Карта за паркиране

Заявление

За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат :

1.условията и редът за обособяване на местата определени за превозните средства, обслужващи лица с увреждания;

2.условията и редът за издаване на карта за престой и паркиране на превозните средства, управлявани или превозващи лица с увреждания;

3.правилата за използване на улеснения при паркиране;

(2) Наредбата се прилага на цялата територия на Община Павел баня и по отношение на всички обозначени места за паркиране от хора с увреждания, независимо от техния стопанин.

Чл.2. (1) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.

(2) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1) Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава от Кмета на община Павел баня по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания и съдържа следната задължителна информация:

1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2. Дата на издаване на картата;

3. Срок на валидност на картата;

4. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;

5. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител;

(2) Кметът на община Павел баня създава и поддържа Регистър, който съдържа:

1. Пореден номер и дата на издадена карта за паркиране на хора с увреждания;

2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане и адресна регистрация;

3. Единен граждански номер;

4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

5. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(3) Карта за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на едно от следните условия :

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е над 50 % (петдесет процента).

Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради сърдечни и белодробни заболявания.

2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради зрителни заболявания или увреждания.

(4) Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверяват с актуално решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал.

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен(настоящ) адрес в община Павел баня , подават заявление до кмета на общината по образец (Приложение №2). За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;

2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

3. Актуална цветна снимка, с размери 3,5 на 4 см.;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането. (3) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението.

(4) Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

Глава трета

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 5. (1) Право да престояват и паркират на определените в чл. 2, ал. 1 места, имат превозните средства, които към момента, при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна карта, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази Наредба.

(2)Правото по ал. 1 се осъществява по следния начин:

1. Безплатно и неограничено във времето на превозни средства, обслужващи лице с увреждания пред сградата по постоянен или настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището, обитавано от него. В този случай превозното средство, обслужващо лице с увреждания, следва да е негова собственост, а адреса на местодомуването на превозното средство трябва да съвпада с адреса, посочен в свидетелството за регистрация.

2. Безплатно за време до 4 часа във всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на Община Павел баня на превозни средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента, при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания.

Чл.6. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените в чл. 2, ал. 1 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.

Чл.7. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2, ал. 1 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, който не притежават карта за паркиране за лица с увреждане или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта

КОНТРОЛ

Чл.8. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране в по чл. 2, ал. 1 се осъществява от униформените служители от съответните териториални звена на Главна дирекция „Охранителна полиция“ в Министерство на вътрешните работи, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Павел баня или от негов заместник, въз основа на акт съставен по наредбата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в нарушение на чл. 7, се наказва с глоба от 200 лева.

(2) Който използва карта за паркиране за лица с увреждане, която е издадена за другиго, в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба от 500 лева.

(3) Лице с увреждане, което не притежава карта за престой и паркиране на превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания е безплатно.

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с Карта за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Павел баняпо образец съгласно Приложение №1, след влизане в сила на настоящата Наредба.

§ 3. Технически спецификации:
1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.
2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за „инвалид“, който е на тъмносин фон.
3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.
4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части отпред и на гърба.
5. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране в цялата страна, е както следва:
Лявата част отпред съдържа:
– символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
– дата на изтичане на картата за паркиране;
– серийния номер на картата за паркиране;
– името и печата на издаващия орган /кмет на общината/.

Дясната част отпред трябва да съдържа:
–    с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици.
–    Думите „Модел на европейските общности” на български език
–    Като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизирани Европейския съюз.

Лявата част на гърба трябва да съдържа:
–    фамилията на притежателя
–    първото име на притежателя
–    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак
–    снимка на притежателя

Дясната част на гърба трябва да съдържа:
–    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с трайни увреждания на обозначените за това места;

–    твърдението, че при паркиране картата се поставя на видно място на предната част на превозното средство така, че да се вижда ясно с цел проверка.
–    Данните се въвеждат на български език.

§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 680 от Протокол № 42/29.04.2014г. на Общински съвет –Павел баня и влиза в сила от датата на нейното приемане.

Христина Димова Петрова

Председател на Общински Съвет Павел баня