О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-169/ 11.09.2020 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 175 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.1.17 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на  имот – частна общинска собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 55021.501.1519 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Павел баня, с площ 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при съседи 55021.501.1200, 55021.501.1211, 55021.501.2029; съставен АОС № 4169/18.02.2020 г.
Начална тръжна цена в размер на 8000,00 лв. (осем хиляди лева) без ДДС определена от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 1. Дата, място и час на провеждане на търга01.10.2020 г., стая № 8на общинска администрация – Павел баня от 14,00 ч.
 2. Депозит за участие в размер на 50% от началната цена – 4000,00 лв., внесен по сметка на община Павел баня:
Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък
BG56 UNCR 9660 3300 3003 18
UNCRBGSF
 1. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 2. Срок за подаване на заявления за участие: До 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството на община Павел баня.
 3. Дата на повторна процедура: При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна да се проведе на 08.10.2020 г. в същия час и място, и при същите условия.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:
 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец;
 • Проекто – договор за продажба
 • Копие от скица и акт за общинска собственост;
 • Копие от заповед;
Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Изпълнението на заповедта възлагам на Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ             /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост