О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
Препис – извлечение от
Заповед № РД-15-146/ 18.08.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 74 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, решение № 218 от Протокол № 13/16.07.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и в изпълнение на т. 2.1.8. от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
О Т К Р И В А М:
Процедура за избор на оператор на язовирна стена, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 55021.6.838 (пет, пет, нула, две, едно, точка, шест, точка, осем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ 65296 (шестдесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест) кв.м. трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, номер по предходен план 000838, при граници и съседи 55021.171.803, 55021.6.529, 55021.6.923, 55021.171.526; съставен АОС № 3437/ 11.05.2016 г.
До участие в процедурата се допускат участници, отговарящи на изискванията на т. 95 §1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ, т.е. могат да бъдат физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.
Начална тръжна цена в размер на 30,00 лв./дка годишен наем, съобразно Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти.
При подписване на договор за наемспечелилия търга заплаща такса, съгласно чл. 31 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Депозит за участие: 950,00 лв.
  2. Дата и час на провеждане: 03.09.2020 г.  от 14,30 ч. в сградата на Общинска администрация  Павел баня.
  3. За оглед на имота: Всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.
УТВЪРЖДАВАМ:
Тръжна документация, която може да бъде закупена от касата на общината срещу сумата от 12,00 лв. (невъзстановими) и съдържа:
  • Условия за участие в търга
  • Образец от заявление
  • Декларациии удостоверения по образец
  • Проекто – договор за наем
  • Копие от АОС, скица  и заповед
Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.
При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе на 10.09.2020 г. в същия час и при същите условия.
За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.
Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.
Изпълнението на заповедта възлагам на Главен специалист „Общинска собственост“.
 
 
ИСА БЕСООЛУ
Кмет на Община Павел баня
Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост