За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Павел баня.

(2) Тази Наредба не се прилага за:

1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

2. горските пътища;

3. частните пътища.

Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните пътища или улиците в населените места.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са публична общинска собственост.

(2) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по чл. 5 от Закона за пътищата.

(3) Собствеността на пътищата се променя по реда на Закона за общинската собственост, Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане.

(4) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

(5) Общинските и частните пътища, които са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки с местно значение.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 4. (1) Общинските пътища се управляват от Кмета на Общината.

(2) Общината съгласува с НА”Пътна инфраструктура” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързването на общинските пътища с републиканските.

Чл. 5. (1) Кметът на общината:

1. организира, възлага, ръководи и контролира дейностите, свързани с

изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинските пътища;

2. организира и осъществява защитата на общинските пътища,

включително на пътните съоръжения и принадлежности;

3. упражнява контрол над превозните средства с оглед правилната

експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;

4. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;

5. упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски

наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за

установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

(2) Общинският съвет задължително участва в процедурите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинските пътища чрез двама свои представители, определени с нарочно решение на ОбС.

Чл. 6. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да

бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за

пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

3. движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела

и железни грайфери, гуми с шипове по пътищата с асфалтови покрития, освен в

случаите на снегопочистване и аварийни ситуации;

4. превозването на мокри товари, които овлажняват пътното платно;

5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на

пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности;

6. влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно.

7. косенето на трева и пашата на добитък

Чл. 7. Специалното ползване на общинските пътища се осъществява с разрешение на кмета на общината по реда на чл.18 от Закона за пътищата.

Чл. 8. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1. В обхвата на пътя:

а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;

б) поставянето на пътни знаци;

в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

г) изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на рекламни материали;

д) поставянето на възпоменателни знаци и плочи;

е) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

2. В обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

в) добиването на кариерни и други материали;

г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.

(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1. В обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;

в) изграждането, реконструкция и експлоатация подземни и надземни

линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

г) временно ползуване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

2. В обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти;

б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти.

(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и обслужващите зони, при аварийни ситуации може веднага да започне възстановителни работи, като уведоми за това

техническата служба на общината и при условие, че е гарантирана безопасността на

движението.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

Раздел I

Общи положения

Чл. 9. Общинска администрация ежегодно планира дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища и ги представя на вниманието на ОбС в срок до 15.02. на всяка календарна година.

Чл. 10. НА”Пътна инфраструктура” и общината осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места, при условия и ред, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП).

Чл. 11. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

Чл. 12. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по общинските пътищата се съгласува с РДВР, сектор “Пътна полиция – КАТ” и Кмета на общината и се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 16 от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.13. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяването на мерки за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

Раздел II

Съгласуване на проекти

Чл. 14. (1) На задължително съгласуване подлежат:

1. проектите за изграждане или реконструкция на общински пътища;

2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а) общински с републикански пътища;

б) частни пътища с общински;

в) прилежащи територии с общинските пътища;

3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища;

(2) Съгласуването на проектите по т. 1 и т. 2, буква “а” се извършва от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора.

(3) Съгласуването на проектите по т. 2, букви “б” и “в” и т. 3 се извършва от Главния архитект на общината.

(4) Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

Чл. 15. (1) Главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по чл. 14 в следните случаи:

1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на нейното

използване на дейности от обществен интерес;

2. при промяна на предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

3. когато това е наложително поради преустройството на пътищата и на пътните връзки;

4. когато се изисква привеждане на пътните връзки в съответствие с

проекта на пътя или с действащия устройствен план.

(2) При отказ за съгласуване на проекта, Главният архитект на общината представя писмена обосновка с мотивите за това свое решение.

Раздел III

Зимно поддържане

Чл. 16. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл. 17. При зимно поддържане се изпълняват следните видове работи:

1. снегозащита на пътищата;

2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;

3. снегопочистване;

4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;

5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

Чл. 18. Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се извършва при условия и ред, определени със закон или друг акт на компетентния орган.

Раздел IV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища

Чл. 19. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

Чл. 20. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

1. списък на пътищата и дължината им;

2. вид основа;

3. широчина на пътните платна;

4. вид на покритието (конструкцията);

5. банкети, канавки;

6. водоотводни съоръжения;

7. други данни.

Чл. 21. (1) За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване като те се разделят на участъци, които се оценяват по петобална система по следните показатели:

1. конструктивни нарушения;

2. удобство при пътуване;

3. отводняване.

(2) Необходимостта от извършване на ремонтни работи за всеки участък се определя по средноаритметичната стойност получена от оценките на показателите в ал.1.

Чл. 22. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

1. необходимост от извършване на ремонтни работи;

2. връзка с други селища;

3. интензивност на движението;

4. осигурено допълнително финансиране.

(2) След определянето на приоритетните за ремонт участъци се изготвя поименен списък за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

Чл. 23. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в Общинския план за развитие на община Павел баня на база Плана за управление на общинската пътна мрежа.

Чл. 24. Плана за управление на общинската пътна мрежа се изготвя на база анализираната информация от раздел IV.

Чл. 25. (1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2) В Програмата се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и необходимите средства за финансиране.

(3) Към Програмата се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

(4) Годишната програма се приема паралелно с приемането на бюджета на общината за съответната година.

Чл. 26. Годишната програма се изпраща до Областния управител, МРРБ и Министерство на финансите съобразно определените срокове.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 27. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.

(2) Зимното поддържане на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет и от бюджета на общината.

Чл. 28. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

2. паша на добитък и опожаряване на растителността;

3. движение с непочистени от кал машини;

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;

7. влачене на дървета и други предмети;

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 до 250 лв.

Чл. 30. (1) (Отменен с Решение № 506/Протокол № 22/25.05.2017г.)

(2) (Отменен с Решение № 506/Протокол № 22/25.05.2017г.)

(3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 кмета, уведомява писмено Районната дирекция за национален строителен контрол.

Чл. 31. (1) (Отменен с Решение № 506/Протокол № 22/25.05.2017г.)

(2) (Отменен с Решение № 506/Протокол № 22/25.05.2017г.)

(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.

Чл. 32. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед от км0ета на общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него лица.

(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора за възбуждане наказателно преследване.

Чл. 33. (1) За нарушение по чл. 29, ал. 1 и по чл. 30, ал. 1 освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.

(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват

от общината, за сметка на нарушителя, като стойността на извършените работи се

събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 237, буква „з“ от

Гражданския процесуален кодекс.

(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл. 57, ал.3, т.1-4 от Закона за пътищата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

§ 2. Указания по прилагане на наредбата се дават от Кмета на общината, посредством Заповеди.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за пътищата.

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 149 от Протокол № 14/30.10.2008 г. на ОбС – Павел баня и влиза в сила от 01.11.2008г.

Наредбата е променена с Решение № 506 от 25.05.2017 г. от Протокол № 22 на ОбС, Павел баня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОбС ПАВЕЛ БАНЯ:……………………………………….

/Шендоан Халит/