О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-122/ 24.06.2020 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 189 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.3.1 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
Поземлен имот с проектен идентификатор 00697.37.11 (нула, нула, шест, девет, седем, точка, три, седем, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Асен, община Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-1433/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, площ 10187 кв.м. (десет хиляди сто осемдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: Нула, при съседи 00697.37.154, 00697.37.155, 00697.37.157, 11697.37.158, 00697.37.159, 00697.15.83, 00697.37.160, 00697.37.445, 00697.12.22, 00697.37.153; съставен АОС № 4159/ 18.12.2019 г.
Начална тръжна цена в размер на 4100,00 лв. (четири хиляди и сто лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет;
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
О П Р Е Д Е Л Я М:
  1. Дата и час на провеждане: 14.07.2020 г. от 14,40 ч. в сградата на Общинска администрация Павел баня.
  2. Цена на тръжната документация: 24,00 лв.
  3. Депозит за участие в размер на  10 % от началната цена – 410,00 лв.
  4. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината и съдържа:
  • Образец от заявление;
  • Декларации и удостоверение по образец;
  • Копие от скица, АОС и заповед;
  • Условия за участие в процедурата;
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 21.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост