Бланки

За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се възпитават, социализират, обучават и отглеждат деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл.2./1/ Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможносите за опазване физическото и психическото му здраве.

/2/Настоящата Наредба за приемане на деца в общинските детски градини на територията на община Павел баня обхващат процесите записване, отписване и преместване на деца от детските градини на територията на община Павел баня.

Чл.3. Записването на децата в детските градини на територията на община Павел баня се осъществява по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето:

 • близки / роднини

 • приемни семейства

Чл.4. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

Чл.5. Записването, отписването и преместването се осъществява при спазване на разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и другите нормативни и поднормативни актове.

Чл.6. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. / чл.57, ал.1 от ЗПУО /

Чл.7. По преценка на родителя и/или при липса на детска ясла или свободни места в яслената група, децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването. / чл.57, ал.2 от ЗПУО /

Чл.8. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Чл.9. Децата могат да се преместват от една в друга детска градина през цялата учебна година при наличие на свободни места. / чл.58 от ЗПУО /

Чл.10. Свободните места за всяка възрастова група за нова учебна година се обявяват от директора на съответната детска градина до 15 юли.

РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Чл.11. Свободните места за прием на децата в детската градина през учебната година, се обявяват от директора на съответната детска градина на собствената си интернет страница /ако има такава/ и на интернет страницата на община Павел баня, както и на информационните табла на съответните детски градини, непосредствено след освобождаване на място.

Чл.12. Директорите на детските градини в края на всяко тримесечие подават информация за налични свободни места за прием до Ръководител Дейност „Образование” в община Павел баня.

Чл.13. Свободни места в детските градини са местата в рамките на определения брой групи и брой на децата в група, който се определя от директора след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на общинските детски градини. / чл.60, ал.3 от ЗПУО /

Чл.14. Родителите на всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини на територията на община Павел баня подават заявление с всички необходими данни

/ Приложение 1 / до директора на съответното детско заведение, като получават входящ номер.

Чл.15. Записването се осъществява от родителя /настойника на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

Чл.16. В детските градини, молбите/заявления за постъпване се приемат целогодишно, след обявяване на свободни места за прием.

Чл.17. Записването се извършва от директора на общинската детска градина след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на преференции.

Чл.18. При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

 • попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на детската градина /Пр. 1/;

 • ксерокопие от лична карта на родителите /настойниците/;

 • ксерокопие и оригинал на удостоверението за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение.

Чл.19. Деца със специални образователни потребности / СОП / и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи.

Чл.20. Родителят/настойникът представя изискуемите документи, доказващи предимство при подаване на заявлението за прием/кандидатстване.

Чл.21. При непредставяне на документ за ползване на предимство, записването на детето се извършва по общия ред.

Чл.22. При записване родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.

Чл.23. /отменен с Решение №488 от 27.04.2017 г. от Протокол № 21/27.04.2017 г./ 

Чл.24. Родителите (настойниците) се запознават със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в общинска детска градина:.

 • здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/ детската ясла;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детска ясла и едноседмичен срок за детските градини;

 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 – месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла;

 • данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;

 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите;

 • медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по – късно от 3 дни преди постъпване на детето в детска ясла/ детска градина.

Чл.25. /1/ От 15 юли до 31 август се извършва записване на новоприетите деца в съответното детско заведение..

/2/ Списъците с приетите деца в групите в детските градини и детските ясли се обявяват до 10 септември на видно място във всяко детско заведение

/3/ Директорът на детската градина (или комисия със заповед на директора на детската градина) извършва класиране на децата-кандидати в срок до 5 септември, като резултатите се обявяват на информационното табло в детската градина, а свободните места и на официалния сайт на община Павел баня.

Чл.26. Децата, които не постъпят в детската градина по неуважителни причини до 30 септември на текущата година и не са подлежащи на задължително обучение, отпадат от списъчния състав на детската градина.

РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Чл.27. Децата от Детските градини се отписват при следните случаи:

–  по желание на родителите със заявление до директора;

–  при постъпване в първи клас;

–  при незаплащане на месечната такса за два последователни месеца; /отменен с Решение №488 от 27.04.2017 г. от Протокол № 21/27.04.2017 г./ 

– при безпричинно отсъствие на детето на 2 (два) последователни месеца от детската градина.

Чл.28. Директорите на детските градини от 1-во до 5-то число на всеки месец подават в общината информация за средна мес. посещаемост на децата през предходния месец.

Чл.29. Децата в общинските детски градини могат да се преместват в други детски заведения през цялата учебна година при наличие на свободни места.

Чл.30. Децата от детските градини се изписват от детското заведение по желание на родителите, но не по-късно от 31 август в годината на постъпването им в първи клас.

Чл.31.Отписването задължително се отразява от директора на детската градина, съгласно нормативната уредба.

РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Чл.32. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място в другите детски градини на територията на Общината.

Чл.33. Преместването на децата се извършва в началото на учебната година при формиране на групите според възрастта на децата.

Чл.34. Преместването на децата от яслена в градинска група се извършва при навършване на 3-годишна възраст към първи септември при формиране на групите в детската градина.

Чл.35. По преценка на родителя и/или при липса на свободни места в детска ясла или при липса на такава в населеното място могат да бъдат преместени и деца, навършили 2 години към началото на учебната година на постъпването.

Чл. 36. /отменен с Решение №488 от 27.04.2017 г. от Протокол № 21/27.04.2017 г./ 

Чл.37. Преместването на дете от подготвителна група се извършва с издаване на „Удостоверение” по образец.

Чл. 38. Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. С настощата наредба се въвеждат изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§ 3. Директорите на общинските детски градини да изпълнят задълженията си от настоящата наредба до 15 септември 2016 г и да поставят настоящата Наредба на видно място за информация на родителите.

Наредбата е приета с Решение № 334 от Протокол № 14 на ОбС, Павел баня и може да бъде променяна или допълвана по реда на нейното приемане.

Наредбата е променена с Решение № 488 от 27.04.2017 г. от Протокол № 21 на ОбС, Павел баня.