За изтегляне

Н А Р Е Д Б А


за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

Чл.1 Тази Наредба се приема на основание чл. 45а ал.1 от Закона за общинската собственост и определя ред за управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Павел баня

ГЛАВА ПЪРВА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Чл.2/1/В общинския жилищен фонд на община Павел баня се включват:
1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. Резервни жилища.

/2/ Списък на жилищата от общински жилищен фонд се приема от Общински съвет по предложение на Кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите в общината.
/3/ Месечната наемна цена на жилищата се определя в Обобщената тарифа за определяне на минимален месечен наем на общински имоти.

Чл.3./изм. с Решение № 801/31.01.2019 г./ В жилищата по чл.2, ал.1, т.1 се настаняват нуждаещи се от жилище лица, чиято жилищна нужда се установява при условията и по реда, определени в Глава втора на настоящата Наредба.

Чл.4/1/ Заповедите за настаняване се издават от Кмета на общината.
/2/ В заповедта за настаняване се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството, срокът за настаняване и наемната цена.
/3/./изм. с Решение № 801/31.01.2019 г./ Заповедите за настаняване се издават на името на член от семейството и се отнася за всички членове на семейството
/4/ Преди издаване на заповедта членовете на семейството подават декларация за семейно и имотно състояние. За неверни данни деклараторът носи отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
/5/ При липса на граждани отговарящи на изискванията на чл. 6 ал. 1, свободните общински жилища могат да се отдават под наем по реда на Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС.

Чл.5/1/ Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ под наем, за срок, не по-дълъг от 2 години, на лица:
1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природните и стихийни бедствия или на други изключителни обстоятелства;
2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми;
/2/ Обстоятелствата по предходната алинея, се установяват от комисия, назначена със Заповед на Кмета, която прави писмено мотивирано предложение за настаняване, след изрично установяване, че лицата или членовете на семействата им не притежават годно за обитаване жилище на територията на Община Павел баня.
/3/ Настаняването се извършва по реда на чл. 4.
/4/ В едномесечен срок след изтичане на срока по ал.1, жилището се изземва по реда на чл. 65 от ЗОС, със Заповед на кмета на общината.
/5/ По изключение, в случаите по ал.1, наемното правоотношение може да се продължи еднократно, за срок не по-дълъг от 1 година, срещу заплащане на пазарна наемна цена.

ГЛАВА ВТОРА
НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ В ЖИЛИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

Чл. 6/1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища от общинския жилищен фонд имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти или учредено право на ползване, годни за постоянно обитаване на територията на общината.
2. не са прехвърляли имоти по т. 1 на други лица с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
3. не притежават имущество в: налични парични средства по влогове, акции и дялове в търговски дружества, дивиденти, моторни превозни средства, фабрики, работилници, магазини, складове, ателиета и други основни и оборотни фондове
4. имат постоянен адрес в населеното място, в което кандидатствуват за жилище и той е повече от 5 години.
/2/ Обстоятелствата по чл.6 ал.1, т.1-4 се установяват с декларация на гражданите.

Чл. 7 /1/ В общината се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл. 6.
/2/ Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, в които се посочват:
1. трите имена, възрастта, родствени връзки и продължителност на адресната регистрация на членовете на семейството;
2. адреса и жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида, размера и собствеността на обитаваните помещения;
3. извършени сделки с имоти;
4. притежавано имущество.
5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност и др.;
6. данни за предишни вписвания в картотеките.

Чл. 8/1/ Гражданите, картотекирани по реда чл. 7, са длъжни при промяна на данните по чл.6 ал. 1 в едномесечен срок от промяната да подадат нова декларация.

Чл.9 Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в картотеката до 10 години след заличаването им от нея.

Чл.10 /1/ Гражданите, настанени под наем в жилища от общинския жилищен фонд, представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл.6, ал. 1.

Чл.11 Наемните правоотношения за жилища се прекратяват по реда на чл. 46 от ЗОС

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД


Чл. 12 Наемател на жилище по реда на Глава Втора, може да го закупи по цени, определени от Общинския съвет, без търг или конкурс, ако са налице следните условия:
1. да е наемател на общинското жилище на основание настанителна заповед не по-малко от три години без прекъсване;
2. да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на общината.

Чл. 13 Продажбите по чл. 12 се извършва по пазарни цени, определени от двама лицензирани оценители, след решение на Общински съвет.
(2). Общински съвет може да увеличи цената по ал.1 или да я намали. Намаляването не може да бъде повече от 20%.

Чл. 14 Кметът на Общината прави предложение до Общински съвет за продажба, което включва:
1. Молбата за закупуване
2. Настанителна заповед
3. Декларация за семейно и имотно състояние
4. Вписан акт за общинска собственост.

Чл. 15 /1/Кметът на общината, въз основа на решението на Общински съвет по чл. 13, издава заповед и сключва договор за продажба.
/2/ Заповедта по ал.1 се връчва на правоимащите по реда на ГПК.
/3/ Неплатилите в срока, определен в заповедта по ал.1 се считат за отказали се.

Чл. 16 Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Павел баня с Решение № 547, Протокол № 44 от 29.03.2007г., изменена с Решение № 801, Протокол № 42 от 31.01.2019г./

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й с Решение на Общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………

/М.Захариева/