За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО

И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

2004 г.

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2.документ за политиката на общината;

3.ръководство за оперативната дейност;

4.средство за комуникация.

(2) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

Чл.5. (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.

(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ II

Финансова политика на общината

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО – ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ III

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.6. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

2. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;

3. проучване на потребностите на местната общност;

4. формулиране на годишните цели и задачи ;

5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

6. анализ на общинската собственост.

(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.

(3) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.7. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, на райони, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.8. (1) Кметът на общината утвърждава бюджетен календар (план – график).

(2) Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

(3) Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския съвет, председателите на постоянните комисии, кметовете на райони, кметовете на кметства, кметски наместници, и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.9. (1) Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

(2) Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1.

Чл.11. Проектът на бюджета включва:

1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;

2. текущ бюджет на местните дейности;

3. капиталов бюджет.

Чл.12. (1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл.11,т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери (ДДФЛ и обща допълваща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.

(2) Към средствата по ал.1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(6) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

(7) С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в образованието и културата може да се организира като “делегиран бюджет”.

Чл.13. (1) Съставянето на проект на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец юли/август на предходната година.

(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.

(4) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

1.прогнозата за местните данъчни приходи, съгласувана с Главна данъчна дирекция;

2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. общата изравнителна субсидия.

(5) Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;

(6) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

(7) Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.

(8) При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя с решение от общинския съвет при приемането на бюджета).

(9) Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

(10) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

Чл.14. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.

4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;

3. средства от програми и проекти;

Чл.16. (1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

РАЗДЕЛ IV

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл.17. (1).Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

(3) Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.18. (1)Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.19. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.20. При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.22. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.23. Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.24. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срока , разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на предходния член.

Чл.25. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

РАЗДЕЛ V

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.26. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, на райони и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.27. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.28. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 7/10 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Павел баня.

Чл.29А. С решение на Общинския съвет и съгласно ЗМСМА може да въвежда и други общински такси и цени на услуги, извън регламентираните в ЗМДТ, събирани по Наредбата в чл.29.

Чл.30. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.32. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.33. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.34. При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:

1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

(2) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.35. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1. представителни разходи;

2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;

Чл.36. Кметът на общината внася в срок до 31 юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.37. (1) Кметът на общината информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджета.

Чл.38. (1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява без заповед в случаите по т.1.и 2. и със заповед служебно промените в приходната и разходната част в случаите по т.3.,4.и 5. при следните случаи:

1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;

2. целеви трансфери от министерства и агенции;

3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;

4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

5. разпределение на резервирания кредит.

РАЗДЕЛ VI

Извънбюджетни средства на общината

Чл.39. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

Чл.40. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.41. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.42. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.43. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

РАЗДЕЛ VII

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.44.(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл.45.(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.46.(1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.17.

Чл.47. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.48.(1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(3) Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.49.(1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ VIII

Общински дълг *

Чл.50.(1) Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.

Чл.51.(1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:

1. извънбюджетни средства и фондове на общината;

2. банки и други финансови институции;

3. други източници.

(2) Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.

Чл.52. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.

Чл.53.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината и са допуснати за разглеждане от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Чл.54.(1) Предложенията за финансиране по чл.53 се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:

1. описание на програмата или проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, степен на готовност за реализация, очаквани срокове за реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;

2. описание на финансовите параметри – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината;

3. схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

(2) Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:

1. значимост на проекта за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;

2. минимални административно-управленски и други разходи при реализацията;

3. степен на готовност за реализация и за усвояване на средствата;

4. възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост.

Чл.55. Класираните от комисията проекти се внасят в общинския съвет от кмета на общината.

Чл.56. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

(3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.

Чл.57. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл.58. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл.59. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата е приета с Решение № 145, Протокол № 10 от 29.07.2004 г.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила 30 дни след оповестяването и по приетия от общинския съвет начин.

§3.Разпоредбите на тази Наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни по предложение на Кмета на общината, Председателя на Общинския съвет или на група съветници.

§4.Разпоредбите на тази Наредба, които противоречат на нормативен акт от по-висока степен не се прилагат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………….

/М.Захариева/

*подлежи на актуализация след приемане на подготвения проект на Закон за общинския дълг