За изтегляне

НАРЕДБА

за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Павел баня

 

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Павел баня, както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС и собствениците на животни.

Раздел II

Отглеждане на животни – домашни любимци

Чл. 2. Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:
(1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите физиологични нужди.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осъществява контрол върху поведението на животното, извън дома си.
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
1. Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
2. Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.
(4) В тези случаи животното домашен любимец се настанява в приют или изолатор. Настаняването става доброволно от човека, който го отглежда. В противен случай животното се изземва с протокол от служителите на общината, съвместно с представител на Районната ветеринарно-медицинска служба и се настанява в общински изолатор.
Чл. 3. (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява посредством регистрационните документи.
(2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год., без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
(3) Регистрация на животни домашни любимци:
1. Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци в Районната ветеринарно
медицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар в срок от три работни дни от придобиването им. При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт и се получава идентификационен жетон.
2. В
общинска администрация се водят регистри на животните домашни любимци. В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.
3. Всеки собственик на животно домашен любимец е длъжен да го регистрира в общински
я регистър в срок от три работни дни от придобиването му.
4. Всеки собственик на животни домашни любимци, отглеждани групово, ги регистрира в общински
я регистър по вид, порода, брой и пол.
5. Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва и
, съгласно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни актове, действащи в тази област.
6. Информация за регистрираните в общинския регистър животни домашни любимци се предоставя служебно от
администрацията на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.
Чл. 4. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.
(1) Всеки собственик е длъжен:
1. Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.
2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
3. Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.
4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, ненарушаващи спокойствието на гражданите.
(2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
2. В общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
(4) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:
1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;
2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
4. Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
6. Да предаде в изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.
Чл. 5. (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора.
3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен любимец.
4. Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
5. Да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарно
медицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен жетон.
6. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец
по начин, незамърсяващ съдовете за смет и околната среда.
(2) Забранено е разхождането на животни:
1. На територията на детски градини и училища.
2. На територията на здравни заведения.
3. На територията на детски площадки.
4. На територията на градските паркове и градини.

(3) Собственикът на куче е длъжен:
1. Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места.
2. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник.
3. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.
4. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.
(4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.
Чл. 6 . Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят незабавно органите на РДВСК.

 

Раздел III

Селскостопански животни

 

Чл. 7. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в:

/1/ Курортната зона на гр.Павел баня

/2/ Имоти, които граничат с третокласни пътища в рамките на населените места.

/3/ Имоти, които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, вилни и туристически селища, пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, плажове, музеи, резервати, паметници на културата и на историческото настледство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/ и се намират в градската част на общината.

Чл. 8. Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове за задоволяване на собствени нужди, са длъжни да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания и изискванията на ЗУТ и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл. 9. Лицата, отглеждащи селскостопански животни изграждат места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор), съобразени със санитарно-хигиенните изисквания.
Чл. 10. (1) Собствениците, които притежават селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в общинската администрация и в РВМС в срок от седем работни дни от придобиването им.
(2) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят.
Чл.11. Придвижване на селскостопански животни на територията на Община Павел баня
става само по маршрути, определени от кметовете на съответното населено място.

Чл.12. При отглеждане на селскостопански животни в количества по – големи от необходимото за задоволяване на собствени нужди / за търговски цели/ да се изградят животновъдни обекти, които да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредба № 7 от 25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и на Закона за животновъдството.
Чл. 13. Забранява се пашата на селскостопански животни в границите на населените места.

Чл. 14 Кметовете на кметства определят земеделските земи от общинския поземлен фонд за паша на селскостопанските животни.

Чл. 15. /1/ /Собствениците на селскостопански животни, които притежават и кучета за охрана са длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с изискванията на раздел II от настоящата наредба.

/2/ В случай, че кучетата, ползвани за охрана на стада селскостопански животни, са оставени да се движат свободно, същите се настаняват в приют за животни, а на собствениците се налагат съответните санкции.

Чл. 16. Собствениците на умрели селскостапански животни са длъжни да уведомят незабавно органите на РДВСК.

 

Раздел IV

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 17. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община Павел баня, Кметовете на кметства ,упълномощените от тях длъжностни лица, управителни съвети на собствениците по Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост.
Чл. 18. Контролните органи по чл. 16 извършват проверка по сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба.

Чл. 19. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 20 до 100лв., а при повторни нарушения от 200 до 500 лева.
(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 20. При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл. 3 , собственикът се глобява от общинската администрация със сумата по чл. 19, ал. 1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.
Чл. 21. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от служител от общинската администрация и председателя на домсъвета или кметския наместник. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл. 19, ал. 1 от настоящата наредба.

Чл. 22. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към Районното управление на полицията. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 19.
Чл. 23. При наличие на достатъчно доказателства за агресивно поведение на куче в степен, застрашаваща здравето и живота на хората и другите животни и нееднократно демонстриране безотговорно поведение на собственика, кучето се изземва от оправомощените длъжностни лица със съдействието на РВМС, общинска администрация и се настанява в приют за кучета.

 

Раздел V

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
– „идентификация на животно“ е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
– „животно домашен любимец“ е всяко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като компаньон;
– „отглеждане и развъждане с търговска цел“ е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
– „търговия с животни домашни любимци“ са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
– „приют за животни домашни любимци“ е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни. Когато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни;
– „скитащо животно“ е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
– „агресивно куче“ е:
а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
б) куче, доказало се като хапещо;
в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
– кучето „не е агресивно“, ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
– „селскостопански животни“ са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1.Настоящата наредба се приема на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 335 от 17.11.2005 г. на ОбС – Павел баня, и влиза в сила от 01.01.2006 г.

§ 2. Разпоредбите на чл.7 ал.1 влизат в сила от 01.01.2007 г., а на чл.12 от 01.07.2006 г

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината и Кметовете на кметства.
§ 4.Определянето на зоните, в които е разрешено отглеждането на домашни животни , да стане чрез Общо събрание на населението по квартали, съгласно изискванията на глава четвърта от Закона за допитване до народа обн.ДВ бр.100/96г., изм. бр.69/ 1999г., в сила от 03.08.1999г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОбС ПАВЕЛ БАНЯ:

/Хр.Петрова /