ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                        e-mail: mayor@pavelbanya.bg
З А П О В Е Д
№  РД-15- 150/ 25.08.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62 от АПК, във връзка с издадена моя заповед № РД-15-145/ 18.08.2020 г. и допусната явна фактическа грешка
И З М Е Н Я М:
Заповед № РД-15-145/ 18.08.2020 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолово, като от описаните имоти, отпада:
т. 14. Поземлен имот с идентификатор 47101.20.5, местност „Совандере“, площ 2814 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Осма, номер по предходен план 020005;
ОПРЕДЕЛЯМ:
Дата и час на провеждане: 11.09.2020 г. от 14,10 ч. в Общинска администрация Павел баня.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 18.09.2020 г. в същия час и при същите условия.
Всички други условия в Заповед № РД-15-145/ 18.08.2020 г., остават без промяна доколкото не засягат по-горните изменения.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.
ИСА БЕСООЛУ /п/
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост