О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-121/ 24.06.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 174 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.11.5 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
Поземлен имот с идентификатор 73540.16.746 (седем, три, пет, четири, нула, точка, едно, шест, точка, седем, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тъжа, одобрени със Заповед РД-18-1439/07.08.2018 г. на ИД на АГКК площ 4891 кв.м. (четири хиляди осемстотин деветдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята: Девета, стар идентификатор 73540.16.417, номер по предходен план 000417 при съседи 73540.16.31, 73540.16.356, 73540.16.33, 73540.16.51, 73540.17.364, 73540.16.390, 73540.16.46, 73540.16.475, 73540.16.18; съставен АОС № 4027/ 30.05.2019 г.
Определя начална тръжна цена в размер на 1600,00 лв. (хиляда и шестстотин лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет;
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
О П Р Е Д Е Л Я М:
  1. Дата и час на провеждане: 14.07.2020 г. от 14,30 ч. в сградата на Общинска администрация Павел баня.
  2. Цена на тръжната документация: 24,00 лв.
  3. Депозит за участие в размер на  10 % от началната цена – 160,00 лв.
  4. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината и съдържа:
  • Образец от заявление;
  • Декларации и удостоверение по образец;
  • Копие от скица, АОС и заповед;
  • Условия за участие в процедурата;
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 21.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост