О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-124/ 24.06.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 179 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и точки 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15 и 3.1.16 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти –частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, както следва:
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3191 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, девет, едно) с площ 1799 кв.м. (хиляда седемстотин деветдесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ І-1443 в кв. 79, при съседи 55021.501.2072, 55021.501.3169, 55021.501.3192, 55021.501.3278; съставен АОС № 3750/ 11.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 81000,00 лв. (осемдесет и една хиляди лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3169 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, девет) с площ 1797 кв.м. (хиляда седемстотин деветдесет и седем), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ ХІ-1639 в кв. 79, при съседи 55021.501.2072, 55021.501.3279, 55021.501.3201, 55021.501.3292, 55021.501.3191; съставен АОС № 3756/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 80850,00 лв. (осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3170 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, седем, нула) с площ 1539 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ І-1639 в кв. 113, при съседи 55021.501.3228, 55021.501.3227, 55021.501.3223, 55021.501.3279, 55021.501.2072; съставен АОС № 3757/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 69250,00 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3228 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, две, осем) с площ 1530 кв.м. (хиляда петстотин и тридесет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ VІІ-1434 в кв. 113, при съседи 55021.501.3280, 55021.501.3227, 55021.501.3223, 55021.501.3170, 55021.501.2072; съставен АОС № 3760/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 68850,00 лв. (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3227 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, две, седем) с площ 1201 кв.м. (хиляда двеста и един), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ VІ-1434 в кв. 113, при съседи 55021.501.3280, 55021.501.3226, 55021.501.3224, 55021.501.3223, 55021.501.3170, 55021.501.3228; съставен АОС № 3759/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 54000,00 лв. (петдесет и четири хиляди лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3226 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, две, шест) с площ 1512 кв.м. (хиляда петстотин и дванадесет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ V-1435 в кв. 113, при съседи 55021.501.3280, 55021.501.3225, 55021.501.3224, 55021.501.3223, 55021.501.3227; съставен АОС № 3758/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 68000,00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3230 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, три, нула) с площ 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ ІІ-1434 в кв. 80, при съседи 55021.501.3239, 55021.501.3238, 55021.501.3231, 55021.501.3229, 55021.501.2072; съставен АОС № 3761/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 20500,00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3231 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, три, едно) с площ 1377 кв.м. (хиляда триста седемдесет и седем), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ ІІІ-1434 в кв. 80, при съседи 55021.501.3230, 55021.501.3238, 55021.501.3237, 55021.501.3236, 55021.501.3232, 55021.501.3280, 55021.501.3229; съставен АОС № 3762/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 48200,00 лв. (четиридесет и осем хиляди и двеста лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3235 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, три, пет) с площ 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ VІІ-1434 в кв. 80, при съседи 55021.501.3236, 55021.501.3281, 55021.501.3283, 55021.501.3234, 55021.501.3233, 55021.501.3232; съставен АОС № 3763/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 29400,00 лв. (двадесет и девет хиляди и четиристотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3240 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, нула) с площ 745 кв.м. (седемстотин четиридесет и пет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ І-1640 в кв. 101, при съседи 55021.501.3245, 55021.501.3241, 55021.501.3281, 55021.501.2072; съставен АОС № 3764/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 23850,00 лв. (двадесет и три хиляди и осемстотин и петдесет лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3243 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, три) с площ 496 кв.м. (четиристотин деветдесет и шест), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ ІV-1562 в кв. 101, при съседи 55021.501.3242, 55021.501.3244, 55021.501.3283, 55021.501.3281; съставен АОС № 3765/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 15900,00 лв. (петнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3245 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, пет) с площ 2553 кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и три), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ VІ-1640 в кв. 101, при съседи 55021.501.3282, 55021.501.3244, 55021.501.3242, 55021.501.3241, 55021.501.3240, 55021.501.2072; съставен АОС № 3767/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 89350,00 лв. (осемдесет и девет хиляди триста и петдесет лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3244 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, четири) с площ 1490 кв.м. (хиляда четиристотин и деветдесет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ V-1640 в кв. 101, при съседи 55021.501.3245, 55021.501.3282, 55021.501.3283, 55021.501.3243, 55021.501.3242, 55021.501.3241; съставен АОС № 3766/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 47700,00 лв. (четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3246 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, шест) с площ 1459 кв.м. (хиляда четиристотин петдесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ І-1640 в кв. 114, при съседи 55021.501.3247, 55021.501.3283, 55021.501.3282, 55021.501.2072; съставен АОС № 3768/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 43800,00 лв. (четиридесет и три хиляди и осемстотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3247 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири, седем) с площ 1283 кв.м. (хиляда двеста осемдесет и три), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план УПИ ІІ-1562 в кв. 114, при съседи 55021.501.3276, 55021.501.3283, 55021.501.3246, 55021.501.2072; съставен АОС № 3769/ 27.06.2018 г.
Начална тръжна цена в размер на 38500,00 лв. (тридесет и осем хиляди и петстотин лева) без ДДС. Стъпка за наддаване – минимум 5 % от началната тръжна цена.
Началните тръжни цени са определена от лицензиран експерт – оценител и одобрени в решението на общински съвет.
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 1. Дата и час на провеждане на търга15.07.2020 г. от 14,00 ч. за първия имот и през 10 мин. за всеки следващ.
 2. Депозит за участие: 50 % (петдесет процента) от началната цена за всеки от имотите, внесен по сметка:                       
Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък
BG56 UNCR 9660 3300 3003 18
UNCRBGSF
 1. За оглед на имотите: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена срещу сумата от 24,00 лв. с ДДС (невъзстановими) за един имот и съдържа:
 • Образец от заявление;
 • Декларации и удостоверение по образец;
 • Копие от скица и акт за общинска собственост;
 • Условия за участие в процедурата;
 
Заявления за участие в процедурата се подават в запечатан непрозрачен плик с изписано наименование на обекта на търга, името и адреса на участника в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 22.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
 
ИСА БЕСООЛУ
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост