О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-118/ 24.06.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 т.1 и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по чл.8, ал.2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 182 от Протокол № 10/ 28.05.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.16. от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, както следва:
  1. Лек автомобил Мерцедес  S 300 TD с рег. № СТ 9966 СК, цвят – Светло сив металик, година на регистрация 1998 г. рама № WDВ1401351А425066, двигател № 60696112007235, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 3500,00 (три хиляди и петстотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
  2. Лек автомобил Мерцедес  VITO 112 CDI с рег. № СТ 2911 АМ, цвят – Слонова кост, година на регистрация 2003 г. рама № WDF63819413523087, двигател № 61198050714933, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 1600,00 (хиляда и шестстотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
  3. Лек автомобил Фолксваген  TRANSPORTER T с рег. № СТ 3207 СМ, цвят – Зелен, година на регистрация 1995 г. рама № WV2ZZZ70ZSH047617, двигател № 1Х127258, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 1400,00 (хиляда и четиристотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20% ДДС.
О П Р Е Д Е Л Я М:
  1. Дата и час на провеждане: 14.07.2020 г. от 14,00 ч. в сградата на Общинска администрация Павел баня.
  2. Цена на тръжната документация: 24,00 лв.
  3. Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена за всяка от позициите.
  4. За оглед на автомобилите: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината и съдържа:
  • Образец от заявление;
  • Декларации и удостоверение по образец;
  • Условия за участие в процедурата;
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 21.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост