2 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Чл. 25 (1)Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на обекта, където извършват продажбата.

ІІІ.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/

Чл. 26 (1)Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА(ООп), притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 27(1)Права и задължения на Кмета на Общината:

(2)Заедно с ООп, с която има сключен договор, определя местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.

(3)По-никакъв начин да не променя характера на предназначението на съдовете за НУБА.

(4)Да осигурява достъп на изпълнителя и подизпълнителя по договора по чл. 26 от настоящата наредба до местата за събиране на НУБА.

(5)Да полага грижи при стопанисване и ползване на съдовете.

(6)Да информира населението за местата за разполагане на съдовете.

(7)Да следи за прилагането на чл. 29, ал. 2 от ЗУО от страна на гражданите и да прилага чл. 133, ал. 1 и 5 от ЗУО в случай на нарушение.

Чл. 28(1)Права и задължения на Организацията по оползотворяване/ООп/ на НУБА:

(2)ООп се задължава да извършва събирането на НУБА от крайните потребители чрез поставяне на съдове за събиране в достъпни за крайните потребители места и в определени случаи и чрез специално оборудвани превозни средства. ООп поставя съдовете за своя сметка, като те остават негова изключителна собственост.

(3)ООп се задължава минималният брой на съдовете за събиране на портативни батерии да е най-малко един съд на 1000 жители.

(4)ООп се задължава минималният брой на съдовете за събиране на автомобилни акумулатори да е най-малко един съд на 5000 жители.

(5)ООп се задължава да събира събраните НУБА и да ги предава за понататъшно третиране на краен преработвател най-малко два пъти годишно по график съгласуван с Кмета на общината.

(6)ООп извършва задълженията си чрез сключен писмен договор със свой подизпълнител, който притежава разрешение за дейности с НУБА, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО и е лице по чл. 28, ал. 1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори . ООп посочва чрез писмо до Кмета на Общината своя подизпълнител.

Чл. 29(1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

Чл. 30 (1)Права и задължения на Кмета на общината:

1.Кметът на общината определя площадки за временно съхранение на ИУМПС.

2.Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното „Пътна полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 като сключва договор със:

1.организации по оползотворяване на ИУМПС;

2.лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху имот- държавна или общинска собственост.

(4) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 3, както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедура по ал. 5.

(5) Кметът на общината назначава комисия с представители на Общинска администрация и РУ “Полиция” за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец Приложение № 3.

1. Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

2. С поставянето на стикера -предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.

3. В случай, че в срока по т.2 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС.

(6) Заповедта се изпълнява от лицата извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

(7) Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния акт се предлага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в съответното кметство за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето й.

(8) На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване по ал.5, се съставя акт за административно нарушения по реда на Закон за административните нарушения и наказания.

Чл. 31 (1) Права и задължения на Организацията по оползотворяване на ИУМПС

(2) Организацията финансира дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС.

(3) Организацията се задължава да посочи площадки за събиране и съхраняване, и оператори на центрове за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО, с които има сключени договори за извършване на съответната дейност на територията на общината.

(4) Организацията се задължава да изготвя и реализира информационна кампания и реклама, целящи популяризиране на дейностите по разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на ИУМПС.

(5) Организацията организира дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС на територията на общината, чрез свои подизпълнители, с които има сключени договори за възлагане на дейности с отпадъци от МПС, и които имат всички разрешения за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на законодателството.

(6)Има задължение да освободи ИУМПС в 14-дневния срок по ал. 7, в случаите когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното съхранение.

V.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/

Чл. 32 (1)Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

(3) За местата по ал. 2 не се изисква документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 33 Кметът на общината има право да обяви местата по чл. 32 като общински места за събиране на ИУГ, само когато тези места са разположени върху общински имот.

Чл. 34 (1) Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

Чл. 35 Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите.

. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА /ОМ/

Чл. 36 (1) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

1. в места за смяна на отработени масла;

2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО – в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 37 Кметът на общината има право да обяви местата по чл. 36 като общински места за смяна на отработени моторни масла, само когато тези места са разположени върху общински имот.

Чл. 38 (1) Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

1.организация по оползотворяване на отработени масла;

2. лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

3. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Раздел V

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

І. АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 39 (1) На територията на общината е забранено:

(2) разтоварване и складиране на всякакъв вид отпадъци извън определените за това места;

(3) изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и други отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, за експлоатацията на които са издадени съответните разрешения.

(4) заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,  извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи.

(5) миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми. 

(6) ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища.

(7) замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място.

(8) излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена  от кал ходова част.

(9) изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за отпадъци от опаковки, освен  на   лицата, на които е възложено тяхното обслужване.

(10) изхвърлянето на рециклируеми отпадъци от опаковки извън специализираните съдове за разделно събиране.

(11) изхвърлянето  на пепел и сгурия в съдовете за БО и за разделно събиране на отпадъци от опаковки или в други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци.

(12) изхвърлянето на ИУЕЕО и НУБА в съдовете за БО и за разделно събиране на ООп или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци,  както и смесването им с други отпадъци.

(13) разместването и повреждането на съдовете за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки или други съдове предназначени за разделно събиране на специфични потоци отпадъци, а също и запалването на отпадъците в тях.

(14) разполагането /изоставянето/ на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна собственост.

(15) Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти или тревни площи.

(16) Изливането в канализацията, повърхностни и подземни води на течни опасни

вещества и отпадъци, моторни масла и други нефтопродукти.

(17) Изтупването и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи от балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи угарки и цигарена пепел.

(18) Употребата на полиетиленови торбички, изработени от неразградим полиетилен и използването им за пренасяне на закупени от клиента стоки, продукти, консумативи и други от търговския обект до крайното място на тяхното ползване. Разрешени за употреба са хартиени торби, торбите за многократна употреба, изработени от материал различен от полиетилен, торбите от екополимери, респективно биополимери и разградими полимери.

(19) Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в това число изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови и масово разпространени отпадъци.

ІІ. КОНТРОЛ

Чл. 40 (1)Контролът върху изпълнението на настоящата наредба се упражнява от кмета на общината, кметове на кметствата, кметски наместници в общината и други изрично упълномощени за това длъжностни лица.

(2) Органите по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази наредба от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, както и от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци. в т.ч.:

1.поддържането и опазването на чистотата на територията на община Павел баня;

2.образуване, събиране и изхвърляне, включително разделното, съхраняване, транспортиране на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци;

3.екологосъобразното обезвреждане на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци;

4.спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

5.разделното събиране на отпадъци от опаковки от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности;

6.не смесването на разделно събраните  отпадъци с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

7.дейностите по събиране на ИУМПС;

8.спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба.

Чл. 41 (1)Контролните органи по чл. 40, ал.1 от Наредбата  извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани.

(2)Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.

(3)При констатиране на административни нарушения по тази наредба контролните органи имат право:

1.да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

3.при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи налагат на място наказания – глоба в размер от 10-50 лв. срещу квитанция /фиш/.  Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ЗАНН;

4.на достъп за всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;

5.да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката;

6. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

7.да  привличат експерти  в съответната област,  когато проверката изисква специални познания.

(4)Контролните органи са длъжни да санкционират и/или съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.

Чл. 42 (1)За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел ІІ от глава VІ на Закона за управление на отпадъците.

(2)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел VІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43 (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице и от 700 до 2000 лв юридическо лице или едноличен търговец, което:

1.изхвърля битови или стриотелни отпадъци на неразрешени за това места;

2.предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 в случаите, когато такива се изискват;

3.не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектуване;

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

5. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране;

6. за неподдържане чистотата на зелените площи и в междуетажните пространства на сградите и дворовете и на прилежащите към сградите територии;

7. при непочистване от сняг, лед и висулки на тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти;

8. при замърсяване на уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни разтвори, материали и други;

9. за повреждане на съдове за битови отпадъци и оставяне на капаците им отворени след изхвърляне на отпадъци в тях;

10. предава отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 от ЗУО или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;

11. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

12. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление.

(2)Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от контролния орган съобразно тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.

Чл.44 Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция – за нарушението се съставя акт.

Чл.45 Въз основа на съставените актове кметът на община Павел баня издава наказателни постановления.

Чл.46 Образуването на административно-наказателни постановления за нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.

Чл.47(1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

(3)За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества,административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Автомобилна батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.

2. „Батерия или акумулатор“ е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).

3. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

4. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

5. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“.

6. „Депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

7. „Електрическо и електронно оборудване“ са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

8. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

9. „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО

10. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

11. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

12. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

13. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

14. „Опаковка“ са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки – от сурови материали до обработени стоки – от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

15. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 от ЗУО.

16. „Организация по оползотворяване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

17. „Отпадъчни нефтопродукти“ са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж)нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.

18. „Отпадъци от опаковки“ са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.

19. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

20. „Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

21. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

22. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

23.“Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

24. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

25.“Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

26.“Разкомплектоване на ИУМПС“ е дейност, извършвана в центровете за разкомплектуване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали.

27. „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки“ е конкретният начин на организация на събирането на отпадъци от опаковки, което включва най-малко следните елементи: съдове и/или чували за разделно събиране и/или събиране в контейнери, поставени на улиците; събиране в контейнери, поставени при домовете; събиране в контейнери, поставени в местата на продажба; събиране в торби (с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара); комбинация от посочените възможности и други; транспортни средства, необходими за тяхното обслужване, и площадки и съоръжения за предварително третиране със заявен и доказан капацитет (техника и персонал) и производителност, обезпечаваща преработката на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, включва най-малко следните елементи: съдове и/или чували за разделно събиране, разположени на мястото на продажбата или на друго подходящо място, транспортни средства, необходими за тяхното обслужване, и площадки и съоръжения за предварително третиране със заявен и доказан капацитет (техника и персонал) и производителност, обезпечаваща преработката на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

28.“Собственик на МПС“ е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.

29.“Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното им сортиране и предварителното съхраняване, с цел превозването им до съоръжение за третиране на отпадъци.

30.“Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г.

31. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

32. „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

33. „Център за разкомплектуване“ е място за съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.

34. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация  и  във връзка с чл. 19 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците.

§2. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§3. Настоящата Наредба  влиза в сила от момента на приемането и от Общински съвет Павел баня и отменя Наредбата приета с Решение №596 Протокол №47/15.02.2011г. за управление на отпадъците на територията на община Павел баня, разработена на основание чл. 19 от тогава действащия Закон за управление на отпадъците.

§4.Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Павел баня № 70/30.08.2018г.