О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я

ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА

 

Препис – извлечение от

Заповед № РД-15-182/ 21.09.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС  и в изпълнение на т. 2.11.8 и 2.11.9 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.

 

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 години на недвижими имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тъжа, община Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-1439/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 54.1, местност „Мандра Джевиз“, площ 2700 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Пета, номер по предходен план 054001;
  2. Поземлен имот с идентификатор 55.17, местност „Мандра Джевиз“, площ 1001 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Пета, номер по предходен план 055017;

 

Начална тръжна цена в размер на  18,75 лв./дка  годишен наем, съгласно т. Г.1. от Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти.

При подписване на договор за наем спечелилия търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Депозит за участие: 10,00 лв. за един имот
  2. Дата и час на провеждане: 13.10.2020 г.  от 14,00 ч. в Общинска администрация  Павел баня.
  3. За оглед на имотите: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 12,00 лв. (невъзстановими) и съдържа:

  • Условия за участие в търга
  • Образец от заявление
  • Декларация и удостоверение по образец
  • Копие от АОС и скица

 

Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе  на  20.10.2020 г. в същия час и при същите условия.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

 

 

ИСА БЕСООЛУ

Кмет на Община Павел баня

 

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост