Категория информация Адрес
1 Описание на правомощията на Кмета на община Павел баня и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община Устройствен правилник
2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове Заповеди на кмета, Нормативни документи и Търгове и конкурси
3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Павел баня Административни услуги
4 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията Устройствен правилник
5 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация Павел баня Устройствен правилник
6 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси Бюджет
7 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Профил на купувача
8 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Проекти на нормативни актове
9 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията. Достъп до обществена информация
10 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
11 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му Закон за защита на класифицираната информация
12 Административни услуги Административни услуги
13 Регистър на общинската собственост https://pavelbanya.bg
14 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността Стратегии и програми