О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-206/ 11.11.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС,  решение № 259 от Протокол № 15/22.10.2020 на Общински съвет – Павел баня и в изпълнение на т. 2.8.2. от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

Помещение на първи етаж с площ 50 кв.м. в едно с прилежащи сервизни и складови помещения с площ 30 кв.м. в Масивна сграда – Читалище в УПИ І кв. 37 по плана на с. Осетеново, АОС № 3497/ 28.06.2016 г

Начална тръжна цена в размер на 90,00 лв. без ДДС, съобразно Обобщената тарифа за определяне на минималните наемни цени на общински имоти.

При подписване на договор за наем спечелилия търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. Дата, място и час на провеждане на търга:  27.11.2020 г. от 14,00 ч., стая № 8 на общинска администрация – Павел баня.
 2. Депозит за участие в размер на  50,00 лв.
 3. Цена на тръжната документация: 12,00 лв. с ДДС
 4. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Удостоверение за липса на задължения по образец;
 • Проекто – договор за наем;
 • Копие от акт за общинска собственост;
 • Копие от заповед;

 

Заявления за участие в процедурата се подават в запечатан непрозрачен плик с изписано наименование на обекта на търга, името и адреса на участника в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе  на  04.12.2020 г. в същия час и място, и  при същите условия.

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ     /п/

Кмет на Община Павел баня

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост