О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-175/ 21.09.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 146 от Протокол № 9/ 30.04.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.8.2 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на

Незастроен поземлен имот с площ 923 кв.м. (деветстотин двадесет и три кв.м.) за който по плана на с. Осетеново, утвърден със Заповед № 176/ 13.07.1998 г. е отреден УПИ VІІ-595 (урегулиран поземлен имот седем за петстотин деветдесет и пет) в кв. 24 (квартал двадесет и четири), при граници и съседи: УПИ V-251, УПИ VІ-250, улица, УПИ VІІІ-249, УПИ ІХ-580, УПИ Х-253, УПИ ІХ-252; съставен АОС № 2242/10.04.2012 г.

Начална тръжна цена в размер на 7900,00 лв. (седем хиляди и деветстотин лева) без ДДС определена от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет;

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. Дата, място  и час на провеждане на търга13.10.2020 г., стая № 8 на общинска администрация – Павел баня от 15,10 ч.
 2. Депозит за участие в размер на  50% от началната цена – 3950,00 лв., внесен по сметка на община Павел баня:

Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък

BG56 UNCR 9660 3300 3003 18

UNCRBGSF

 1. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 2. Срок за подаване на заявления за участие:  До 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството на община Павел баня.
 3. Дата на повторна процедура: При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна да се проведе  на  20.10.2020 г. в същия час и място, и при същите условия.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец ;
 • Проекто – договор за продажба
 • Копие от скица и акт за общинска собственост;
 • Копие от заповед;

 

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ /п/

Кмет на Община Павел баня

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост