О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-144/ 18.08.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на т. 2.8.28 и 2.8.29 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 
О Т К Р И В А М:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
  1. Незастроен поземлен имот с площ 557 кв.м. за който по плана на с. Осетеново е отреден УПИ ІІІ-общ. в кв. 60 при граници и съседи: улица, УПИ ІV-общ., р. Тунджа, УПИ ІІ-църква; съставен АОС № 657/ 01.04.2004 г.
Начална тръжна цена в размер на 55,70 лв. годишен наем, определена съгласно т. Б.4.1. от Обобщената тарифа за определяне на минималните наемни цени на общински имоти.
  1. Незастроен поземлен имот с площ 494 кв.м. за който по плана на с. Осетеново е отреден УПИ ІV-общ. в кв. 60 при граници и съседи: улица, улица, р. Тунджа, УПИ ІІІ-общ; съставен АОС № 658/ 01.04.2004 г.
Начална тръжна цена в размер на 49,40 лв. годишен наем, определена съгласно т. Б.4.1. от Обобщената тарифа за определяне на минималните наемни цени на общински имоти.
 
При подписване на договор за наемспечелилия търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Депозит за участие: 20,00 лв. за една позиция
  2. Дата и час на провеждане: 03.09.2020 г.  от 14,00 ч. в Общинска администрация  Павел баня.
  3. За оглед на имотите: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.
УТВЪРЖДАВАМ:  
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 12,00 лв. (невъзстановими) и съдържа:
  • Условия за участие в търга
  • Образец от заявление
  • Декларация и удостоверение по образец
  • Копие от АОС и скица
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 10.09.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ             /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост