Отговорно звено за работа по ЗДОИ

Отдел „Административно обслужване, ГРАО и ТО” е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.
Адрес: община Павел баня
ул. „Освобождение” №15
6155 гр. Павел баня
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: „Административно обслужване” в Центъра за административно обслужване при община Павел баня
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 04361 /22 63
e-mail: delovodstvo@pavelbanya.bg

Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация

Заявление за достъп до обществена информация
Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси за предоставяне на информацията, съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.):
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Информация, предоставяна повече от три пъти

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
(2) Принципът за определяне на таксата, посочен в ал. 1, не се прилага за таксите, събирани:
1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;
2. за повторното използване на информация, по отношение на която организацията от обществения сектор е длъжна да реализира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на информацията, съгласно закон или установената административна практика; задължението се определя предварително и се публикува по електронен път;
3. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 организацията от обществения сектор изчислява общите такси в зависимост от категориите и количеството данни, предоставени за повторно използване, в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Общият приход на обществената организация от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите за обществената организация счетоводни принципи.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 общият приход от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и придобиването на права за ползването на информацията заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни принципи.
(5) Размерът на таксите се определя:
1. за таксите, събирани от държавен орган – с тарифа, приета от Министерския съвет;
2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор – от ръководителя на организацията;
3. за таксите, събирани от общините – от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.
(6) Размерът на таксите, основата, на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и всички допълнителни условия, ако има такива, се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване се посочва и начинът, по който са изчислени тези такси, във връзка с конкретното искане за повторна употреба.
(7) Сумите от такси за повторно използване на информация постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.
(8) Министерският съвет преразглежда на всеки три години методиката по ал. 3 въз основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.
(9) Ако организация от обществения сектор не определи размер на таксите по ал. 5, т. 2 и 3, организацията предоставя тази информация за повторно ползване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифата по ал. 5, т. 1.