За изтегляне

Наредба за управление на земи от общинския поземлен фонд

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Общинският поземлен фонд (ОПФ) включва имоти възстановени на Община Павел баня по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Собствеността върху земите се установява със следните документи:

 1. За общински поземлен фонд – Решение на Общинска служба по земеделие, Акт за общинска собственост и скица на имота.

 2. За земи стопанисвани от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ – с Акт за общинска собственост, след одобрено протоколно решение по чл.45, ал. 7 от ППЗСПЗЗ.

Чл.2 (1) Земеделските земи от ОПФ са публична и частна общинска собственост.

(2) Земи – публична общинска собственост са всички имоти с начин на трайно ползване “пасище, мера”, „микроязовир”, „язовир“, „полски път”, „канал”, „гробищен парк” и др.

(3) Земеделските земи – частна общинска собственост са всички други имоти от общинският поземлен фонд.

Чл.3 Управлението на земеделските земи от ОПФ и контролът по отдаването им под наем се осъществява от Кмета на Общината в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня.

Чл.4 Земеделските земи от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда на физически и юридически лица.

Чл.5 Разпореждането със земи от ОПФ, свързано с покупка, продажба и замяна се осъществява от Общинския съвет Павел баня по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Павел баня.

ГЛАВА ІІ

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Чл.6 (1) Общинският съвет в съответствие с годишната Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем.

(2) Отдаването на свободните земи от ОПФ – частна общинска собственост под наем се извършва със заповед на Кмета на общината чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ на община Павел баня по начална цена, определена с тарифа на Общинския съвет.

Чл.7 (1) Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под аренда.

(2) Отдаването на свободните земи от ОПФ под аренда се извършва след решение на Общински съвет чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ на Общински съвет Павел баня по цена определена от Общински съвет в съответствие с тарифата за минимална наемни цени на общински имоти..

(3) Срокът на договора се определя с решение на Общинския съвет.

Чл. 8 (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

 1. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;

 2. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

 3. в други случаи, определени в закон.

(2) Договорът за наем или аренда се сключва въз основа на заповед издадена от кмета на общината след влизане в сила на решението на общински съвет.

Чл.9 Срокът за отдаване под наем на свободните земи от ОПФ е до 10 стопански години.

Чл.10 (1) Срокът за отдаване под аренда на свободните земи от ОПФ е минимум 5 години за:

 1. земите от ОПФ с трайни насаждения;

 2. земите, отдадени за възстановяване на трайни насаждения;

 3. земите, отдадени под аренда за дългосрочно инвестиране – създаване на масиви с трайни насаждения.

(2) При неизпълнение на задълженията на арендатора, касаещи изпълнение на инвестиционната му програма по чл. 10, т. 3, в срок от две години, сключения с него договор се прекратява.

Чл.11 (1) Физически или юридически лица, които са наемали или арендовали земеделски земи от ОПФ в предходни години и не са заплатили дължимите по договора парични вноски, или наемните правоотношения с тях са прекратени поради нарушение на договорни клаузи, не се допускат до участие в публичен търг или публично оповестен конкурс на земеделски земи от ОПФ за срок от 3 години от констатиране на нарушението.

(2) Нарушението се установява с констативен протокол, съставен от специалисти в общинска администрация.

Чл.12 (1) Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне на имотите – полски пътища и канали (нефункциониращи), включени в споразумения за ползване на земеделските земи от ползвателите на масивите, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

(2) Физически или юридически лица – наематели и/или арендатори на земеделски земи, за които не са сключени споразумения за ползване на земеделските земи от ползвателите на масивите и обработващи проектните полски пътища, заплащат за ползването им наем в размер на средното рентно плащане за съответното землище.

(3) Сключването на договори за наем по ал.2 се допуска, когато:

 1. фактически е установено обработването на проектни полски пътища и несъществуването им на терена;

 2. не се възпрепятства достъпа на други физически и юридически лица до техните имоти;

 3. съгласуване с кмета или кметският наместник на населеното място;

 4. съгласуване с Общинска служба по земеделие гр.Павел баня;

(4) Договорите за наем по ал.1 и ал.2 се сключват за срок от 1 (една) стопанска година след издадена заповед от Кмета на общината.

Чл.13 Не се допуска пренаемане на наета земя от ОПФ. При установено нарушение договорът се прекратява и земята се отнема.

Чл.14 (1) Управлението на училищни земи се осъществява от Директора на съответното училище и/или Училищното настоятелство.

(2) Училищни земи в населените места, където има закрити училища се управляват от директора и/или училищното настоятелство на приемното училище.

Чл.15 (1) Желаещите да арендоват земеделски земи от ОПФ подават заявление до Кмета на общината, в което посочват точното местонахождение на имота, както и кратко описание на инвестиционното намерение.

(2) Кметът на Общината внася предложение в Общински съвет, придружено от:

 1. Копие от заявление с инвестиционно намерение;

 2. Копие от Акт за общинска собственост на имота;

 3. Копие от скица на имота;

 4. Становище на кмета на населеното място по местонахождението на имота;

(3) Предложението по ал.2 съдържа:

 1. описание на имота (номер, местоположение, местност, категория)

 2. началната арендна вноска, съгласно Обобщената тарифа за минималните наемни цени на общински имоти.

 3. срокът за отдаване под аренда

 4. начина за провеждане на процедурата по отдаване под аренда (публичен търг или публично оповестен конкурс).

Чл.16 След влизане в сила на решението на Общински съвет, Кметът на общината организира провеждането на процедурата по отдаване под аренда, издава заповед и сключва договор за аренда със спечелилия участник.

ГЛАВА ІІІ

ПАСИЩА, МЕРИ

Чл.17 (1) Собствеността върху мерите и пасищата е публична общинска и може да се обяви за частна общинска само при промяна предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост. Промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска в определени случаи при:

 1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

 2. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;

 3. жилищно застрояване и включването им в границите на урбанизирана територия съгласно устройствен план на населеното място;

 4. инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината.

(2) В случаите по чл.17, ал 1 върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути. Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по чл. 17, ал.1 и за учредяване на правата по чл.17, ал. 1 върху мерите и пасищата, когато могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони.

(3) Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

(4) Промяната на предназначението на мерите и пасищата за нуждите на юридическо и физическо лице се допуска, след като в полза на лицето бъдат учредени ограничените вещни права по чл.17, ал.1 и ал.2

(5) Ограничените вещни права и сервитути по чл.17, ал.1 и ал.2, се учредяват от общинския съвет с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници за периода на проектна експлоатация на съответния обект, но за не повече от 30 години, и се упражняват само за целите, за които са били учредени.

(6) Условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл.18 (1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;

(2) правила за ползването на имотите, съдържащи:

 1. перспективен експлоатационен план за паша;

 2. частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално ползване и тяхното разграничаване;

 3. частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;

 4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

 5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

 6. ветеринарна профилактика;

 7. частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

 8. построяване на навеси;

 9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

 10. охрана;

 11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

 12. карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

(3) Решението на общински съвет се обявява в интернет страницата на общината.

Чл.19 (1) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1. годишен план за паша;

2. съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;

3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

(2) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади, карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3) Кметът на общината съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните.

Чл.20 (1) Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

(2) Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище,

(5) Разпределението на пасищата, мерите и ливадите се извършва от комисия, назначена от Кмета на общината. Разпределението се извършва при спазване на условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.

(6) Въз основа на протокола на комисията кметът на общината, сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен механизъм.

(7) Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в общинската служба по земеделие.

(8) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

(9) Останалите след провеждане на търга по ал. 8 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите се сключват за една стопанска година.

ГЛАВА ІV

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 ОТ ЗСПЗЗ НЕЗАЯВЕНИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ В ЗАКОНОВИТЕ СРОКОВЕ

Чл.21 (1) Земите по параграф 4, ал.5 от ЗСПЗЗ, които не са заплатени от ползвателите в съответния срок и не са били заявени за възстановяване от собствениците им, се актуват като общинска собственост.

(2) При доказване на правото на собственост с нотариален акт, съдебно решение и други документи същите ще бъдат възстановени.

(3) Когато върху имота подлежащ на възстановяване е осъществено мероприятие, то собственика следва да бъде обезщетен с равностойна земя след решение на общински съвет.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 (1) Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева за преотдадена земя.

(2) Останалите нарушения по Наредбата се санкционират с глоба от 100 до 500 лв.

(3) Актовете за нарушения по Наредбата се съставят от определен от кмета на общината служител на общинската администрация.

(4) Наказателните постановления се издават от кмета на общината, въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен по предходната алинея.

(5) Административно-наказателното производство по тази Наредба се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. “Общински поземлен фонд” са всички земеделски земи, общинска собственост, извън строителните граници на населените места.

2. “Стопанска година” е времето от 01.10. на текущата година до 30.09. на следващата година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 155 Протокол № 9/ 30.04.2020 г., на Общински съвет – Павел баня и влиза в сила от деня на приемането и.

§ 4. За неуредени взаимоотношения по тази Наредба се прилагат ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОИ и ЗАЗ.

МИЛЕНА ПАУНОВА

Председател на ОбС Павел баня