О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-180/ 21.09.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 231 от Протокол № 14/ 27.08.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.12.3 и 3.12.4 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на  недвижими имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Търничени, община Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-1440/ 07.08.2018 г. на ИД на АГКК, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 73688.64.136 (седем, три, шест, осем, осем, точка, шест, четири, точка, едно, три, шест), площ 1255 кв.м. (хиляда двеста петдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: Десета, при съседи 73688.64.7, 73688.64.8, 73688.64.16, 73688.64.137, 73688.62.127, 73688.62.129, 73688.64.6, 73688.64.14, 73688.64.132; съставен АОС № 4309/ 24.06.2020 г.

Начална тръжна цена в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.

 1. Поземлен имот с идентификатор 73688.64.137 (седем, три, шест, осем, осем, точка, шест, четири, точка, едно, три, седем), площ 1416 кв.м. (хиляда четиристотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: Десета, при съседи 73688.64.19, 73688.64.18, 73688.64.15, 73688.176.3, 73688.62.22, 73688.176.1, 73688.62.21, 73688.62.92, 73688.62.127, 73688.64.136, 73688.64.16, 73688.64.8, 73688.64.20; съставен АОС № 4310/ 24.06.2020 г.

Начална тръжна цена в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева), съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. Дата, място  и час на провеждане на търга13.10.2020 г., стая № 8 на общинска администрация – Павел баня от 14,20 ч.
 2. Депозит за участие в размер на  50% от началната цена за всеки от имотите.
 3. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
 4. Срок за подаване на заявления за участие:  До 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството на община Павел баня.
 5. Дата на повторна процедура: При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна да се проведе  на  20.10.2020 г. в същия час и място, и при същите условия.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 24,00 лв.с ДДС (невъзстановими) и съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец ;
 • Проекто – договор за продажба
 • Копие от скица и акт за общинска собственост;
 • Копие от заповед;

 

 

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ /п/

Кмет на Община Павел баня

 

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост