О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-123/ 24.06.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 587 от Протокол № 27/ 26.10.2017 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.1.1 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на  имот – частна общинска собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 55021.501.1574 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 495(четиристотин деветдесет и пет) кв.м. трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10м, номер по предходен план УПИ ІІ кв.4, при съседи 55021.501.3213, 55021.501.2103, 55021.501.1207, 55021.501.56, 55021.501.55; съставен АОС № 2292/ 24.07.2012 г.
Начална тръжна цена в размер на 17400,00 лв. (седемнадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС, съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
  1. Дата и час на провеждане на търга: 14.07.2020 г. от 14,50 ч.
  2. Депозит за участие в размер на 20% от началната цена – 3480,00 лв., внесен по сметка на община Павел баня:
Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък
BG56 UNCR 9660 3300 3003 18
UNCRBGSF
  1. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касиера на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:
  • Образец от заявление;
  • Копие от скица и акт за общинска собственост;
  • Декларация и удостоверение по образец;
  • Удостоверение за липса на задължения по образец
  • Условия за участие в процедурата
 
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 21.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на Главен специалист „Общинска собственост“.
 
ИСА БЕСООЛУ /п/
Кмет на Община Павел баня  
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост