О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-8/ 19.01.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.98 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решение № 312 от Протокол № 17/ 21.12.2020  г. на Общински съвет Павел баня, и т. 2.8.1 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот – публична общинска собственост в ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ОСЕТЕНОВО – УПИ І-здр.служба кв. 36 по плана на с. Осетеново АОС № 1587/ 08.08.2007 г., както следва:

Лекарски кабинет на първи етаж (12,60 кв.м.), манипулационна (9,50), коридор (3,10), чакалня и сервизни помещения (17,30), всичко с обща площ 42,50 кв.м. при начална конкурсна цена 32,30 лв. без ДДС месечен наем.

 

Конкурсът да се проведе при следните условия и  критерии за участие:

 1. Предложена най-висока месечна наемна цена, която не може да бъде по-ниска от предложената начална, увеличена с една наддавателна стъпка в размер на 10% –  30 т.
 2. Кандидатът да бъде лице, което няма задължения към общината – 20 т.
 3. Представяне на доказателства за професионална квалификация и придобити специалности – 20 т.

Допълнителни изисквания:

 1. За лекарските кабинети – Кандидатът да не е наемател или ползвател на друг кабинет в съответното населено място – 30 т.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Дата за провеждане на конкурса: 05.02.2021г. от 14,20 ч. в сградата на Общинска администрация  Павел баня.
 2. Депозит за участие в размер на 20,00 лв.
 3. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.

 

УТВЪРЖДАВАМ:  Конкурсна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 12,00 лв.  и съдържа:

 • Условия за участие в конкурса
 • Образец от заявление
 • Образец от предложение
 • Проекто – договор за наем
 • Удостоверения и декларации по образец

Заявления за участие в процедурата се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на конкурсната процедура, повторна ще се проведе  на  12.02.2021 г. в същия час и при същите условия.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

ИСА БЕСООЛУ     /п/

Кмет на Община Павел баня

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост