За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

за предоставяне на общински концесии

по чл. 71, ал.1, т.2 от ЗОС

Глава първа

Общи положения

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица, върху обектите по чл.69 и за дейностите по чл.70 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност.

(2) При предоставянето на концесии, Общината се ръководи от интересите на териториалното общност, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрила на местните и чуждестранни интереси.

Чл.2 Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл.69 и във връзка с извършване на дейности по чл.70 от ЗОС.

Чл. 3 Концесията се предоставя чрез:

1. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС;

2. Даване на разрешение за извършване на дейности по чл.70 от ЗОС;

3. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС и даване на разрешение за извършване на дейности по чл.70 от ЗОС.

Глава втора

Предложения за предоставяне на концесия

Чл.4 (1) Всяко българско и чуждестранно физическо лице или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия до Общинския съвет чрез Кмета на общината.

(2) Молбата следва да бъде мотивирана. Към нея се прилага и удостоверение за съдебна регистрация на търговеца.

(3) Молбата трябва да съдържа точно описание на обектите по чл.69 или дейностите по чл.70, за които се прави предложението и срока за който се иска концесия.

(4) Кметът на общината в едномесечен срок преценява целесъобразността на съдържащото се в молбата предложение и го представя пред Общински съвет с мотивирано становище за вземане на решение.

(5) След изтичане на срока по ал.4, лицето подало молбата има право да получи информация з становището по повод молбата му, което не подлежи на обжалване.

Чл.5 Кметът на общината създава необходимата организация, като: назначава комисия за изготвяне на становище за предложение за концесия

Чл.6 Кметът на Общината одобрява изготвеното от комисията предложение за решение и въз основа на него прави мотивирано предложение за предоставяне на концесия до ОбС.

(2) При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по ал.1 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решението за предоставяне на концесия на това дружество в срок до три месеца от предложението на Кмета на общината.

Чл.7 (1) Отказът на ОбС да започне процедура по предоставяне на концесия не подлежи на обжалване

(2) Откриването на процедура по предоставяне на концесия по повод или във връзка с чл.4, ал.1 не създава права или привилегии на предложителя за предоставянето на концесията.

Чл. 8 (1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

 1. Предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесия;

 2. Финансов и икономически анализ на концесията;

 3. Социален анализ на концесията;

 4. Екологичен анализ на концесията;

 5. Правен анализ на концесията;

 6. Други анализи съобразно характера на концесията.

(2) Финансовият и икономически анализ съдържа оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологическите възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции и влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителни оценки на концесионното възнаграждение, вида, размера и начина на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или конкурса за определяне на концесионера.

(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на Общината и за квалификация на специалисти.

(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействие върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

(5) Правният анализ съдържа оценка на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имота на трети лица.

(6) Други анализи се предоставят, когато други закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обекти по чл.69 и на дейности по чл.70 от ЗОС, невключени в анализите по ал.1, т.2-5.

Чл.9 (1) В случаите, когато това е необходимо съгласно разпоредбите на специални закони предложението са съгласува със съответните държавни органи.

(2) На базата на изразените становища от съответните комисии на ОбС или на специализираните държавни органи, вносителя на предложението може да направи съответните изменения в него.

Глава трета

Приемане на решение за предоставяне на концесии

Чл.10 (1) Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение.

(2) Решението се счита за взето при мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.11 (1) В решението на ОбС се посочва:

 1. Предмета на концесията;

 2. Срока на концесията;

 3. Начина за определяне на концесионера – конкурс или търг, или определеният без търг или конкурс концесионер съгласно чл.71, ал.3 от ЗОС и §46 от ЗОС.

 4. Видът, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;

 5. Основните права и задължения по концесията;

 6. Началния срок и условията за осъществяване на концесията, в т.ч.и задължителните подобрения;

 7. Вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия.

 8. Вида, размера и начина на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесията.

 9. Изисквания с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност и отбраната та страната и обществения ред.

 10. Други изисквания, свързани с характера на концесията.

Чл.12 С решението по чл.11, ал.1 се възлага на Кмета на Общината да организира конкурс или търг и се определя зам.кмет, който да го проведе.

Чл.13 Решението по чл.11, ал.1 се обнародва в Държавен вестник и в пони един местен вестник.

Глава Четвърта

Организиране на търг или конкурс за определяне на концесионера

Чл. 14 Концесионерът се определя чрез търг или конкурс.

В установеният със закон случай, това става без търг или конкурс

Чл.15 Начина за избор на концесионер се определя от Общинския съвет в решението по чл.11, ал.1

Чл.16 (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(2) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

Чл.17 (1) Кметът на Общината, в седемдневен срок от обнародването на решението на ОбС в Държавен вестник назначава комисия за провеждането на конкурса или търга в състав от Председател и четирима членове

(2) Председател на комисията е Зам. Кмета, определен в Решението на ОбС, а за членове се включват:

 • Член на НПО на територията на общината;

 • Икономист;

 • Юрист;

 • Специалист от Общинска администрация.

(3) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

(4) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си попълват клетвена декларация по образец, утвърден от Кмета на Общината.

Чл.18 (1) Кметът на Общината обнародва в “Държавен вестник” съобщението за конкурса или търга, в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.10, ал.1

(2) Съобщението по ал.1 съдържа: датата, мястото и часа на провеждане на търга или конкурса, и срока за подаване на заявление.

(3) Комисията обявява конкурсните и тръжните книжа и определя цената им.

(4) В своята работа, комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от Общинска администрация.

(5) Конкурса/търга се провежда най-рано в тримесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл.10, ал.1

чл.19 (1) Заявлението за участие в конкурса/търга е писмено.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. Удостоверение за регистрация на участника като търговец;

2. Актуално съдебно състояние на кандидата;

3. Извлечение от годишните счетоводно отчети за последните три години;

4. Удостоверение за закупени конкурсни/тръжни книжа и за внесен депозит по чл.11, т.4

5. Декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжна документация.

(3) Ако документите по ал.1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя са дава седемдневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

Раздел І

Търг

Чл.20 (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търг в седемдневен срок от изтичането на срока за подаване на документи.

(2) Комисията допуска до търга всички лица, представили редовни документи в съответствие с настоящата наредба и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията, в пределите, предвидени в ЗОС въз основа на условията предвидени в решението на ОбС.

(3) Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са свързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор

(4) Комисията преценява редовността на документите

(5) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Кмета на Общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.21 (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването й свиква заседание.

(2) На първото си заседание комисията:

1. Определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа;

2. Определя условията и реда за провеждане на търга.

3. Определя датата, мястото и часа на провеждане на търга

4. Определя тръжните книжа, цената и срока за закупуването им

5. Преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението м;

6. Подготвя съобщението по чл.18, ал.1

(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина

(4) На заседанията на комисията се води протокол.

(5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от Общинска администрация.

чл. 22 (1)Тръжните книжа съдържат:

 1. Описание на обекта или дейността предмет на концесията;

 2. Предвиждания размер на инвестицията на концесионера;

 3. Информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и други параметри – предмет на концесията;

 4. Правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността;

 5. Договор за опазване поверителността на информацията, включена в тръжните книжа;

 6. Банкови и други гаранции

(2) Договора за поверителността на информацията се сключва между определения в решението н ОбС по чл.12 зам. Кмет и всеки кандидат, който закупува тръжните книжа и съдържа:

1. Описание на информацията, представляваща служебна или търговска тайна във връзка с концесията;

2. Декларация на кандидата да не представя тази информация на трети лица в определен период от време;

3. Отговорност при неизпълнението на задължение, която включва:

– размера на претърпените вреди;

– неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в търга

(3) Договорът за поверителност на информацията се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.

Чл.23 (1) При провеждането на таен търг към тръжните книжа се предоставят пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно цената на концесията.

(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър

(3) След изтичане на срока а подаване на предложенията, комисията на свое заседание проверява редовността на документите и отваря пликовете.

(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената на концесията и прилага представените комплексни планове.

Чл.24 (1) При провеждане на явен търг, Комисията предварително определя стъпка на наддаване, като я включва в тръжните книжа

(2) На датата и в часа, обявени за провеждане на явен търг, председателят на комисията проверява и отбелязва в протокол присъствието на допуснатите участници и на членовете на комисията.

Ако се констатира присъствие само на един участник, комисията взема решение за провеждане на търга или за удължаване на срока за подаване на предложения, съгласно чл.17, ал.2 от Закона за концесиите.

Присъстващият участник се уведомява за решението на комисията.

Решението за удължаване на срока се обнародва, а тръжната процедура се провежда на датата, на която изтича удълженият срок

(3) Участниците на явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно, в присъствието на всички кандидати с наддаване.

(4) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно цената на концесията.

(5) Председателят на комисията обявява приключването на търга, като за резултатите от него веднага се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в търга.

Раздел ІІ

Конкурс

Чл.25 (1) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, датата и часът на постъпването им, вписва ги в специален регистър по реда на постъпването и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса

(2) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок не се приемат и не се разглеждат.

(3) Комисията се произнася с писмено разрешение за допускане на участниците до конкурс в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документи, като решението се обявява на таблото за обяви пред сградата на Община Павел баня.

(4) Комисията допуска до участие всички лица, представили редовни документи в съответствие с настоящата наредба, като се произнася с писмено решение.

(5) Решението на Комисията по ал.1 може да се обжалва чрез председателя на Комисията в 7-дневен срок от обявяването му пред Кмета на Общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.26 (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването й свиква заседание.

(2) На първото си заседание комисията:

1. Определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа.

2. Определя условията и реда за провеждане на конкурса.

3. Определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса

4. Определя конкурсните книжа, цената и срока за закупуването им

5. Преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението м;

6. Подготвя съобщението по чл.18, ал.1

(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина

(4) На заседанията на комисията се води протокол.

(5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от Общинска администрация.

Чл.27 (1)Конкурсните книжа съдържат:

 1. Описание на обекта или дейността предмет на концесията;

 2. Предвиждания размер на инвестицията на концесионера;

 3. Информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и други параметри – предмет на концесията;

 4. Правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността;

 5. Договор за опазване поверителността на информацията, включена в конкурсните книжа;

 6. Банкови и други гаранции

(2) Договора за поверителността на информацията се сключва между определения в решението н ОбС по чл.12 Зам. Кмет и всеки кандидат, който закупува конкурсните книжа и съдържа:

1. Описание на информацията, представляваща служебна или търговска тайна във връзка с концесията;

2. Декларация на кандидата да не представя тази информация на трети лица в определен период от време;

3. Отговорност при неизпълнението на задължение, която включва:

– размера на претърпените вреди;

– неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса

(3) Договорът за поверителност на информацията се подписва преди предоставянето на другите конкурсни книжа.

Чл.28 (1)Конкурсните книжа се получават след заплащане на тяхната цена, на депозита за участие в конкурса и подписване на договора за поверителност на информацията

(2) Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати и представляват неразделна част от конкурсните книжа

(3) В определеният от Комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.

Чл.29 (1) След изтичането на срока за подаване на книжата по чл. 27 ал.1 на заседанието на комисията Председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаването им, след което отваря пликовете

(2) Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса.

Неявилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до изслушването на последният от участниците, които са се явили.

Чл.30 (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен от комисията регламент за време на изложението

(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение. Разясненията на участниците не могат да представляват допълнения или изменения на депозитните предложения.

Чл.31 (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения

(2) Комисията не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.

Чл.32 Членовете на комисията са длъжни за опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място на заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник, за което подписват декларация

Раздел ІІІ

Приключване на конкурса или търга

Чл.33 (1) След приключване на конкурса или търга, Председателят на комисията в 14-дневен срок представя в Общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение за резултатите от търга/конкурса.

(2) Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклад се отбелязва, ако има такива, разногласия и особени мнения на членовете на комисията при изготвяне на доклада и се прилагат мотиви, както и комплексния план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник в конкурса.

(3) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават и не се разгласяват в средствата за масова информация.

Глава пета

Приемане на решение за определяне на концесионер

Чл.34 (1) Общинският съвет приема решение за определяне н спечелилия конкурса или търга участник

(2) При приемане на решението по ал.1 ОбС самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените предложения.

(3) В решението по ал.1 се упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от ОбС условия.

Чл.35 (1) ОбС може да прецени, че няма спечелил конкурса или търга участник и приема решение за това

(2) В случаите по ал.1 в своето решение съвета може:

1. Да обяви нов търг или конкурс при спазване на сроковете по чл.18, ал.5

2. Да измени решението по чл.10, като следва процедурата по чл.18

3. Да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил търга или конкурса участник.

Чл.36 (1) Кметът на Общината се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса или търга.

(2) Задържат се депозитите за спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителността информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса

(3) При сключване на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник, задържания депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

(4) При отказ за сключване на договора в съответствие със задълженията, които е поел и изискванията, с които се е задължил, спечелилият конкурса или търга кандидат губи внесеният депозит

Чл.37 (1) Решенията на ОбС по чл.34, ал.1 и чл.35, ал.1 се обявяват в поне един местен всекидневник.

Глава шеста

Сключване на договор за концесия

Чл.38 (1) /изм. с Решение №159/23.09.2004г./ Кметът на Общината и спечелилият търга или конкурса кандидат в едномесечен срок от обявяването на решението на Общинския съвет по чл.34 ал.1, сключват договор за концесия. В случаите на опредляне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението на Общинския съвет по чл.10 ал.1 в Държавен вестник.

(2) Определеният за спечелил конкурс участник при сключване на договора е обвързан с направеното на конкурса предложение относно конкурсните изисквания.

(3) Определеният за спечелил търга участник е обвързан с предложения комплексен план и с направеното на търга предложение относно цената на концесията.

Чл.39 (1) ОбС може да приеме решението за провеждане на нов търг или конкурс за същата концесия:

 1. при непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;

 2. при отказ от страна на спечелилия търга или конкурса участник да сключи договора, в този случай се прилага чл.19, ал.3 от Закона за концесиите.

(2) Новият търг или конкурс се провежда в сроковете по чл.18.

(3) В случите по ал.1, т.1 ОбС в решението си постановява освобождаването на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

(4) Решението по ал.1 и ал.2 се обнародва в Държавен вестник

чл.40 В случаите по чл.39, ал.1 ОбС може да приеме решение, с което да обяви за спечелил вторият класирал се участник, като се прилагат съответно чл.39 и чл.38

Чл.41 В случаите по чл.39, ал.1 ОбС може да измени решението по чл. 10, като се следва процедурата по чл.11

Чл.42 (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, един за досието по вписванията при РС и един з националния концесионен регистър.

(2) Концесионният договор подлежи на вписване в съответната служба по вписванията при РС Казанлък

(3) За вписването се събират такси, в размер определен от Министерския съвет

(4) Заверено копие от договора се изпраща на служба “Общинска собственост” за извършване на отметки по актове за общинска собственост.

Чл.43 (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му

(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор

чл.44 Договорът за предоставяне на концесия съдържа:

 1. изискванията по чл.72 от Закона за Общинска собственост;

 2. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обектите по чл.69 от Закона и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;

 3. конкретизиране на имуществените права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с осъществяването на дейностите по чл.70 от ЗОС.

 4. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права.

 5. вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

 6. контрола по изпълнението на задълженията на страните;

 7. начините за уреждане на споровете между страните;

 8. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

 9. други елементи, по които и постигнато съгласие между страните.

Глава седма

Изпълнение и прекратяване на концесионния договор

Чл.45 (1) Концесионерът получава достъп до обекта на концесията със съдействието на Кмета на Общината или Кмета на кметството по местонахождение на обекта при предвидените в нормативните актове предпоставки

(2) Съответните отраслови министерства и ведомства съдействат на концесионера във връзка с осъществяване предмета на концесията

Чл.46 (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните (правни и фактически) действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината

(2) В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска:

1. Общинския съвет чрез компетентните органи да предприеме необходимите и фактически действия за отстраняване на пречките и ограниченията;

2. Изменение на концесионния договор

(3) В случаите по ал.2 ОбС може да предприеме отчуждаване на имоти на трети лица за общински нужди или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента. Обезщетяването на третите лица – собственици на отчуждени или обременени имоти е за сметка на общината.

(4) В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.

Чл.47 (1) При последващо възникване на опасност на националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:

 1. да изменят концесионния договор;

 2. да го прекратят по взаимно съгласие;

 3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора

Чл.48 (1) В случаите по чл. 46, ал.1 и чл.47, ал.1, т.1 страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в Националния концесионен регистър. Към досието на концесията се прилага копие от Анекса.

(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл. 11, ал.1 ОбС приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл.49 (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл.47 от Наредбата и чл. 26, ал.1 от ППЗОС

(2) При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия, в случаите на чл.75, ал.2 от ЗОС.

(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2

чл.50 Контролът по изпълнението на задълженият на концесионера се осъществява от Кмета на общината, или упълномощено от него лица и отдел “Общинска собственост”

Глава осма

Финансиране на дейността по предоставяне и осъществяване на концесии

Чл.51 Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии се включват в приход на общинския бюджет.

Чл.52 Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контролът по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.53 По проект на общинския бюджет, ежегодно се предвиждат средства във връзка с обезщетения в полза на трети лица в случаите по чл. 46, ал.1, т.2 и чл.49, ал.2

Чл.54 Кметът на Общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в ОбС доклад във връзка с тази дейност

Глава девета

Регистър на концесиите

Чл.55 (1) В Общината, в отдел “Общинска собственост” се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии

(2) Регистърът за концесии и досиетата към него са предназначени за служебно ползване от държаните и местни органи

чл.56 (1) Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на общината

(2) Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за обекти по чл. 69 и дейностите по чл.70 от ЗОС

(3) В регистъра се вписват:

1. поредният номер и партидата на вписването;

2. номерът и датата на решението на ОбС по чл.34, ал.1 за предоставяне на концесия

3. предметът на концесията

4. срокът на концесията

5. началния срок за осъществяване на концесията

6. наименованието, седалището, адресът на управление, представителството и други данни подлежащи н вписване на концесионера в страната и чужбина

7. забележки по вписаните обстоятелства

8. датата на вписването и подписът на длъжностното лица

(4) В регистъра не се опускат изтривания и зачерквания. Поправки се извършват по реда на вписването

чл.57 (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Досиетата съдържат:

1. копия от предложение по чл.4 и от решението на ОбС по чл.10, ал.1

2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него

3. заверени копия от представените документи във връзка с вписванията

(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор се съхранява в отдел “Общинска собственост”

(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.

Чл.58 Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от определено от Кмета на общината длъжностно лице, което:

 1. извършва вписването в регистъра, въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;

 2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидния и поредния номер на концесията по регистър;

 3. води входящия регистър и описната книга;

 4. комплектова дела на заявители за вписване в регистрите;

 5. дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 (1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС до влизане на закона в сила, са длъжни да ги заявят пред Общинския съвет в тримесечен срок от влизането на закона в сила.

(2) Към заявленията се прилагат:

1. заверени документи удостоверяващи самоличността или наличието на съответната регистрация на лицата;

2. заверени документи, удостоверяващи съществуването на предоставените права, срока и условията при които се осъществяват;

3. удостоверение от съответните органи, че предоставените права са в сила

(3) С изтичането на срока незаявените права се считат за погасени

§2 (1) В едногодишен срок от влизането на ЗОС в сила ОбС приема решение за привеждане на заявените права в съответствие с разпоредбите на закона

(2) Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от ЗОС, подлежат на санкциониране по специалните закони

§3 Изпълнението на наредбата са възлага на Кмета на общината

§4 Наредбата е приета на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.24, ал.1 от ППЗОС с Решение № 132 от Протокол № 9 от 08.07.2004 г. на ОбС – Павел баня, изм. с Решение № 159 от Протокол № 12/23.09.2004г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………

/М.Захариева/