О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-186/ 01.10.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС,  т. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., в изпълнение на Решение № 95 от Протокол № 5/ 30.01.2020 на Общински съвет – Павел баня и влязло в законна сила на 12.08.2020 г. Решение № 242/ 29.06.2020 г. по Адм. дело 232/ 2020 г. по описа на на Административен съд Стара Загора с което е обявена нищожността на Заповед  № РД-15-49/ 12.03.2020 г. на кмета на общината и е прогласена нищожността на Заповед № РД-15-25/ 24.02.2020 г. подписана от Зам.кмета на общината, както и във връзка със Заповед № РД-17-72/ 30.09.2020 г. за командироване на  кмета на общината до гр. Бургас на дата 01.10.2020 г., като за срока на отсъствието му ще бъде заместван от Зам. Кмет – Йордана Енева

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 1 година на имоти – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК, както следва:

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.1513 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, три), с площ 12271 кв.м. (дванадесет хиляди двеста седемдесет и един), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,  представляващ УПИ VІІІ-плажен и увеселителен комплекс кв. 2 по регулационния план на града, при граници и съседи 55021.501.1348, 55021.501.1514, 55021.501.1515, 55021.501.3145, 55021.501.3146, 55021.501.2097, 55021.501.2101, 55021.501.1512, 55021.501.1511, 55021.501.2031; ведно с плувен басейн с площ 1225 (хиляда двеста двадесет и пет) кв.м. и построените в имота:

1.1.Сграда с идентификатор 55021.501.1513.1 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, три, точка, едно) застроена площ 974 кв.м. (деветстотин седемдесет и четири), брой етажи: Един, предназначение: Друг вид обществена сграда;

1.2.Сграда с идентификатор 55021.501.1513.2 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, три, точка, две) застроена площ 56 кв.м. (петдесет и шест), брой етажи: Един, предназначение: Друг вид обществена сграда;

1.3.Сграда с идентификатор 55021.501.1513.3 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, три, точка, три) застроена площ 11 кв.м. (единадесет), брой етажи: Един, предназначение: Друг вид обществена сграда; съставен АОС № 4019/ 14.05.2019 г.

 1. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.1512 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, две), с площ 3348 кв.м. (три хиляди триста четиридесет и осем), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,  представляващ УПИ VІ-балнеохотелски и рекреационен комплекс кв. 2 по регулационния план на града, при граници и съседи 55021.501.1511, 55021.501.1513, 55021.501.2101, 55021.501.1540, 55021.501.1302; съставен АОС № 4022/ 14.05.2019 г.
 2. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3145 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, четири, пет), с площ 892 кв.м. (осемстотин деветдесет и два), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,  стар идентификатор 55021.501.1516, представляващ УПИ VІІ-хотел кв. 2 по регулационния план на града, при граници и съседи 55021.501.1515, 55021.501.2097, 55021.501.3146, 55021.501.1513; ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 55021.501.3145.1 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, четири, пет, точка, едно) застроена площ 14 кв.м. (четиринадесет), брой етажи: Един, предназначение: сграда за битови услуги; съставен АОС № 4023/ 14.05.2019 г.
 3. Поземлен имот с идентификатор 55021.501.3146 (пет, пет, нула, две, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, четири, шест), с площ 891 кв.м. (осемстотин деветдесет и един), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,  стар идентификатор 55021.501.1516, представляващ УПИ VІІ-хотел кв. 2 по регулационния план на града, при граници и съседи 55021.501.3145, 55021.501.2097, 55021.501.1513; съставен АОС № 4024/ 14.05.2019 г.

 

Начална тръжна цена в размер на 39600,00 лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева) без ДДС годишен наем, съгласно представена пазарна оценка от лицензиран експерт – оценител и одобрена в решението на общински съвет.

Срок и начин на плащане: Наемната цена наемателят заплаща на наемодателя изцяло в рамките на 30 дни, считано от сключване на договора по сметка на община Павел баня: Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък

BG91 UNCR 9660 8400 3003 10

BIC UNCRBGSF

Код за вид плащане 44 41 00

 

При подписване на договор за наем спечелилия търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. Дата, място и час на провеждане на търга:  03.11.2020 г. от 14,00 ч., стая № 8 на общинска администрация – Павел баня.
 2. Депозит за участие в размер на  40% от началната тръжна цена15840,00 лв., внесен по сметка на община Павел баня:

Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък

BG56 UNCR 9660 3300 3003 18

UNCRBGSF

 1. Цена на тръжната документация: 24,00 лв. с ДДС
 2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена при условията на чл. 90, ал. 3 от НРПУРОИ.
 3. За оглед на имота: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която съдържа:

 • Условия за участие в процедурата;
 • Заявление по образец;
 • Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
 • Декларация за съхраняване и обработване на личните данни;
 • Ценово предложение (бланка – образец)
 • Удостоверение за липса на задължения по образец;
 • Проекто – договор за наем;
 • Копие от скици и актове за общинска собственост;
 • Копие от заповед;

 

 

Заявления за участие в процедурата се подават в запечатан непрозрачен плик с изписано наименование на обекта на търга, името и адреса на участника в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

 

При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе  на  10.11.2020 г. в същия час и място, и  при същите условия.

 

Препис от Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Павел баня www.pavelbanya.bg  и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

 

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

 

 

ЙОРДАНА ЕНЕВА

Зам.Кмет на Община Павел баня,

оправомощена със Заповед № РД-10-387/ 11.11.2019г.

 

 

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост