За изтегляне

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

НАРЕДБА

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на Община ПАВЕЛ БАНЯ.

(2) Зелената система на Община Павел баня е предназначена за подобряване жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна и естетическа функции.

(3) Общински съвет гр. Павел баня чрез бюджета на Общината обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.

(4) Не са обект на тази наредба дървета с историческо значение, обявени по съответния ред, овощните дървета в селищните територии и др., статутът, на които е определен с нормативен акт.

(5) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от физически и юридически лица.

(6) Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази Наредба аварии и катастрофи, причинени от природни бедствия .

Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА.

Чл. 2. (1) Органите на управление на зелената система са Общински съвет Павел баня, Кмета на Община Павел баня кметовете и кметските наместници на населените места.

Чл. 3. Общинския съвет управлява качеството на зелената система на Община Павел баня въз основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

Чл. 4. (1) Кметът на Община Павел баня ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по прилагането на наредбата.

(2) Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност на територията на Община Павел баня.

(3) Картотекират се всички, намиращи се в регулационните граници на населените места дълготрайни декоративни дървета с възраст над 20 години, дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти, независимо от възрастта им.

(4) Не подлежат на картотекиране:

1. декоративните дървета и храсти в общинските озеленени площи, които се стопанисват от предприятията по озеленяване и са картотекирани в паспорта на обекта.

2. дърветата, обявени за защитен природен обект, които се стопанисват и картотекират в съответствие с разпоредбите на специалните закони в областта на опазването на околната среда.

чл. 5. Кметовете и кметските наместници на населените места:

1. Организират провеждането на необходимите мероприятия по опазването и поддържането на зелената система на територията на населеното място

2. Изпълняват делегираните им от кмета на Община Павел баня функции.

Глава трета.

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ.

Чл. 6. Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

Чл. 7 С ОУП на Община Павел баня и правилата за прилагането му и с ПУП се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 8. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл.61 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ОЕСУТ и от постоянната комисия по териториално и селищно устройство при Общински свет – Павел баня.

(2) По решение на Общинския съвет или кмета на Общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал.1 и ал.2, с оглед характера на обекта, кметът или Общинския съвет могат да изискат подробния устройствен план да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ.

Чл. 9. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план и на план-схемите към него.

Чл. 10. Новоизградените общински зелени площи се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и да възстанови загиналата растителност. Гаранционния срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора по изпълнение на обекта, но не по-къс от 2 години.

Чл. 11. При реконструиране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл.22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ПУП.

Чл.12. В изградените паркове и зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ след обществено обсъждане се допуска застрояване само за:

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

2. поддържане на зелената система;

3. спортно-атракционни дейности и детски площадки;

4. обслужване на посетителите.

Чл. 13. (1) В изградените паркове и зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл.48, ал.2 от ЗУТ.

Чл. 14. (1) В незастроените имоти, предвидени по ПУП за зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл.55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции, които заемат до 10% от имотите.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекираната или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.

(3) Не се разрешава в обектите по ал.1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(4) Изключение от допустимите функции за временните обекти по ал.1 се допуска при използване на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл.50, т.2 от ЗУТ.

(5) Одобряването на инвестиционни проекти за строежите по ал.4 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл.15 (1) При разрешаване на временни и преместваеми обекти по чл.чл. 55, 56 и 57 от ЗУТ в незастроените имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в застроените имоти, когато поставянето на обекта предвижда премахване на дървесна растителност.

Чл. 16. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради, и за строежи шеста категория, задължително включват част “паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл.68 от ЗУТ.

(2) При реализация на нови проекти и проекти за реконструкция на благоустройството на уличното пространство, задължително да се предвиждат дърветата от уличното озеленяване и местата за тяхното засаждане.

Чл. 17. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи, за които не е изпълнена част “паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал.1 важи след завършване на крайния етап.

Глава четвърта.

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА.

Чл. 18. (1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зелените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи

2. недопускане на действие или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките и парковите съоръжения.

Чл. 19. Превантивното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се осигурява чрез решенията на устройствените планове и инвестиционните проекти.

Чл. 20. В случите, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и храстова растителност част от зелената система на общината , към искането за издаване на разрешително за строеж се прилага и документ за внесено обезщетение съгласно Тарифата за размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система и декоративната растителност на територията на Община Павел баня, неразделна част от настоящата наредба (Приложение № 1).

Чл. 21. Изпълнителят на строителството е длъжен:

1. Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и декоративната растителност от повреди и унищожаване.

2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи и декоративната растителност.

Чл. 22. (1) Зелените площи на територията на общината за широко обществено ползване се опазват от общината

(2) Зелените площи и декоративната растителност с ограничено обществено ползване и със специално предназначение в урегулираните поземлени имоти на територията на общината се опазват от собствениците им.

Чл. 22. Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл.1 ал.2 от наредбата.

Чл. 23. В обществените зелени площи се забранява:

1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2. нанасянето на повреди върху растителността;

3. поставянето по дърветата на рекламно-информационни материали или други съоръжения;

4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в специално обозначените за целта места;

5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

6. нанасянето на повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията;

7. разхождането на свобода на домашни любимци;

8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други с животински екскременти;

9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

10. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;

11. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-малко от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и тревни площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.

12. паленото на огън;

13. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

14. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Павел баня, с изключение на предвидените в подробния устройствен план

Чл. 24. Забранява се :

1. чупенето, късането и изкореняването на дървета, храсти и цветя в парковете, зелените площи, тротоарите, вътрешно кварталните градинки и междублоковите пространства.

2. увреждането на дървета и храсти, причинено от рязане на клони, заковаване на гвоздеи, опъване на арматурни железа и всякакви други действия, водещи до тяхното унищожаване.

3. пашата на животни в зелените площи на населените места, парковете, междублоковите пространства, дворовете на училищата, детските градини и църквите.

Чл. 25. Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение от кмета на Община Павел баня.

Чл. 26. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да почистват прилежащата си територия в обхват до 50 метра, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговските и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от Община Павел баня.

Чл. 27. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

Чл. 28. (1)Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от част от урбанизирани територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

(2)Промяна предназначението на имоти или части от тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не са реализирани в населените места на територията на Община Павел баня се извършва по реда на глава VІІ, раздел ІV от ЗУТ.

Чл. 29. Зелените площи, които представляват публична общинска собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни права и да бъдат използвани за други цели.

Глава пета.

ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА ИЛИ ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ.

Чл. 30. (1) На територията на Община Павел баня се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, част от зелената система.

(2) По изключение растителност се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, и при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти

3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии и др.

(3) Кастренето на дълготрайни дървета и храсти, общинска собственост се допуска при доказана необходимост

Чл. 31. Разрешение за окастряне, преместване или премахване на дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност се издава от кмета на Община Павел баня след писмено искане от инвеститора или заинтересованото лице.

Чл. 32. (1) Отрязването на клони, преместването или премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичането на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината.

Чл. 33. Дървеният материал, добит от терените общинска собственост, включително тротоари и речни корита, е собственост на Община Павел баня и се предоставя на разположение на Община Павел баня.

Чл. 34. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 35. (1) Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

(2) При ново засаждане на дървесна растителност в урегулираните поземлени имоти е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от регулационните линии към съседите, определени от ЗУТ и чл.94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

1. За ниски дървета (с височина до 2.5 метра) – на 1 метър от границата;

2. За средно високи дървета (с височина до 5 метра) – на 1,5 метра от границата;

3. За високи дървета (с височина над 5 метра) – на 3 метра от границата.

(3) На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват живи огради с височина до 1,20 метра.

(4) За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадената растителност и опазване на сградите и съоръженията, се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници и сгради съгласно Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Чл. 36. При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответният орган отказва издаването на разрешение.

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Наказва се с глоба до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание физическо или юридическо лице, което:

1. отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение от компетентния орган.

2. отсече повече от определения норматив допустим брой дървета.

3. като изпълнител на строителство в определения му срок не възстанови загиналата или увредена растителност.

(2) Наказанието по ал.1 се налага и на лицето, което е допуснало или разпоредило извършване на нарушението.

(3) Когато нарушението по ал.1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 38. (1) (Изм. с решение № 817 от Протокол 44/ 28.03.2019 г. на Общински съвет) Наказва се с глоба от 100 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание физическо или юридическо лице, което:

1. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване или замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество.

2. упражнява спортове в парковете и градините, извън определените за това места, които застрашават живота и здравето на посетителите

3. (Изм. с решение № 817 от Протокол 44/ 28.03.2019 г. на Общински съвет) извежда кучета без повод, а агресивните без намордник, като и което разхожда кучета на детски площадки и на места обозначени от общината със забранителни занци.

4. пуска на паша домашни животни или коси трева без разрешения.

5. чупи или поврежда съоръжения за игра или друга паркова мебел.

6. поставя по дърветата рекламно-информационни материали и други съоръжения.

(2) Наказанието по ал.1 се налага и на лицето, което е допуснало или разпоредило извършване на нарушението.

Чл. 39. За други нарушения на тази наредба на виновните физически и юридически лица се налага глоба от 50 до 500 лева.

Чл. 40. (Изм. с решение № 817 от Протокол 44/ 28.03.2019 г. на Общински съвет) При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба контролните органи могат да налагат на място, срещу квитанция глоба в размер на 10 лева.

Чл. 41. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от служителите на ПУ – Павел баня, от служителите на Общинската администрация- Павел баня, от кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Павел баня.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Павел баня или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностните лица, посочени в ал.1.

          (3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 42. (1) За всички причинени вреди на елементите на зелената система на територията на Община Павел баня, виновните лица, освен глоба, респ. имуществена санкция, дължат и обезщетение в размер достатъчен за възстановяването на причинените вреди.

(2) Обезщетение не се дължи ако в 7-дневен срок от съставяне на акта за установяване на административно нарушение виновните лица възстановят причинените щети.

(3) Замърсените участъци на озеленените площи се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от «Озеленяване» към общината за сметка на нарушителите, като с наказателното постановление нарушителите се задължават да заплатят обезщетение за причинените вреди в размер на стойността на почистването.

Чл. 43. (1) При издаване на наказателното постановление наказващият орган се произнася и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди.

(2) Когато с нарушението са причинени вреди на общинската зелена система наказващият орган, и без да има направено искане, задължава нарушителя да заплати на Община Павел баня обезщетение за причинените вреди.

(3) Размерът на обезщетението за вредите се определя съобразно Тарифата за размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система и декоративната растителност на територията на Община Павел баня, неразделна част от настоящата наредба

Чл. 44. Глобите, имуществените санкции и обезщетенията за причинени вреди на общинско имущество, се внасят в общинския бюджет.

Глава седма.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§. 1. По смисъла на тази наредба:

1. “декоративна растителност” е цялото декоративно разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в зелените площи, в насажденията по алеи, улици, площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.

2. “дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

3. “озеленени площи за широко обществено ползуване” са паркове, градини, и зелени площи в междублоковите пространства – публична общинска собственост.

4. “поддържането на озеленените площи” е дейност със строително-ремонтен характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и обезпечаване на пълноценната им среда за ползуване.

5. “озеленени площи в извънселищни територии са крайградски и други извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически обекти и комплекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и др.

§. 2. Тази наредба е приета с Решение № 226 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., изменена с решение № 817 от Протокол 44/ 28.03.2019 г. на Общински съвет – Павел баня на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от деня на приемането й.

§. 3.  Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на Община Павел баня, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Павел баня и началника на ПУ- Павел баня.

ШЕНДОАН ХАЛИТ

Председател на общински съвет – Павел баня

Приложение № 1 към чл.20

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ

НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ДЕКОРОТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Чл. 1. (1) По тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система при:

1. Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат озеленени площи за обществено ползване.

2. Строителството и реконструкцията на обекти на високото, ниското и подземното строителство, когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност.

3. Извършени нарушения на наредбата.

(2) За причинени вреди по ал. 1 се заплащат следните обезщетения:

І.

Тревни и цветни площи

50 лв

1 кв. м.

ІІ.

Храсти

150 лв

1 м.

ІІІ.

Дървета

до 50 години

(лева)

над 50 години

(лева)

Иглолистни

1.

Бял, черен бор

100

250

2.

Обикновен смърч

150

300

3.

Сребрист смърч

200

400

4.

Бяла ела

100

250

5.

Дугласка ела

150

300

6.

Секвоя

200

500

Иглолистни – екзотични

1.

Кедър

400

600

2.

Веймутов, Хималайски бор

300

500

3.

Тис

250

700

4.

Цуга, Лъжекипарис

150

300

5.

Конколорка, Испанска ела

200

400

6.

Лиственица

250

500

7.

Други

200

400

Широколистни, меки, бързорастящи

1.

Топола, Трепетлика

100

250

2.

Върба, Ива

100

250

3.

Бреза

100

200

4.

Липа

150

250

5.

Конски кестен,

Обикновен кестен

200

400

6.

Айлант, Гледичия

100

200

7.

Гинко билоба

200

400

8.

Магнолия

250

800

9.

Други екзотични

150

300

Широколистни, твърди, бавнорастящи

1.

Бук

100

250

2.

Ясен, Явор

150

300

3.

Клен, Шестил

150

300

4.

Орех

300

600

5.

Платан

500

800

6.

Акация

80

150

7.

Офика

150

500

8.

Бяла черница

250

500

9.

Други – екзоти

250

500

ІV.

Дървета и храсти с ярко изразена декоративна стойност

1000

1000