ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

О Б Я В А

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

Втори етаж със самостоятелен вход от юг с площ 220 кв.м. (състоящ се от стълбище, антре, коридор, основна зала, складово помещение, две стаи и санитарен възел) от масивна двуетажна сграда находяща се в УПИ VІІ-636 за одо в кв. 11 по плана на с. Осетеново, с площ 973 кв.м., в едно със съответните идеални части от правото на строеж върху общинския терен и от общите части на сградата.

 

РЕШЕНИЕ № 220 от Протокол № 13/ 16.07.2020 г. на Общински съвет Павел баня (публикувано на 01.09.2020 г. в бр. 77 на Държавен вестник)

 

Дата на провеждане на процедурата: 06.10.2020 г. от 14,00 ч.

Срок за закупуване на документация: 21.09.2020 г. (включит.)

Срок за подаване на документация за участие: 05.10.2020 г. до 17,00 ч.

 

Общински съвет Павел баня на основание  Чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3, чл.5 и чл.6   и глава V, раздел І от НТК  РЕШИ:

 1. Да започне процедура по продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Втори етаж със самостоятелен вход от юг с площ 220 кв.м. (състоящ се от стълбище, антре, коридор, основна зала, складово помещение, две стаи и санитарен възел) от масивна двуетажна сграда находяща се в УПИ VІІ-636 за одо в кв. 11 по плана на с. Осетеново, одобрен със Заповед № 176/ 13.07.1998 г., изменен със Заповед № РД-14-26/ 02.06.2020 г. с площ 973 кв.м., в едно със съответните идеални части от правото на строеж върху общинския терен и от общите части на сградата, при граници и съседи: улица, УПИ ІІ-125, УПИ VІ-123, УПИ VІІІ-637 в кв. 11; съставен АОС № 4313/ 07.07.2020 г.; чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

 1. Определя минимална тръжна цена в размер на 66500 лв. без ДДС. Стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена или 3325,00 лв.

 

 1. Утвърждава Правен анализ, Информационен меморандум и Приватизационна оценка.

 

 1. Утвърждава тръжна  документация за продажбата на имота, която съдържа:
 • обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от НТК с конкретни данни за всяко от тях;
 • изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
 • основанията за допускане и недопускане до участие в търга;
 • разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация;
 • проект на договор за продажба на обекта на търга;
 • информационен меморандум.
 • Други документи: Копие от АОС, скица на обекта, копие от удостоверение за идентичност.
 1. Тръжната документация се закупува в сградата на община Павел баня, находяща се в гр.Павел баня, ул. „Освобождение” №15, стая № 6, ет. 2 – Служба „Общинска собственост, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е 150,00 лв. без ДДС  и се заплаща в касата на община Павел баня, находяща се в сградата на общината, или по банкова сметка  BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC UNCRBGSF  код 44 70 00 при банка Уникредит Булбанк клон гр.Казанлък, до изтичане на срока за подаване на документите за участие. При закупуването на документацията следва да бъдат представени следните документи:

А) Юридическите лица и едноличните търговци представят:

 1. Документ – удостоверение за актуално правно състояние – оригинал или заверено копие, издадено до 15 дни преди датата на търга;
 2. Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;

Б) Физическите лица, извън тези по т. А), представят:

 1. Документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
 2. Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация

В) При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

 1. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които са част от тръжната  документация, както следва:

А) До участие в търга се допускат български физически/ юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карти или удостоверение за актуално състояние)

Б) Кандидатите – юридически лица да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение)

В) Кандидатите – физически/юридически лица да нямат задължения към НАП и община Павел баня (доказва се с удостоверение, издадено до 15 дни преди датата на търга).

Лицата закупили тръжна документация, могат да отправят искане за разяснения  по процедурата за провеждане на търга в срок до тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото Решение в “Държавен вестник”.

 1. Депозит за участие  в размер на 10% от началната тръжна цена, внесен като парична сума по банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC UNCRBGSF  при банка Уникредит Булбанк клон гр.Казанлък. Краен срок за внасяне на депозита – до изтичане на срока за подаване на предложенията за участие в търга.
 2. Срок за извършване на оглед на обекта  всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа в срока за подаване на предложения за участие.
 3. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждането на търга – 05.10.2020 г.
 4. Дата и място на провеждане на търга – в сградата на община Павел баня стая № 8, на 06.10.2020 г. от 14,00 ч.