За изтегляне

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Павел баня, 2008г.

На основание чл.8, ал. 2 от ЗОС

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Павел баня. С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници , в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони.

Чл.2. Наредбата не се прилага за:

 1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

 2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;

 3. предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост;

 4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища.

Чл.3. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.

(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на мандатната Стратегия за управление на общинската собственост и на Общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

(3) В стратегията по ал.1 се определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, както и делът от имотите – частна общинска собственост, които се отдават под наем, само на малки и средни предприятия при условията на чл.25 от Закона за малките и средни предприятия;

(4) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й, и за нуждите, за които е предоставена.

Чл.4. (1) В изпълнение на стратегията, общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането на общинската собственост;

 2. описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия;

 3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна;

 4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване;

 5. конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението на годишната програма.

 6. (нова, допълнена с Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня) обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

 7. (нова, допълнена с Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня) обектите по т. 6 от първостепенно значение;

(2) Най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

(3) Кметът на общината представя проектите за стратегия и програма за управление на общинската собственост за публично обсъждане от местната общност и на вниманието на Общински съвет, като оповестява датата на обсъждането най- малко 30 (тридесет) дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се състовя протокол, който се прилага, като неразделна част на проектите за стратегия и програма при внасянето му от кмета на общината за разглеждане в Общински съвет.

(4) Приетите проекти и промените в тях се обявяват, на местната общност в 14 дневен срок от приемането им в интернет страницата на общината.

Чл.5.(1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(3) Определянето на имоти и вещи за публична общинска собственост се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците.

(4) Предложенията по предходните алинеи се правят в писмена форма от (лицата, които имат право да внасят проекти за решения в общинския съвет) и съдържат:

 1. вида и местонахождението на недвижимия имот;

 2. акт за общинска собственост;

 3. мотиви, обосноваващи предложението;

 4. скица по действащия подробен устройствен план;

 5. становище на Главния архитект на общината и на Главния специалист „Общинска собственост“;

(5) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да
се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска
собственост след решение на общинския съвет.

(6) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до
промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с
решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл.6. (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се съставят актови книги, които са общодостъпни и всяко лице може да получи справка по тях, срещу заплащане на такса за услугата, по тарифа определена от общинския съвет.

(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност
и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да
бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно
удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.

(3) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

(4) В 2- седмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3 отдеп „Общинска собственост“ издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

(5) Ако в срока по ал.4 отдел „Общинска собственост“ не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

Чл.7. (1) В общината се създават и поддържат следните публични регистри:

 1. Главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;

 2. Главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за частна общинска собственост;

 3. Регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват данни за:

 • решението на общинския съвет за разпореждане с общински имоти;

 • данните по АОС;

 • видът на разпоредителната сделка и начинът на разпореждане;

 • пазарната оценка, данъчната оценка, оценката определена от общинския съвет и крайната цена на сделката;

 • насрещната страна на сделката;

 • други данни, определени в конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.

(2) Създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола на кмета на общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП.

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

Чл.8. (1) Община Павел баня придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права:

 1. по силата на закон;

 2. чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата;

 3. чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи със средства от общинския бюджет;

 4. чрез замяна на имоти и вещи – общинска собственост, с имоти и вещи на държавата,както и на други физически и юридически лица;

 5. чрез извършване на доброволна или съдебна делба;

 6. чрез дарение или завещание в полза на общината;

 7. чрез изграждане на обекти върху общинска земя или върху терени, където в полза на общината е учредено право на строеж, на надстрояване или на пристрояване;

 1. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за общинска нужда;

 2. чрез учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;

 1. чрез наследяване по силата на чл.11 от Закона за наследството /ЗН/;

 2. с позоваване на придобивна давност в полза на общината;

 3. чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични средства на населението на общината.

(2) Имуществото, останало след ликвидация на търговско дружество, на което общината е била едноличен собственик на капитала, преминава в собственост на общината.

Чл.9. (1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя
и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред,
номер на договор, стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което
дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След
писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото/а име/фирма.

(3) Дарения не се приемат от лице, които участва в обявени от общинската
администрация търгове или конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги
или права от страна на общината в негова полза.

(4) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез
изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване
на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на
общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за
извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово –
счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали
и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл.10. (1) Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, след провеждане на процедурите по ЗОП и под законовите актове за обществените поръчки .

(2) Процедурите по ЗОП, подзаконовите нормативни актове за обществени поръчки /НВМОП/ и тези под праговете на НВМОП (по вътрешните правила на Община Павел баня), участват най-малко двама общински съветника, определени с нарочно решение на ОбС, когато стойността на договора е над 10 хиляди лева.

Чл.11. (1) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.12. При изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж върху общинска земя, кметът на общината определя комисия, в състава на която влизат и двама представители на общински съвет, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво, след което предприема действия за разваляне на договора и за възстановяване на владението на общината.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13. (1) Управлението на имотите публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на общинския съвет и на общинската администрация.

(2) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на
функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване
функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства
се управлява от кметския наместник на съответното населено място.

(4) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници упражняват контрол по управлението на имотите по чл.З, ал.2, т.2 и т.З от ЗОС по местонахождението им.

(5) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – публична общинска собственост, се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените за това бюджетни разходи, които се определят с ежегодния бюджет на общината.

Чл.14. (1) Имоти и вещи – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят след решение на общински съвет от кмета на общината за безвъзмездно управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

(2) Ръководителите на юридическите лица по ал.1 , осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

Чл.15. (1) (изменена с Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години.

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на
общината издава заповед и сключва договор за наем.

Чл.16. (1) (изменена с Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня) Части от имоти – публична общинска собственост предоставени за управление по реда на чл. 12 на училища, детски градини и др. обслужващи звена могат да бъдат отдавани под наем за срок до 10 години след решение на общински съвет Павел баня при условие, че не възпрепятстват дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление.

(2) Отдаването под наем се осъществява след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава Осма от настоящата наредба, като задължително в комисията по провеждането им, следва да участва Директорът на училището или детската градина, ръководителят на съответното звено или упълномощено от тях лице и двама представители на общински съвет.

(3) Кметът на общината издава заповед за провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, в която утвърждава условията и критериите, определени в решението на Общинския съвет и предварително съгласувани с училищното ръководство и училищното настоятелство.

(4) Въз основа на резултатите от публичният търг или публично оповестеният конкурс, кмета на общината издава заповед и сключва договор със спечелилият кандидат.

(5) Наемната цена влиза в приход на общинския бюджет и се разпределя по сметките на съответния второстепенен разпоредител.

Чл.17. Основни ремонти и подобрения на части от обекти – публична общинска собственост отдадени под наем могат да се извършват, само след предварително писмено съгласие от страна на Наемодателя. Извършените ремонти се приемат от комисия назначена със заповед на Кмета на общината, в която се включват двама представители на общински съвет. Вложените от наемателите средства се признават до размера на шест месечни наемни вноски. Ако сумата надвишава тези вноски, подобренията остават в полза на Наемодателя.

Чл. 17а. (приет с Решение № 603/ 30.11.2017 г. на ОбС Павел баня) (1) Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие са публична общинска собственост.

(2) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

(3) Имотите и вещите по ал.2 се предоставят на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

(4) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.2, е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

(5) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

  Чл. 17б. (приет с Решение № 603/ 30.11.2017 г. на ОбС Павел баня) (1) Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

(2) Придобитите безвъзмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

(3) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост.

(4) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал.3, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;

 2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;

 3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ

Чл.18.(1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти – частна общинска собственост и безстопанствените имоти.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

Чл.19.(1) Имотите – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.

(2) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор със спечелилият кандидат, за срок не по-дълъг от 10 години.

(3) Основни ремонти и подобрения на обекти – частна общинска собственост отдадени под наем могат да се извършват, само след предварително писмено съгласие от страна на Наемодателя. Извършените ремонти ще се приемат от комисия назначена със заповед на Кмета на общината, в която се включват двама представители на общински съвет. Вложените от наемателите средства ще се признават до размера на шест месечни наемни вноски. Ако сумата надвишава тези вноски, подобренията остават в полза на Наемодателя.

(4) Договорите за наем на обекти – общинска собственост, които не се ползват от Наемателите повече от три месеца, за което е съставен констативен протокол от служители в общинска администрация, се прекратяват със заповед на кмета.

(5) (нова, допълнена с Решение № 484/02.08.2010г. на ОбС Павел баня). При отдаване под наем на обекти – общинска собственост, които не се ползват целогодишно в зависимост от естеството на работа, за периода в който не функционират се заплаща цена в размер на 30 % от първоначално договорената, но за не повече от четири месеца в годината.

(6) (нова, допълнена с Решение № 484/02.08.2010г. на ОбС Павел баня). Условията по ал. 5 се предвиждат в договора за наем или анекс към него.

Чл.20. (1) Отдаването под наем на общински терени – частна общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда и при условията на Глава осма.

(2) Въз основа на резултатите от публичният търг или публично оповестеният конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор, за срок не по – дълъг от 10 години.

(3) нова (допълнена с Решение № 381/15.01.2010г. и изменена с решение № 286/ 29.11.2012 г. на ОбС Павел баня) Със заповед на кмета на община Павел баня ежегодно в срок до 15 февруари и съгласно схема, одобрена от Главния архитект се определят терени за разполагане на търговски маси и столове (в прилежащите територии към заведения за хранене и развлечения и други търговски обекти) за съответната година. След сключване на договор за наем се заплаща съответната наемна цена, съгласно Обобщената тарифа за определяне на минималните наемни цени на общински имоти.

Чл.21. (1) (допълнен с Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня) С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем без търг или конкурс свободни не жилищни имоти – частна общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на:

 1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;

 2. търговски дружества терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.

(2) Решението по ал.1, трябва да съдържа:

 1. мотиви, обосноваващи предложението;

 2. дейността за която ще се ползва имота;

 3. срокът за отдаване под наем;

 4. вида и местонахождението на недвижимия имот;

 5. скица по действащия подробен устройствен план и акт за общинска собственост;

 6. при необходимост: становище на Главния архитект на общината, на Главния специалист „Общинска собственост“ и на кмета на съответното населено място по местонахождение на имота;

(3) Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени в решението от общинския съвет по ал. 1

(4) Срокът на наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл.22. (изменен с Решение № 94/ 30.01.2020 г. на ОбС Павел баня) (1) Със заповед на кмета на общината безвъзмездно се предоставят под наем помещения – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

(2) Исканията за предоставяне под наем на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината.

(3) При наличие на свободни помещения, кметът на общината издава заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата на Народното събрание.

(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл.23. (1) Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят помещения – частна общинска собственост под наем на общинските ръководства на синдикалните организации .

(2) Исканията по ал.1 се подават чрез деловодството на общината, като към тях се прилага препис от документа за регистрация на общинската структура на съответната национално представена синдикална организация по смисъла на КТ.

(3) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 3 (три) години.

Чл.24. Общинският съвет приема тарифа с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл.25. Първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административни и стопански нужди се определя с тарифа приета от Общинския съвет в зависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни наемни цени за съответния район. Тарифата за наемните цени се актуализира с решение на общински съвет Павел баня.

Чл.26. Размерът на наема за срока на наемното отношение се изменя с съобразно промените гласувани от Общински съвет Павел баня по предходния член и подписване на допълнителни споразумения към договорите за наем.

Чл.27.(1) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат двама представители на общински съвет, представители на отдели “Правен”, “Общинска собственост”, и “Устройство на територията”. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние. На основание на Протокола на комисията се обявява началото на давностно владение на общината по реда на Закона за Собствеността.

(2) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.

(3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост

Чл.28. Поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, могат да се отдават под наем за срока на ремонтно-строителните дейности на търговски дружества с решение на общинския съвет.

Чл. 29. (1) Исканията по по чл. 28 се подават чрез деловодството на общината и се проучват от длъжностни лица, определени от кмета на общината в едномесечен срок от постъпването им.

(2) Проектите за решения се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в общинския съвет с мотивирани доклади.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Наемната цена е по тарифа, приета с решение на общинския съвет.

Чл. 30. Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл.15 от Закона за общинската собственост, ЗЗД и други основания предвидени в наемния договор.

Глава пета

ВЕЩИ

Чл.31.(1) Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

Чл.32. Вещите – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл.33. (1) Вещите – частна общинска собственост на стойност до 10 000 лв. се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

(2) Вещите с балансова стойност над 10 000 лв. се предоставят по реда на ал. 1 след решение на общинския съвет, взето с мнозинство 2/3 от общият брой на общинските съветници.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище и с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на общинска бюджетна издръжка; списък на вещите – частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.

Чл.34. (1)  Вещите – частна общинска собственост, на стойност до 10 000 лв., извън тези по чл. 32 и чл. 33, ал.2, могат да се отдават под наем само със заповед на кмета на общината. Въз основа на заповедта, кмета сключва договор за срок не по-дълъг от 10 години. Вещите с балансова стойност над 10 000 лв., извън тези по чл.32, могат да се отдават под наем след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава осма. Въз основа на резултатите от публичният търг или публично оповестеният конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор със спечелилият кандидат, който не може да бъде за срок по-дълъг от 10 години.

(2) Началната тръжна или конкурсна цена се определя от лицензиран експерт – оценител.

Глава шеста

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.35.(1) Ежегодно, до 31 януари, общинският съвет, по предложение на кмета на общината утвърждава списък на общинските ателиета и гаражи, предназначени за:

1. отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

2. продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината през текущата година извършва промени в списъка по ал.1.

(3) Списъкът по ал.1 е публичен.

Чл.36.(1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в областта на изкуството или културата;

2. да не притежава собствено ателие;

3. да не е придобивал ателие от общината или държавата след 13 юли 1990г;

5. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 юли 1990г.

(2) Желаещите да наемат ателие, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1

(3) Молбите се картотекират в отдел “Общинска собственост“.

Чл.37.(1) Кметът на общината назначава комисия в състав от 3 до 5 члена, в която се включват и двама представители но общински съвет за разглеждане на молбите на лицата по чл.31,ал.2 и определя критериите за класиране на кандидатите.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол. При наличие на подходящи свободни помещения предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

(3) Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината сключва договор за наем. Наемната цена се определя в двоен размер спрямо определената наемна цена на квадратен метър площ на жилище със същите показатели.

Чл.38.(1) Право да кандидатства за покупка на ателие има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.39. (1) Право на настаняване в общински гараж има гражданин с постоянно местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия:

1. да не притежава собствен гараж;

2. да не е придобивал гараж от общината или държавата след 13 юли 1990г;

3. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или гараж на трети лица след 13 юли 1990г.

(2) Определянето на наематели на гаражи – общинска собственост се извършва в следната поредност:

1. на лица с увреждания – собственици или наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие че притежават моторно превозно средство и не притежават гараж в същото населено място;

2. на други наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили общинско жилище в същата сграда, при условие че притежават моторно превозно средство, и не притежават гараж на територията на общината;

3. ако след предоставянето на гаражи на лицата по т.т. 1 и 2 останат свободни гаражи, в тях се настаняват и други лица, които притежават моторно превозно средство и не притежават гараж на територията на общината, чрез търг или конкурс.

Чл.40. (1) Желаещите да наемат гараж, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл.39.

(2) Молбите се картотекират в отдел “Общинска собственост“.

Чл.41. (1) Комисията по чл.37,ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол като спазва поредността на чл.39,ал.2,т.1,2. При наличие на свободни гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.

(2) Въз основа на заповедта по ал.1, кметът на общината сключва договор за наем. Наемната цена се определя в двоен размер спрямо определената наемна цена на квадратен метър площ на жилище със същите показатели.

Чл.42. (1) Право да кандидатства за покупка на гараж има наемател, настанен най-малко една година преди подаване на молбата за закупуване.

(2) Молбата по ал.1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет.

Чл.43. Гаражите по чл.39, ал.2, т.3 се продават с решение на общинския съвет по реда за продажба на общински имоти.

Чл.44. (1) Лице, желаещо да придобие собственост върху общинско ателие или гаражи чрез замяна срещу собствен имот подава молба до кмета на общината.

(2) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение за допускане или отказ на замяната с мотиви.

Глава седма

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.45. (1) Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:

 1. продажба на имоти;

 2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;

 3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване, учредяване право на преминаване, право на прокарване на мрежи и съоръжения на линейни обекти от техническата инфраструктура – възмездно или безвъзмездно;

 4. учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно;

 5. апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;

 6. делба;

 7. премахване на сгради, постройки и съоръжения.

 8. дарение;

 9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

 10. по силата на закон.

(2) Разпореждането с вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба;

2. замяна;

3. предоставяне възмездно/ безвъзмездно право на ползване.

(3) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти – частна общинска собственост, или вещни права върху тях като непарична вноска, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 от общият брой на общинските съветници.Оценката на имотите по ал. 1, т.5 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

(4) отменена (Решение № 601/ 30.11.2017 г. на ОбС Павел баня)

(5) При продажба или отдаване под наем на имотите, находящи се по населените места на общината, не по – малко от 30 % от средствата придобити от продажбата или от отдаването под наем, се предоставят на кметството по местонахождение на съответния имот и се използват за изпълнение на дейностите от местно значение, определени от общинския съвет с приемането на бюджета за съответната година.

Чл. 46. (1) Разпореждането с имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран експерт-оценител, която не може да бъде по ниска от данъчната оценка. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет. Оценката се одобрява от общински съвет, който може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго.

(2) Началните цени при провеждането на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общински съвет.

(3) Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на пазарната оценка, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

(4) В случай, че процедурата за разпореждане започва по молба за заинтересовано частно физическо или юридическо лице заплащането на стойността на услугата за изготвяне на пазарна оценка се внася авансово от молителя, по чиято инициатива започва процедура по разпореждане с общински имот.

Раздел І

ПРОДАЖБА  НА  НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ   ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ

Чл.47. (1) (допълнена с Решение № 484/ 02.08.2010г. на ОбС Павел баня) Решението за продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост се взема от Общинския съвет в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл.4 от тази наредба и съдържа:

 1. правно основание;

 2. подробно описани мотиви;

 3. пълно описание на имота – предмет на разпореждане;

 4. начин на извършване на разпореждането – публичен търг или публично оповестен конкурс;

 5. начална тръжна/конкурсна цена.

(2) Въз основа на  решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(3) Началната тръжна или конкурсна цена се определя в решението на общински съвет, като тя може да съвпада с пазарната оценка на лицензираният експерт-оценител или да бъда по-висока, но да не бъде по – ниска от данъчната оценка на имота.

(4) След приключване на  тръжната или конкурсната процедура, въз основа на резултатите, кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба със спечелилият кандидат. Заповедта съдържа всички конкретни изисквания на Общинския съвет към сделката, ако има такива.

(5) С договора по ал. 4 могат да бъдат  уговорени начина и сроковете на плащане,  ако тези условия не са предварително и изрично заложени в условията на търга или конкурса или в решението на Общинския съвет.

Чл.48. (1) Продажбата на земя – частна общинска собственост се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена или търпима по смисъла на § 16 ЗУТ сграда, или реализирали отстъпено право на строеж върху общинска земя.

(2) Лицата по ал.1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на общината.

(3) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да за придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат молба до кмета на общината

(3) Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от:

 1. договор за учреденото право на строеж или документ за собственост;

 2. скица на имота по действащия план с нанесен кадастър;

 3. документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова;

 4. удостоверение за наследници, ако е необходимо такова;

 5. документ за собственост или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб вид; Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа или удостоверение за търпимост; Копие от одобрения архитектурен проект на сградата /строителни книжа/ или удостоверение за търпимост.

(5) Цената по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя:

1.  за лица, на които е учредено право на строеж или техните низходящи по права линия без ограничения – данъчната оценка на земята в имота, увеличена с 20%;

2. за останалите случаи – по пазарна оценка, определена от лицензиран експерт-оценител.

(6) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.

(7) В случаите, когато липсва застроителен план в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.

(8) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.

Чл.49. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията се сключват по пазарни цени от кмета на общината.

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет за имоти с площи по-големи от 50% от общата площ на УПИ. В останалите случаи кметът информира Общинския съвет.

(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителният договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила
шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова
оценка на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулирания
поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.

(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на
територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения,
прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на
предварителния договор.

(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в
сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок,
общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и
обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на
забава.

(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по
местонахождението на имота.

Чл.50. (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на общинския съвет:

 1. между общината и държавата или между общини;

 2. когато лицата на които може да се извърши са определени със закон;

 3. по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Исканията по предходната алинея се подават да кмета на общината и до общински съвет Павел баня. Проучват от специалисти в администрацията и на същите се отговаря в едномесечен срок от постъпването им.

(3) Предложенията за решения се подготвят от кмета на общината или от общински съветници, съобразно ЗМСМА и се внасят за разглеждане в общинския съвет с мотивирани доклади.

(4) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител.

(5) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

 Раздел ІІ

ДАРЕНИЕ  НА  НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ   ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ

Чл.51. (1) Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши в съответствие с предвижданията в годишната програма по чл.4 от тази наредба, след решение на общинския съвет.

(2) Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се
извърши след решение на общинския съвет на държавата или на юридическо лице
на държавна бюджетна издръжка.

(3) Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с
мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

(4) Въз основа на решението по ал.З кметът на общината сключва договор.

Раздел ІІІ

ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМИ  НЕЖИЛИЩНИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.52. (1) Замяната на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица.

(2) Когато инициативата за замяната е от страна на заинтересовани лица, същите следва да представят в общинска администрация :

 1. мотивирано искане относно извършването на замяната;

 2. актуална скица на имота – оригинал;

 3. заверено копие документ за собственост;

 4. заверено копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние;

 5. удостоверение за наследници – ако е необходимо;

 6. заверено копие от разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект – ако са необходими;

(3) Замяна по ал.1 може да се извърши, като е предвидена в годишната Програма по чл.4 от тази наредба и ако отговаря поне на едно от посочените изисквания на чл.40, ал.2 от ЗОС за допустимост на замяната :

 1. при прекратяване на съсобственост между общината и трети лица;

 2. когато с влязъл в сила ПУП се предвижда отчуждаване на имоти за нужди на общината;

 3. замяната е между общината и друга община, или между общината и държавата;

 4. в други случаи, определени от закон.

(4) В случаите, когато замяната е по инициатива на общината кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(5) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината и кметството в населеното място по местонахождението на общинския имот.

(6) Предложенията по ал. 4 се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс.

(8) Предложенията по ал. 4 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(9) Решението на Общинският съвет за извършване на замяна, освен задължителните изисквания, трябва да съдържа и:

 1. цената на всеки от имотите, предмет на замяната;

 2. документите, удостоверяващи правото на собственост;

 3. разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;

 4. размерът на режийните разноски, таксите и дължимия данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната.

(10) Не се допускат замени:

 1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

 2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 3, т. 2;

 3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

 4. на общински жилища с гаражи, собственост на физически и юридически лица.

 5. в други случаи, определени в закон;

(10) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(11)  В едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, лицето, с което се извършва замяна, заплаща всички разлики в стойността на имотите, необходимите данъци, такси и режийни разноски и изпълнява другите условия на заповедта, ако има такива.

(12) В едномесечен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, Кметът на Общината сключва договор за замяна.

(13) Неизпълнението на задължението по ал. 11 от страна на лицето, с което се извършва замяната, може да бъде повод за неподписване на договор и прекратяване на процедурата.

Чл. 53. Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

Раздел  ІV

УЧРЕДЯВАНЕ    ПРАВО   НА   СТРОЕЖ,    НАДСТРОЯВАНЕ  И ПРИСТРОЯВАНЕ  ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.54. (1) Възмездно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП.

(2) В решението по ал. 1 се определят:

 1. срока на учредяваното право;

 2. началната тръжна или конкурсна цена;

 3. вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване;

 4. начин и срок на плащане;

 5. имотното обезщетение, което може да получи общината в новопостроената или друга сграда срещу отстъпеното право на строеж;

 6. други условия, незабранени от закона;

 7. наличието или липса на влязъл в сила план за застрояване, на основание становище на главния архитект на Общината.

(3) На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за провеждане на  публичен търг или публично оповестен конкурс.

(4) Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провеждат съгласно разпоредбите на Глава Осма от тази Наредба.

(5) Началната тръжна или конкурсна цена се предлага съгласно оценка на независим лицензиран експерт-оценител и се определя с Решението на Общинския съвет, който може да потвърди цената по пазарната оценка или да определи по-висока цена.

Чл. 55. След приключване на процедурата по провеждане на търга или конкурса, въз основа на резултатите, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж със спечелилият кандидат. В договора се включват клаузи относно специфичните условия на процедурата на база на която е определен купувачът на правото на строеж

       Чл.56. Отнемането на нереализираното право на строеж  при изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността става със заповед на кмета на общината, в която се определя комисия в която се включват и двама представители но общински съвет установяваща, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

Чл.57. Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, община придобива безвъзмездно собствеността на построеният обект.

Чл.58. (1) Правото на строеж може да се учреди без търг или конкурс въз основа на решението на Общинския съвет,  прието с мнозинство повече от половината от общият брой на общинските съветници на следните лица:

 1. юридически лица на бюджетна издръжка;

 2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

 3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(2) Решението на Общинския съвет определя основните параметри на сделката:

 1. срок на учреденото право на строеж;

 2. цена на правото на строеж, определена от независим лицензиран оценител;

 3. вид, тип, предназначение и други показатели на бъдещото застрояване;

 4. други условия, посочени в решението на Общинския съвет.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед.

(4) След влизане в сила на заповедта по ал.3 се сключва договор.

Чл. 59. (1) Безвъзмездно право на строеж се учредява след решение на общински съвет прието с мнозинство две трети от общият брой на съветниците.

(2) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общински съвет прието с мнозинство две трети от общият брой на съветниците по ред определен в наредбата по бл.8, ал.2 на:

 1. юридически лица на бюджетна издръжка;

 2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

 3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(3) Лицата по ал. 2 посават писмено заявление до кмета на общината и до Общинския съвет, коетотрябва да бъде придружено със следните докуметни:

 1. документ, удостоверяващ, че молителят е юридическо лице на бюджетна издръжка или религиозна институция, регистрирана съгласно Закона за вероизповеданията или нейно местно поделение за обредни, молитвени или богуслужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири, други лица, когато това е предвидено в закон;

 2. идеен проект за реализиране на строителството, за което се отстъпва безвъзмездно право на строеж;

 3. доказателства за финансова обезпеченост на инвестицията;

(4) Предложенията за решения на Общински съвет се подготвят от кмета на общината или от общински съветници, съобразно ЗМСМА и се внасят за разглеждане в общински съвет с мотивирани доклади.

(5) Решението на Общинския съвет определя основните параметри на сделката:

 1. срок на учреденото право на строеж;

 2. вид, тип, предназначение и други показатели на бъдещото застрояване;

 3. други условия, посочени в решението на Общинския съвет.

(6) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 60. (1) Правото на надстрояване и/или пристрояване върху сграда – частна общинска собственост, или на сграда построена върху имот – частна общинска собственост, което води до обособяването на самостоятелен обект, се учредява по реда на предходните членове от този раздел от Наредбата, в зависимост от това при какви условия е сключен първоначалния договор.За учредяването на правото на пристрояване и надсрояване е необходимо да се представи одобрен архитектурен проект и становище на главния архитект на Общината.

(2) Правото на надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда, построена върху имот – частна общинска собственост по силата на отстъпено право на строеж, когато бъдещото надстрояване или пристрояване е допустимо и няма да доведе до обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собственика на сградата. За учредяването на правото на пристрояване и надсрояване е необходимо да се представи одобрен архитектурен проект и становище на главния архитект на Общината.

(3) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда надстрояване или пристрояване на сграда, етажна собственост, построена върху общинска земя, въз основа на учредено право на строеж, предвиденото строителство може да се осъществи чрез учредяване на право на надстрояване или пристрояване и след изричното съгласие на всички етажни собственици, след провеждане на търг или конкурс първо между тях, а в случай на нежелание от страна на етажните собственици – на трети лица по реда на Наредбата на Общинския съвет. За учредяването на правото на пристрояване и надстрояване е необходимо да се представи одобрен архитектурен проект и становище на главния архитект на Общината.

(4) В заповедта и последващия договор могат да бъдат поставени условия по начините и сроковете по заплащане на учреденото право, имотното обезщетение, което може да получи Общината.

Чл. 61. Учредяване на право на преминаване през общински недвижими имоти – публична и частна собственост става по реда на чл. 192 от ЗУТ, а учредяването на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, става по реда на чл. 193 от ЗУТ. Трасето на преминаване и прокарване трябва да е одобрено с Решение на ОЕСУТ Павел баня.

Раздел  V

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 62. (1) Правото на ползване върху имоти – частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет  и проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Учреденото право на ползване по ал. 1 може да бъде възмездно или безвъзмездно и срокът му се определя от общински съвет, като не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл. 63. (1)Възмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост се учредява с решението на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В решението на Общински съвет се определят :

 1. срок на учредяваното право;

 2. предназначението, за което може да се ползва имота;

 3. началната тръжна или конкурсна цена;

 4. начините и сроковете на заплащане на достигнатата цена;

 5. други условия.

(2) Началната тръжна /конкурсна/ цена, се определя от независим лицензиран експерт-оценител, а общински съвет я одобрява, като може да предвиди да е по-висока от тази в експертната оценка.

(3) На основание решението на Общинския съвет по ал. 1, Кметът на Общината издава заповед за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

(4) След приключване на процедурата по провеждане на търга или конкурса въз основа на резултатите Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на ползване със спечелилият кандидат.

Чл. 64. (1) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на Общински съвет.

(2) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общият брой на общинските съветници.

(3) Когато лицата на, които може да се учреди безвъзмездно право на ползване са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинският съвет, прието с мнозинство повече от половината от общият брой на общинските съветници.

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Раздел VІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ  ВЪРХУ  НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ  МЕЖДУ  ОБЩИНАТА  И  ДРУГИ  ЛИЦА

Чл. 65. (1) Прекратяването на съсобственост върху недвижими имоти между Общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общински съвет, чрез:

 1. доброволна делба;

 2. съдебна делба;

 3. продажба на частта на общината;

 4. откупуване частта на физическите  или на юридическите лица;

 5. замяна на идеална част от съсобствения имот с други имоти, собственост на физически или юридически лица.

(2) Инициативата за прекратяването на съсобственост може да изхожда както от общината, така и от други заинтересовани лица.

(3) В двумесечен срок след решението на общинския съвет кмета на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

(4) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.3 срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

(5) Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината
може да отмени заповедта по ал. 3 и преписката се прекратява.

Чл.66. Продажбата от страна на общината на идеална част от съсобствен имот, се извършва от Кмета на общината след решение на ОбС, по цена определена в решението на общински съвет, която не може да бъде по – малка от пазарната цена изготвена от лицензиран експерт – оценител и данъчната оценка на частта на общината..

Чл.67. (1) Доброволна делба между Общината и физически или юридически лица може да осъществи като :

 1. Общината придобива в дял  съсобствения имот по пазарни цени определени в решението на Общинския съвет;

 2. Общината предоставя на съсобственика за изкупуване по пазарни цени, определени в решението на Общинския съвет своята идеална част от имота.

(2) За уравнение на дяловете и двете страни по делбата могат да предложат освен парични суми и друг раностоен имот недвижим имот или движима вещ, чиято цена е еквивалентна на пазарната оценка, приета с решението. В конкретният случая в Решението си Общинския съвет изрично записва вида на уравнението.

Чл.68. (1) Продажба на общинска идеална част от съсобствен имот е допустима само при спазване изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността

(2) При продажба на съсобствен с Общината имот другия съсобственик е длъжен също да спази изискванията на чл. 33 ЗС.

Чл.69. Съдебна делба се предприема при изчерпани възможности по извънсъдебен ред да бъде прекратена съсобствеността, като за извършването й се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданско процесуалният кодекс.

Глава осма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Чл. 70. (1) С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

(2) Подготовката и организацията за провеждането на търговете и конкурсите по ал. 1 се извършват от служба „Общинска собственост”

Чл. 71. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем и аренда чрез търг или конкурс на:

 1. части от имоти – публична общинска собственост;

 2. имоти – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;

 3. вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;

 4. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителните граници на населените места.

Чл. 72. По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

 1. имоти – частна общинска собственост;

 2. вещи – частна общинска собственост.

Чл. 73. По реда на тази глава се учредява вещно право на строеж чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, а именно:

 1. учредяване на право на строеж в случаите по чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост;

 2. учредяване право на надстрояване и/или пристрояване на сграда – частна общинска собственост и право на надстрояване и/или пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската собственост.

Чл. 74. (1) Публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

 1. описание на имота;

 2. вида на търга – с тайно или явно наддаване, съобразно решението на общински съвет;

 3. начална цена;

 4. начина на плащане на цената и евентуални обезпечения;

 5. датата, мястото и часа на провеждане на търга;

 6. датата, мястото и часа на провеждане на повторен търг, ако първият не се е провел;

 7. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;

 8. размера на депозита за участие – не по-малък от 10% (десет процента) и не по-голям от 50 % (петдесет процента) от началната тръжна цена;

 9. други тръжни условия;

 10. (нова, допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) при търг с тайно наддаванестъпката на наддаване от 1 до 10% от началната цена.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

(3) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 7 члена, като задължително в нейния състав се включват двама представители на общински съвет, юрист и икономист. Когато откритата процедура е за територия в друго населено място освен гр. Павел баня в състава на комисията се включва и кмета на съответното кметство.

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

(5) (изм. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) Действията на комисията по провеждане на търг с явно наддаване са публични и на тях могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.75. Условията на публичният търг, началната тръжна цена, и специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват в един местен вестник и/или интернет страницата на общината и по възможност в други средства за информация, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.74, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване. За поставянето на Заповедта се съставя протокол, подписан от двама служители на общинска администрация.

Чл.76. (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:

1. трима от членове на комисията по чл. 74, ал. 3 от Наредбата;

2. двама кандидати, или са подадени 2 молби за участие.

(2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага за след един час и ако след този срок не се яви друг, явилият се кандидат се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена увеличена с една наддавателна стъпка.

(3) Когато на търга не се яви кандидат, или се яви само един кандидат, или възникнат обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване той се обявява за непроведен с Протокол на Комисията, назначена за провеждането му, като в този случай се провежда втори търг, ако това е предвидено в Заповедта за откриване. Ако не е определено повторното провеждане, със заповед се насрочва нов търг в едномесечен срок от датата на не провелия се търг.

(4) Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена увеличена с една наддавателна стъпка.

(5) (допълнена и изменена с Решение № 665/ 29.04.2011г.) В случай, че отсъства правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден.

(6) В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти от имуществото – предмет на търга, запазват правата си.

Чл.77. (1) В датата и часа обявени за провеждане на публичният търг (явен или таен) Председателят на комисията открива заседанието. За провеждането на заседанието се води протокол.

(2) След откриването на заседанието, Комисията пристъпва към отваряне и разглеждане на подадените за участие в търга заявления или пликове по реда на постъпването им и съгласно приложеният регистър на постъпилите заявления за участие.

(3) След отварянето на пликовете, Комисията пристъпва към разглеждане на постъпилите заявления.

(4) (допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) Не се допускат до участие в публичният търг по реда на тази наредба лица, които:

 1. не са представили пълен комплект документи съобразно изискванията на тръжната документацията;

 2. не са заплатили определеният депозит за участие;

 3. не са закупили документация за провеждане на процедурата;

 4. не са подали заявления в определения срок;

 5. са неизправни платци или страни по договор сключен с общината;

 6. през последните две години са участвали в предходен търг, определени са за спечелили търга, но са отказали (явно или мълчаливо), сключване на договора, като не са внесли в определения срок дължимата цена;

 7. не са поставили в отделен запечатан плик ценовото предложение (при търг с тайно наддаване);

(5) Недопуснатите от комисията кандидати се отстраняват от участие в процедурата, като за това се прави съответното отбелязване в протокола на комисията, заедно с подробни мотиви за отстраняването им.

(6) На допуснатите до участие в процедурата кандидати се разглеждат офертите по същество.

Чл.78. Всеки участник – физическо лице, може да участва в публичният търг лично или чрез изрично упълномощено за това лице. Всеки участник – юридическо лице може да вземе участие в публичният търг чрез вписаните в търговският регистър негови законни представители или от изрично упълномощено за това лице.

Чл.79. (1) Когато участник в търга пречи на работата на комисията или се опитва да й влияе с мнението си, се отстранява от търга, като съответното обстоятелство се вписва в протокола на комисията по провеждането на търга или конкурса и внесеният от него депозит не се връща.

(2) При провеждането на търга или конкурса не се допуска ползване на мобилна връзка.

Чл.80. Комисията класира участниците съобразно утвърдените критерии.

Чл.81. (1) Заседанието на Комисията приключва с подписване на протокола. Председателят на Комисията го представя за утвърждаване на Кмета на Общината.

(2) Участниците в публичният търг могат да получат заверено копие от протокола за проведената процедура на основание депозирана от тях писмена молба.

Чл.82. При публичен търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаване от 1 до 10% от началната цена.

Чл.83. (1) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

(2) Участниците наддават без значение на реда по който са записани в регистъра.

Чл.84. (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл.85. В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.86. В случай, че в резултат на недопускане или отстраняването на участници остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена увеличена с една наддавателна стъпка.

Чл.87. (допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) (1) Публичен търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на заявления за участие и писмено ценово предложение от всеки участник.

(2) Заявлението за участие се подава в деловодството на община Павел баня, в запечатан непрозрачен плик в определения срок, съгласно заповедта на кмета за откриване на процедурата.

(3) Върху плика се отбелязват името на участника и пълното наименование на обекта на търга.

(4) При приемане на заявлението върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър. След приемане на заявлението допълнения или изменения на подадените предложения не се допуска.

(5) Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и се поставя в плика с останалите документи за участие. Не се допуска представяне на ценово предложение в деня на провеждане на търга.

(6) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по предходните алинеи е недействително, а кандидата не се допуска до участие в търга.

Чл.88. (изм. и допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) (1) В деня на провеждането на търга комисията проверява подадените пликове по реда на постъпването им, обявява входящия номер на офертата на кандидата, името му и целостта на плика съдържащ документите.

(2) По преценка на председателя на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито.

(3) Комисията разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им и се запознава с редовността на подадените документи.

(4) След проверка на представените документи, комисията обявява допуснатите участници до следващ етап от търга – разглеждане на ценовите оферти.

Чл.89. (изм. и допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) (1) Върху всеки плик с ценова оферта, комисията отбелязва входящия номер на офертата на кандидата.

(2) Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и се поставя в плика с останалите документи за участие, като кандидата вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа, удостоверяваш представителната власт или пълномощното на представителя.

(3) Всяко ценово предложение, предоставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по ал.2 е недействително и участника се отстранява от участие в процедурата.

Чл.90. (изм. и допълн. с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик с ценово предложение проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена. За купувач се обявява предложилия най-висока цена.

(4) Резултатите от проведения търг с тайно наддаване се отразяват в протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл.91. Въз основа на резултата от публичният търг (таен или явен), кметът на общината издава заповед с която обявява класирането на кандидатите и определя спечелилия участник, цената, условията, срока на плащането и другите условия по процедурата.

Чл.92. Заповедта на кмета на общината по чл. 91 се издава в 5 (пет) дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява на всички участници в търга и в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересувани лица. За това се съставя протокол подписан от двама служители на общинска администрация.

Чл.93. (1) След като заповедта за обявяване на спечелилия участник влезе в сила той е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 14-дневен срок от получаването на отправената до него покана за сключване на договор.

(2) Ако спечелилия участник не внесе цената в срока по ал. 1, приема се, че се е отказал да заплати предложената цена и да сключи договор. В този случай внесеният от него депозит за участие в процедурата не се възстановява.

(3) В случаите по ал.2, кметът на общината със своя заповед може да покани за сключване на договор втория по класиране участник в търга или да прекрати процедурата.

(4) При покана на втория класиран участник за сключване на договор той е длъжен да заплати предложената от него цена, дължимите данъци и такси в 14 дневен срок от получаването на отправената до него покана.

(5) Ако лицето по ал. 4 не внесе цената с определеният срок, проведената процедура се прекратява със Заповед на кмета на общината и се насрочва нов търг, като началната тръжна цена може да се намали до 50 % от цената по първият търг.

(6) При отказ от страна на класираните на първо и второ място кандидати да подпишат договор, общината си запазва правото да търси от тях обезщетение по общия исков ред за претърпени вреди.

Чл.94. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилият търга участник и документ за платена цена, данък по чл. 47 ЗМДТ и такси, представени от купувача /при разпореждане/, в тридневен срок кмета на общината сключва договор.

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол от представители на общината. Протоколът е неразделна част от договора.

(3) Вписването на договора, (когато това е предвидено) се извършва от и за сметка на купувача, който представя екземпляр от вписания договор в служба „Общинска собственост“ за отписване на имота или отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

(4) (нова, допълнена с Решение № 484/02.08.2010г. и Решение № 665/ 29.04.2011г. на ОбС Павел баня). Отписване на имота или отбелязване на извършената промяна в актовите книги се извършва в срок до 30-то число на месеца, в който е извършено отписването или промяната със заповед на кмета на общината. Екземпляр от заповедта се предоставя в Дирекция ФДС за отписване на имота от баланса на общината.

Чл.95.  (1) Внесените депозити за участие на всички кандидати в публичен търг (таен или явен) или в публично оповестен конкурс се задържат, до датата, на която всеки е уведомен за Заповедта за определяне на спечелилия участник. Депозита на класираните на първо и второ място се задържа до подписването на договор. Депозита на кандидата, спечелил процедурата се възстановява при заплащане на крайната цена или се приспада от цената.

(2) Не се възстановяват депозитите на участниците, които са подали заявление за участие, но не са се явили на търга.

(3) (нова, допълнена с Решение № 861, протокол 46/30.05.2019 г. на ОбС Павел баня) Не се възстановява депозита на участник в търга подал жалба срещу заповедта на кмета за определяне на лице спечелило търга, до окончателното приключване на производството по обжалване на административния акт с влязло в сила съдебно решение.

(4) За срока на задържане на внесените от кандидатите депозити Общината не дължи лихви.

(5) Непотърсените депозити, в срок от 90 дни остават в полза на общината.

Чл.96. Публично оповестен конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към кандидатите и към предмета на сделката, като сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.97. (1) (допълнена с Решение № 484/02.08.2010г. на ОбС Павел баня) Условията на конкурса и критериите за оценка се определят в решението на Общинския съвет или в заповедта на кмета при провеждане на публично оповестен конкурс за имоти частна общинска собственост.

(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:

 1. заплащане на определена цена;

 2. запазване предназначението на обекта;

 3. запазване или създаване на работни места;

 4. извършване на инвестиции в обекта;

 5. условия свързани с опазването или възстановяването на околната среда;

 6. условия свързани с начина и срока за прехвърляне на собствеността;

 7. определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;

 8. специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;

 9. други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

(3) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа.

Чл.98. (1) Публично оповестеният конкурс се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

 1. Описание на имота;

 2. Условията на конкурса и критериите за оценка на кандидатите, съобразно решението на Общинския съвет;

 3. Начална цена;

 4. Начин на плащане на цената и евентуални обезпечения;

 5. Датата, мястото и часа на провеждане на конкурса;

 6. Специални условия към участниците, когато това се налага от вида на обекта;

 7. Размера на депозита за участие – не по- малък от 10% и не по – голям от 50% от началната конкурсна цена;

 8. Други конкурсни условия;

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и конкурсната документация, условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на конкурса и крайният срок за приемане на предложенията за участие.

(3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 7 члена, като задължително в нейния състав се включват двама представители на общински съвет, юрист и икономист. Когато откритата процедура е за територия в друго населено място освен гр. Павел баня в състава на комисията се включва и кмета на съответното кметство.

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

(5) Действията на комисията по провеждане на конкурса са публични и на тях могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.99. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен вестник и/или в интернет страницата на общината, и по възможност в други средства за разпространяване на информация, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 98, ал. 1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване. За поставянето на Заповедта се съставя протокол, подписан от двама служители на общинска администрация.

Чл.100. Предложението на участниците в конкурса се подава в запечатан непрозрачен плик и съдържа данните по чл.97, ал.3 и:

 1. наименование на обекта на конкурса;

 2. становище и разработки по отделните условия на конкурса;

 3. проект за стопанско развитие на обекта;

 4. насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;

 5. цена и условия за плащане.

Чл.101. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни с заповед на кмета на общината или конкурса да се проведе.

Чл.102. В определения ден, за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и съставя протокол, в който оценява представените предложения в съответствие с критериите, определени в чл. 97, ал. 3. В протокола си Комисията изготвя мотивирано предложение до Кмета относно класирането на участниците. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.

2) нова. (допълнена с Решение № 484/02.08.2010г. на ОбС Павел баня) В случай, че двама или повече кандидати са предложили оферти с еднакви или равни условия комисията може да вземе алтернативно едно от следните решения:

 1. Да предложи конкурса да завърши с провеждане на търг с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена;

 2. Да прекрати провеждането на конкурса и да насрочи нов.

Чл.103. Комисията представя на кмета на общината протокола от проведеното заседание на комисията, подписан от всички членове.

Чл.104. Въз основа на протокола по чл.103, кметът на общината издава заповед с която обявява класирането и определя участника класиран на първо място от Комисията, и участника класиран на второ място. В заповедта се определя и цената на обекта, условията и срока на плащането й. Заповедта се обявява на участниците по реда на Гражданския процесуален кодекс и се обявява в сградата на Общинска администрация на място достъпно за всички заинтересовани лица. За поставянето на Заповедта се съставя протокол, подписан от двама служители на общинска администрация.

Чл.105. След влизане в сила на Заповедта по чл. 104 от Наредбата, и след представяне от участника на документ за извършеното плащане, кмета на общината подписва договор по предмета на конкурса в който се записват всички условия по конкурса и предложението на спечелилия кандидат.

Чл.106.(1) При неплащане на цената, дължимите такси, данъци и режийни разноски в определения срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен такъв.

(2) В случая по ал. 1 за спечелил може да се определи участникът, класиран на второ място в заповедта на Кмета на Общината.

Глава девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Чл.107. Общинският горски фонд включва:

 1. гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

 2. гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

 3. гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;

 4. гори придобити по реда на Закона за общинската собственост;

Чл.108. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл.109.(1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.

(3) Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им.

Чл.110. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:

 1. с такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични ползвания, утвърдени от общинския съвет;

 2. чрез търг или конкурс;

 3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;

 4. чрез концесия;

Чл.111. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство “План – извлечение” от действащия Лесоустройствен проект.

Чл.112. (1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 109, ал.2.

(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплащат такса на корен.

(3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд се издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса.

Чл.113. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионално управление на горите.

Чл.114. Общинският съвет приема:

 1. Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд ;

 2. Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд ;

 3. Тарифа за таксите за административно – технически услуги;

 4. Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд.

Чл.115. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема.

Чл.116. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинския горски фонд се извършва от РСПАБ съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници.

Глава единадесета

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 117.  Наемател на общински имот, който без съгласието на наемодателя пренаеме имота на трето лице или промени трайно предназначението на наетия от него имот се наказва с глоба от 500,00 лв. до 2000,00 лв. за физически лица и имуществени санкции в размер до 5 000,00 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 118.  (1) Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 100,00 лв. до 500,00 лв., за физически лица и имуществени санкции в размер до 1 000,00 лв. за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) При повторно установено нарушение глобата е в размер от 1 000,00 лв. до 2000,00 лв. за физически лица, имуществени санкции от 2000,00 лв. до 5 000,00 лв. за еднолични търговци и юридически лица и временно лишаване от правото да упражняват определена професия или дейност.

Чл. 119.  Който не изпълни заповед на Кмета на общината в едномесечен срок от влизането й в сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба от 500,00 лв. до 1500,00 лв., за физически лица и имуществени санкции в размер до 5 000,00 лв. за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 120. (1)  Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица определени от кмета на общината.

           (2)  Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от оправомощени от него лица.

           (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази Наредба, е помещение извън жилището, предназначено за упражняване на художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна или друга творческа дейност, чието упражняване изисква самостоятелно помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по надлежния ред художествен занаят.

§ 2. Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:

1. добивът на борина, сено, кори, лико и семена;

2. събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 193 от Протокол № 16/ 04.12.2008 г., допълнена и изменена с Решение № 381/15.01.2010г., Решение № 484/ 02.08.2010г., Решение № 518/ 28.09.2010г., Решение № 665/ 29.04.2011г., Решения № 601 и 603 от 30.11.2017 г., Решение № 861/ 30.05.2019 г. и Решение № 94 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Павел баня на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС /изм. и доп. Бр 58 от 2008 год./.

МИЛЕНА ПАУНОВА

Председател на Общински съвет Павел баня