За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

за охрана и опазване на земеделските имоти и

селскостопанската продукция

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество на територията на община Павел баня от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетянане на причинените вреди.

Чл.2. ал. 1. Под „селскостопанско имущество” по смисъла на тази наредба се разбират:

 1. Земеделски земи (обработваеми земи,естествени ливади и пасища).

 2. Полски култури, трайни и цветни насаждения, оранжерии.

 3. Селскостопански животни, птици, пчели и др.

 4. Противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.

 5. Земеделски постройки и съоръжения, инвентар , машини, торове и други движими и недвижими вещи и съоръжения , които служат пряко на земеделското стопанство.

ал.2. Имуществото посочено в предходната алинея се опазва по реда на тази наредба, когато е собственост на земеделски кооперации, частни собственици и общинска собственост или е предоставено за управление на арендатори или граждани във връзка с извършваната от тях селскостопанска дейност.

ал. 3. Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази наредба и когато се намира в границите на населените места, в крайпътните ивици и горски територии.

Чл.3. ал.1. Общината, кметствата, арендаторите, земеделските кооперации и гражданите са длъжни да пазят собствените си земеделски имоти и да не допускат неправомерни деяния които им причиняват щети.

ал.2. В общината и кметствата на основание Закона за частната охранителна дейност може да се осъществява частна охранителна дейност за охрана на селскостопанското имущество.

Чл.4. Органите на Полицийски участък Павел баня оказват съдействие при опазване на селскостопанското имущество.

Глава втора

ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО

Чл. 5. Кметът на общината организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското имущество на територията на общината и налага административни наказания.

Чл. 6. Кметовете на кметства и кметските наместници организират охраната и опазването на селскостопанското имущество на територията на кметсвото, издирват нарушителите и вземат мерки за възтановяване на щетите.

Чл. 7. Общината сключва договор със земеделски производители или кооперации , за опазване на селскостопанските животни, задържани по чл.39 ал.1 от ЗОСИ.

Чл. 8. Общинска администрация има следните права и задължения;

 1. Организира и осигурява прилагането на настоящата Наредба

 2. Дава задължителни указания по опазване на селскостопанското имущество, както и за осъществяване на координация в дейността на съответните органи.

 3. Организира инструктаж и обучение на временната полска охрана, при започване на активния селскостопански сезон / брането на рози , череши и орехи/ от органите на ПУ и РС „ПАБ” Павел баня.

Чл. 9. Кметствата имат следните права и задължения;

 1. Създават условия и съдействат за спазване на тази Наредба.

 2. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и съдействат за охраната на полските имоти на своята територия.

 3. Осигуряват ползването на необходимите материално- технически средсва и съоръжения.

Чл. 10. Земеделските кооперации и арендатори имат следните права и задължения:

 1. Земеделските кооперации и арендаторите организират охраната и опазването селскостопанското си имущество самостоятелно при спазване изискванията на тази Наредба.

 2. Съдействат при оперативното ръководство и контролират полската охрана за изпълнение на правата и задължинията й, правят предложение за подобряване на дейността й.

 3. Пряко участват в организирането на съвместни мероприятия по охрана с Общината, кметствата и полицията.

Чл. 11. ал.1. Община Павел баня и кметствата организират полска охрана, която се състои от:

 1. Звено „Охрана, паркинги и улично осветление”

 2. Временна охрана през активния селскостопански сезон от работници по ПВЗ и ОП „РЧР”

 3. Доброволни сътрудници.

ал.2. Охраната се назначава и освобождава от Кмета на общината на трудов или граждански договор за определен период. Техните права и задължения се уреждат с тази Наредба, ЗОСИ и ППЗОСИ.

ал. 3. Охраната не влиза в саморазправа с нарушителите и при необходимост да търси незабавно съдействие от полицията

ал.4. Когато разполага с достатъчни данни, че се укрива незаконно придобита земеделска продукция, охраната има право:

 1. Да извърщва проверка на личен багаж и на превозни средства.

 2. Да извършва проверка през деня в дворове и нежилищни сгради в присъствието на представител от Общината или кметството, а когато проверката е извън населеното място- в присъствието поне на един свидетел.

 3. Да изземва откраднатата или присвоена земеделска продукци

ал. 5. Охраната събира максимална информация за непознати хора и автомобили които се движат по полето. Тази информация се предава на Кмета на населеното място и съответно на полицейския инспектор.

ал.6. Охраната задържа животни, пуснати в земеделските земи в нарушение на законовите разпоредби.

ал.7. При изпълнение на служебните си задължения охраната носи отличителен знак „бадж”, и удостоверение, издадено от Общината.

ал.8. Охраната е длъжна:

 1. Да опазва от вреди селскостопанското имущество в определения им район.

 2. Да съдейства за предотвратяване на нарушенията и за ограничаване на вредите от тях, като сигнализират на кмета на населеното място или на органите на МВР.

 3. Да участват при установяване на вредите и да издирват нарушителите.

 4. Да съставят актове за констатирани нарушения по тази наредба и по ЗОСИ

 5. В случаите, когато селскостопанското имущество е застрашено от увреждане поради изоставяне, разпиляване, неправилно съхраняване сигнализират в Общината, кметствата, кооперациите, арендаторите или гражданите.

 6. Съобщават за възникнали пожари в РС „ПАБ”- Павел баня и се включват активно в пожарогасенето.

 7. Да контролират достъпа до масивите със земеделски култури за времето, когато се прибира продукцията от тях.

 8. Да опазват от незаконна сеч и унищожение горите и самозалесилите се дървета в земеделски земи.

Чл.12. Кметът на Общината по време на активния сезон за прибиране на реколтата при възможност назначава временна охрана по предварително разработена програма за временна заетост, съвместно с Бюрото по труда.

Глава трета

ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ

Чл.13. Забранено е да се преминава през чужди земи засети или засадени със земеделски култури, трайни и цветни насаждения, освен при установено право на преминаване или при крайна необходимост.

Чл. 14. През активния земеделски сезон / м. април- м. октомври/ се забранява движението на МПС, ППСЖТ без регистрационни номера, през земеделски земи , засети или засадени със земеделски култупи, трайни и цветни насаждения, както и по прилежащите им пътища в часовете между 21.00 и 6.00 часа.

Глава четвърта

ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МЕРИ И ПАСИЩА

Чл.15. ал.1. До 30.01. всяка година в населените места на общината се провеждат общи събрания на животновъдите и земеделските производители, на които се разпределят общинските мери и пасища и се определят правилата за ползването им.

ал. 2. За проведените събрания се изготвя протокол, в който се вписват данни за земеделските стопани или техните сдружения, отглежданите от тях животни , площа и номерата на имотите по КВС, които са им раздадени.

ал. 3. Протоколите се предават в общинска администрация, която изготвя проект за решение и го внася за разглеждане в Общински съвет Павел баня.

Чл. 16. Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

 1. Годишен план за паша.

 2. Съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване.

 3. Задължение на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Чл. 17. ал.1. След приемане на решенията от Общинския съвет, се сключва договор с лицата упоменати в решението, за отдаване под наем на общински мери и пасища.

ал. 2. Лицата, сключили договор, са длъжни да спазват приетите от Общински съвет Павел баня, задължения за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Чл. 18. ал.1. Прекарването на стадата животни до съответните пасища се извършва само по определените маршрути, като задължително се съпровождат от пасир. Маршрутите задължително се съобразяват със собствеността на земята, през която се прекарват.

ал. 2. Забранено е прекарването на животни през частни имоти , независимо от това дали се обработват или не.

ал. 3. Забранява се на лица под 18 годишна възраст сами да съпровождат животните на паша.

Чл. 19. Забранява се свободното пускане, без присъствието на пастир, на всякакъв вид селскостопанси животни в полските райони.

Чл. 20. Забранява се пашата на кози, в райони с овощни насаждения и лози.

Чл. 21. Собствениците на земеделски земи, разположени покрай пътищата за основни прокари на животни към паша са длъжни сами да ограждат имотите си откъм страната на движението.

Глава пета

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Чл. 22. ал. 1. Издаването на разрешително за изкупуване на земеделска продукциясе извършва от обшина Павел баня, след подаване на искане по образец.

ал. 2. Разрешителното се издава на земеделски производители, юредически или физически лица, след представянето на съответните документи- регистрационна карта за земеделски производител, регистрация на фирмата за юредически лица и документ за самоличност на физически лица.

ал. 3. При издаване на разрешително се заплаща такса , определена по наредбата за местни данъци и такси.

ал. 4. При издаване на разрешителното, собственика на изкупвателния пункт, подписва декларация, че е запознат с настоящата наредба и ЗОСИ.

ал. 5 За издадените разрешителни в община Павел баня се води регистър.

Чл. 23. Собствениците на изкупвателните пунктове за земеделска продукция са длъжни:

1. Да съчетаят местонахождението и регистрират в община Павел баня организираните от тях пунктове и складове за изкупуване на земеделската продукция, преди започване на дейността.

2. Да водят книга за изкупените, реализираните и налични количества земеделска продукция, като записват и от кого е изкепена тази продукция.

3.Да следят за произхода на продукцията, като изискват при изкупуването документ, удостоверяващ, че тя е собствено производство или разрешение за придобиванито й.

4. Забранява се организирането на изкупвателни пунктове за плодове, вътре или в близост до масивите с трайни насаждения.

5. За издадените разрешителни в общината се води регистър.

Глава шеста

ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Чл. 24. Средсвата за издръжка на органите за охрана на земеделската продукция и имущество са изцяло за сметка на общинския бюджет. Разходите се извършват от дейност 2629- други дейности по опазване на околната среда.

Глава седма

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 25. ал.1. Вредите, които се обезщетяват по реда на тази наредба се установяват по заявление на увредения или служебно с акт, който се съставя незабавно от упълномощените по тази наредба лица.

ал. 2. Акта следва да се състави по изискванията на чл.42 и чл.43 от Закона за административните нарушения и наказания.

ал.3. Когато актосъставителя не може да установи самоличността на нарушителя, тя се установява със съдейсвието на общината, кметството или РУ- Полиция.

Чл. 26 ал. 1. Комисия от община Павел баня, сформирана със заповед на кмета на общината, на основание на чл. 20 от ЗОСИ:

 1. Установява характера и размера на вредите.

 2. Определя размера на обезщетението.

 3. Изясняват други обстоятелстмва във връзка с деянието.

ал. 2. За своите оценки и констатации, комисията съставя протокол, съгласно ЗОСИ.

ал.3.Когато в акта има точни данни за размера на вредите кметът на общината или кметовете могат сами да определят размера на обезщетението без да назначават лица по алинея първа.

Чл. 27. ако нарушителят изплати обезщетението и минималния размер на глобата за извършеното нарушение, преписката се прекратява.

Чл. 28. ал. 1. Оценката на вредите нанесени на селскостопанското имущество се извършва:

 1. На земеделска продукция, животнии птици, пчели,буби, риби – по пазарни цени.

 2. На полски култури, трайни и цветни насаждения – по тарифа, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

 3. На препарати, торове, горива, селскостопански инвентар и амбалаж по пазарни цени.

 4. На други видове селскостопанско имущество – по реална стойност съгласно правилника на ЗОСИ

ал. 2. При определяне на вредите от неполучена земеделска продукция се вземат в предвид очакваните добиви, а ако не могат да се определят се приемат плановите такива.

Чл.29 В седем дневен срок от предаването на протокола по чл.26, ал. 2 административно наказателния орган се произнася по преписката – съгласно чл.24 от ЗОСИ.

Чл. 30. ал. 1 Определянето на обезщетение и налагането на административно наказание за причинени вреди на селскостопанско имуществосе извършват от административно наказващия орган с наказателно постановление

ал. 2. Когато няма основание за налагане на административно наказание, определянето на обезщетение за причинени вреди става със заповед на административно наказващия орган, която може да бъде обжалвана пред районният съд по реда на АПК в 14- дневен срок от съобщаванито й.

Чл. 31. Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази наредба вреди, които са причинени:

 1. От природни бедсвия.

 2. От неизвестен извършител.

 3. При изпълнение на договорни отношения към увредения.

 4. В рамките на покрит от застраховка риск.

 5. На пчелни семейства, които не са регистрирани по надлежния ред.

 6. На селскостопанско имущество, намиращо се в райони на населени места, в които е забранено извършването на съответната селскостопанска дейност.

 7. Селскостопанско имущество , намиращо се в чертите на Държавния горски фонд.

Чл. 32. ал. 1. Животните, пуснати в земеделски земи в нарушение разпоредбите на тази наредба, когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице се задържа от охраната.

ал. 2. Когато задържаните животни не се потърсят в 14- дневен срок от задържането или ако в 7- дневин срок от уведомяването собственика не заплати разноските по храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за нанесените вреди, последните се продават на търг с явно наддаване, а от получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинените вреди, разноските по гледане и хранене на животните, както и наложената глоба.

ал. 3. Ако в срок от три месеца от съобщението, когато собственика на животните е известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственика е неизвестен той не се яви, за да получи остатъка от сумата, тя се внася в отделна партида в набирателна сметка на общината за издръжка и вреди.

Чл. 33 ал.1. Отнетите от охраната вещи , предмет на нарушението се съхраняват на места, определени от кмета на общината до влизане в сила на наказателното постановление. Ако дотогава вещите не бъдат потърсени от собствениците им подлежат на продажба- чрез публичен търг.

ал.2. Отнетата от охраната продукция, подлежаща на бързо развалянесе предава с протокол на организации на общинска издръжка, които могат да я оползотворят или се обявява за продан на пазарни цени.

ал. 3. Продукцията която не може да бъде оползотворена по реда на ал.2 се продава като вторична суровина или се бракува по установения ред.

ал. 4. Задържаните, при кражби от земеделски земи общинска собственос – дървета и дървен материал до 4куб.м., се предават с протокол на организации на общинска издръжка-детски градини, училища, кметства, пенсионерски клубове, читалища и др. Над 4 куб. м. се продават на търг с минимална цена, определена съгласно тарифа за корен.

Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34 ал.1. Наказват се с глоба от 100 до 500 лв. ако не подлежи на по тежко наказание който:

 1. Влиза, преминава с моторни превозни средсва или с превозни средсва с животинса тяга, пуска животни през земеделски земи с посеви, трайни или цветни насаждения, като с това причинява щети на имеществото.

 2. Завземе , без законово основание или не освободи след покана общинска и държавна земеделска земя, селскостопанска постройка или друго селскостопанско имущество.

 3. Отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или или лоза, опазвани съгласно чл.32-34 от ЗОСИ.

 4. Откаже да изпълни разпоредбите на полската охрана за ограничаване достъпа до масивите.

ал. 2. При повторно нарушение на предходния член наказанието е глоба от 200 до 1000 лв.

Чл. 35. ал.1. Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на селскостопанско имущество, когато стойнотта на предмата не надвишава 150 лева по цени на дребно се наказва по административен ред с глоба от 50лв. до 500 лв., но не по – малко от тройния размер от стойността на предмета.

ал. 2. Когато нарушението по предходната алинея е извършено през нощта или при извършването е използвано моторно превозно средство или превозно средство с животинска тяга се налага глоба от 150 до 500 лв.

Чл. 36. При нарушение на разпоредбите на глава пета от настоящата наредба, нарушителите се наказват с глоба от 150 до 500 лв., като продукцията се конфискува и с нея се процидира съгласно чл.33 ал.2.

Чл. 37. ал. 1. За нарушение на останалите разпоредби на тази наредба на нарушителите се налага глоба от 100 до 500 лв.

ал. 2. При повторно извършване на нарушение по предходната алинея, наказанието е глоба от 200 до 1000 лв.

Чл. 38. ал. 1. Актовете за установяване на нарушенията по наредбата се издават от:

 1. Кметовете или кметските наместници на населените места.

 2. Упълномощени служители от полицейски участък Павел баня.

 3. Упълномощени служители от община Павел баня.

ал. 2. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощен негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата. Сумите от актовете постъпват в общинския бюджет.

Чл. 39. Административно наказателното производсво се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. ал.1. Селскостопански животни по смисъла на тази Наредба са едри и дребни преживни животни, свине и еднокопитни / коне, магарета и техните хибриди/.

ал. 2. Продуукти подлежащи на бързо разваляне сапродукти със срок на трайност до 7 дни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Общината и кметовете и кметски наместници на населени места.

§4. Наредбата е приета от Общински съвет – Павел баня с Решение №410 от Протокол №26/29.04.2013г.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПАВЕЛ БАНЯ